Subject
From
Date
List
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-15
avt
/arch/msg/avt/uq0IER0yzzShMOShvgFxwduQSgU/
1861841
1079068
[AVTCORE] ***SPAM*** 7.478 (5) Re: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc[AVTCORE] ***SPAM*** 7.478 (5) Re: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Kevin Gross
2014-12-15
avt
/arch/msg/avt/Hax0Sw0UWeoEeEDeOBF70jP6EBs/
1862738
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-15
avt
/arch/msg/avt/XX4mCFD0Un23ob24VBUAwG_3Iiw/
1861945
1079068
[AVTCORE] ***SPAM*** 5.861 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc[AVTCORE] ***SPAM*** 5.861 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Brandenburg, R. (Ray) van
2014-12-16
avt
/arch/msg/avt/7qlp6a98R5qbhIhcF5OpGi6UbNY/
1862739
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-16
avt
/arch/msg/avt/MCpYROXBs9fKyvkXXm1eisORzV8/
1862722
1079068
[AVTCORE] ***SPAM*** 5.861 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc[AVTCORE] ***SPAM*** 5.861 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Brandenburg, R. (Ray) van
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/UU3wE8sFTIiUSGTrmrDE2it_Uk8/
1863619
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Brandenburg, R. (Ray) van
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/5J8Y2QQAZDAmUwlu-YfqexIDXSo/
1863379
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Simon Perreault
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/7bXMMrwK6mt-u15Y9RsNNdogKx4/
1863387
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/NF-7HgajY-IYr1eiDaEaLPkDvBU/
1863398
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Marc Petit-Huguenin
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/eukulsr7X1BidVR_Lg3a38b4DA4/
1863399
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/p7PIbyxRuKUPDDempnjL5cR0fkw/
1863390
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Brandenburg, R. (Ray) van
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/i9OijAgxXHEBCutdQK6ufMhNZSQ/
1863401
1079068
Re: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrcRe: [AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Stokking, H.M. (Hans)
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/zSfvOCDu6X2Xq7W-clpAZYVf0Bk/
1863421
1079068
[AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc[AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Julius Friedman
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/kesirpA8JJ2nRQaVpATUh2UsrKs/
1863621
1079068
[AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc[AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: RE: Mail regarding draft-ietf-avtcore-clksrc
Roni Even
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/R_v3EiiP_piZjQ_N9F8PJ53tidI/
1864506
1079068
Re: [AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: Mail regarding RFC 7273Re: [AVTCORE] ***SPAM*** 5.977 (5) RE: Mail regarding RFC 7273
Dale R. Worley
2014-12-17
avt
/arch/msg/avt/76GGAxeIEb1ofBAE95HEegdctxA/
1863844
1079068
[AVTCORE] On Errata 4199[AVTCORE] On Errata 4199
Julius Friedman
2014-12-12
avt
/arch/msg/avt/9MNaJZYVqVN0VZbbcVzj4k4UMU0/
1860430
1079069
[AVTCORE] AVTcore IETF91 minutes[AVTCORE] AVTcore IETF91 minutes
Roni Even
2014-12-08
avt
/arch/msg/avt/AqhdQBNBro5KUmmGN0oBCvqiBeE/
1857355
1079070
[AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550[AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-05
avt
/arch/msg/avt/9Qhb2dB24T1YPrekz7sSXAp76FY/
1856501
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Stephen Casner
2014-12-08
avt
/arch/msg/avt/RVR0UXXCvgSmPgvmNdFXtugvFo0/
1857789
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/CTSvGieGWbWHKCZSVJzidrTGW94/
1858853
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Stephen Casner
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/73caxxtTyQFcLzalLSCuCBv2bMA/
1859238
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Tom Taylor
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/nmvLOVbWScCpUQzDnmEzP3YjdMY/
1859288
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/FX3fc2wVbcnbnGKdHswk-IFeyjY/
1859305
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Tom Taylor
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/4yJyPurMYzSncHiA2_1CYPVMrXM/
1859339
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/-_LsTKMp-V0P-0qiyOZiSpvEeIY/
1859368
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Tom Taylor
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/ZH1muhEuaacqLY6hpnlVHgq5mQo/
1859385
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/NK575DyqqA-5U-1ap2dmPc1fw0g/
1859412
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Dale R. Worley
2014-12-11
avt
/arch/msg/avt/-HtFTrVGIucb_5qkyTNxttKTTmk/
1860084
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-11
avt
/arch/msg/avt/zDzc2GQtzOqPDLRcoqJIlnlt2_k/
1860097
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Simon Perreault
2014-12-11
avt
/arch/msg/avt/qD_aM6qpdEZVcdFD5umO2rYD100/
1860101
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-11
avt
/arch/msg/avt/Y7t82nT_kP4bb6SAPDefF7C1W0M/
1860130
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Magnus Westerlund
2015-01-26
avt
/arch/msg/avt/GCZkxgWlT8RVCA6ew84agoRpu0Q/
1882424
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Tom Taylor
2014-12-11
avt
/arch/msg/avt/joi6dhvgFOigiM8ilVhsxulvdL4/
1860207
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-12
avt
/arch/msg/avt/CljfJXbzT29q0KOukdbnoPLUSHQ/
1860551
1079071
Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550Re: [AVTCORE] Errata 4192 RFC 3550
Julius Friedman
2014-12-10
avt
/arch/msg/avt/dzqHdsNEPpoff5asvUhQhPQgx7U/
1859281
1079071
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-08.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-08.txt
internet-drafts
2014-12-04
avt
/arch/msg/avt/4y4coG9ZE1SIY33u7IY3PYECK3s/
1855216
1079072
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-08.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-08.txt
Colin Perkins
2014-12-04
avt
/arch/msg/avt/_ZnIRGfRjPnmj0xDZV730IYO_u4/
1855223
1079072
[AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3550 (4192)[AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3550 (4192)
RFC Errata System
2014-12-04
avt
/arch/msg/avt/fZuxBy9-CRrYv6YJaOxObOnAHjk/
1855519
1079073
Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3550 (4192)Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3550 (4192)
Stephen Casner
2014-12-05
avt
/arch/msg/avt/NWugUWeUShvuSJ6-PyEOemzOemI/
1856827
1079073
49 Messages