[AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)[AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)
Roman Danyliw via Datatracker
2021-06-09
avt
/arch/msg/avt/Hx8bHAayX8bUKXPsCNxtJsVIvrk/
3042264
1958005
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)
Tim Bruylants
2021-06-10
avt
/arch/msg/avt/sefp7oWcHv4mTRH1jwAaCiTUagc/
3042397
1958005
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)
Murray S. Kucherawy
2021-06-10
avt
/arch/msg/avt/cs29gY5LjvjyqLZmFFVLzSzXkPM/
3042413
1958005
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)
Tim Bruylants
2021-06-10
avt
/arch/msg/avt/uNuBAnxVUTSx8B2dN2ly621lciI/
3042419
1958005
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15: (with COMMENT)
Roman Danyliw
2021-06-10
avt
/arch/msg/avt/MwXJNtjKbDnAMQ0UaDiwJTtlLCE/
3042477
1958005
[AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-15: (with COMMENT)[AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-15: (with COMMENT)
Zaheduzzaman Sarker via Datatracker
2021-06-08
avt
/arch/msg/avt/k9_WvR-KChxMtCfxJMv-gbmv6xY/
3041808
1957801
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-15.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-15.txt
internet-drafts
2021-06-04
avt
/arch/msg/avt/_DwVhsW6P0DFG-JD9OYEslDDj_o/
3040886
1957354
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-15.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-15.txt
Jonathan Lennox
2021-06-04
avt
/arch/msg/avt/p32f7wsAJt-mrYF1ceM_47-WTpg/
3040888
1957354
[AVTCORE] Benjamin Kaduk's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-14: (with COMMENT)[AVTCORE] Benjamin Kaduk's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-14: (with COMMENT)
Benjamin Kaduk via Datatracker
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/8cqGABlQ_7E3TdXowjUBAdSEJJE/
3040532
1957203
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-14: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-14: (with COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-04
avt
/arch/msg/avt/M0MFIjBrxsQ4ZZ4p-cMzPeLW9yw/
3040885
1957203
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-14.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-14.txt
internet-drafts
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/CWo_MBgQosEsBQRA-M0tS0Oe-5o/
3040522
1957194
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-14.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-vp9-14.txt
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/jym1DYxiXvkvx8h6-ey2p8IUk0k/
3040524
1957194
[AVTCORE] Murray Kucherawy's Yes on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)[AVTCORE] Murray Kucherawy's Yes on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Murray Kucherawy via Datatracker
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/516bzYVxMsFLxNdem_DEO14MJP8/
3040383
1957136
[AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)[AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Zaheduzzaman Sarker via Datatracker
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/VpV5fOehnYhqvf5RdNyHv6bbC1I/
3040305
1957105
Re: [AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/x4Hm5yfBycqqpXULSnmI7lYPVV4/
3040475
1957105
Re: [AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Zaheduzzaman Sarker's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Zaheduzzaman Sarker
2021-06-04
avt
/arch/msg/avt/-PUWCKJm2Y5nWZpc1Zm64PBTTzs/
3040652
1957105
[AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)[AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk via Datatracker
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/M6LC329uufO-WattzWq6BGcJltg/
3040230
1957077
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/8OZ1D2PZSzt9QdipIY1cyXN9as4/
3040506
1957077
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-vp9-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/B32Cv_WGeqzv7hwsC0q8p8UBdCg/
3040542
1957077
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-09.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-09.txt
internet-drafts
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/LMkN5s2qrXbzrJ-KsxrWAu1nldA/
3040147
1957030
[AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)[AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Roman Danyliw via Datatracker
2021-06-02
avt
/arch/msg/avt/sDetgm6_KzZrd95G0mFzxrWC_IU/
3039998
1956949
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/JKMV41lR7Q6uuft8UtRq91aOfDo/
3040510
1956949
Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Roman Danyliw's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Roman Danyliw
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/_LcSWmLFWFq9vz2kb05240MLexw/
3040534
1956949
[AVTCORE] Francesca Palombini's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)[AVTCORE] Francesca Palombini's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Francesca Palombini via Datatracker
2021-06-01
avt
/arch/msg/avt/gYiGRysMif3Apt0GML_qXQdFPR0/
3039727
1956828
Re: [AVTCORE] Francesca Palombini's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Francesca Palombini's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/8DTBzGUDp-BCQTV-mM3wTLQkAng/
3040516
1956828
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-15.txt
internet-drafts
2021-05-31
avt
/arch/msg/avt/IHHZoHLgG8CNd1r77cNXmnmFnyQ/
3039354
1956659
[AVTCORE] Éric Vyncke's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)[AVTCORE] Éric Vyncke's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Éric Vyncke via Datatracker
2021-05-31
avt
/arch/msg/avt/SS7mjLtN7FhsDBtYxV-6_rwBSrY/
3039197
1956593
Re: [AVTCORE] Éric Vyncke's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Éric Vyncke's No Objection on draft-ietf-payload-vp9-13: (with COMMENT)
Jonathan Lennox
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/yzWxsr1MBjxnp9W5waMDK3-hIyU/
3040508
1956593
[AVTCORE] VVC payload format, open issue cluster #3 (editor-notes #24, #11, #19, and #20)[AVTCORE] VVC payload format, open issue cluster #3 (editor-notes #24, #11, #19, and #20)
Stephan Wenger
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/n4c9b5CLigj3QDSNDeeMuilgM8I/
3038071
1956059
Re: [AVTCORE] VVC payload format, open issue cluster #3 (editor-notes #24, #11, #19, and #20)(Internet mail)Re: [AVTCORE] VVC payload format, open issue cluster #3 (editor-notes #24, #11, #19, and #20)(Internet mail)
shuaiizhao(Shuai Zhao)
2021-06-03
avt
/arch/msg/avt/Y69TJOdOormjn-b0tC86R5in2AY/
3040148
1956059
[AVTCORE] Protocol Action: 'RTP-mixer formatting of multiparty Real-time text' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-20.txt)[AVTCORE] Protocol Action: 'RTP-mixer formatting of multiparty Real-time text' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-20.txt)
The IESG
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/5ui7BEZ1ytfNgs8oZmhJaaz1lw0/
3037947
1956001
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-20.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-20.txt
internet-drafts
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/RCDMv0lKhHSAwCWLM7YLbUnoXd8/
3037928
1955992
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?
Murray S. Kucherawy
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/danFrndmfOZSXEmslQxUmvw3PXo/
3037792
1955923
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?
Gunnar Hellström
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/Rg4ZvlHLp7nEtqTn-B0CM0xbOUM/
3037824
1955923
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?
Murray S. Kucherawy
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/CGOZyeifAGy8D24U9axpmLweaoI/
3037930
1955923
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?
Gunnar Hellström
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/oZhclMcUI4n8NphtH8qSq_Xsbd4/
3037935
1955923
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix ready?
Murray S. Kucherawy
2021-05-26
avt
/arch/msg/avt/7kuCuVRxGIWvtchmHftu8_Xmh5g/
3037939
1955923
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-19.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-party-rtt-mix-19.txt
internet-drafts
2021-05-25
avt
/arch/msg/avt/v3ks8C3z96bWyvXp96a3M4Bm4ZM/
3037613
1955846
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-14.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-payload-rtp-jpegxs-14.txt
internet-drafts
2021-05-24
avt
/arch/msg/avt/k9pwSjMcJxM3V7kGyjmgc1Svpu0/
3036982
1955514
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc7983bis-01.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc7983bis-01.txt
internet-drafts
2021-05-24
avt
/arch/msg/avt/l2OZbVjZLCUfM9RQ5tOLmlMPbJg/
3036928
1955482
40 Messages