[AVTCORE] Offer/answer interpretation of annexa/annexb parameter in RFC 4856[AVTCORE] Offer/answer interpretation of annexa/annexb parameter in RFC 4856
Muthu Arul Mozhi Perumal (mperumal)
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/m-ZBw9DfyLixWZEoHcYdnBOWei4/
242050
1079719
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01
Qin Wu
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/5qOf8GjjSJtbHDd51VwmyrzzJ7w/
242049
1079720
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01
Magnus Westerlund
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/9gySkLVbm2kIItV97pdzrUT8Yy0/
242048
1079720
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01
Glen Zorn
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/4syWisv8V-9sq7XvOjlP7JqzbAM/
242047
1079720
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01
Magnus Westerlund
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/UU0la6rolCrh6VjE9W0I0gRECa4/
242046
1079720
[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-01
Glen Zorn
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/zC9sZoScZplACMFpv0Z1W4mfLvI/
242045
1079720
Re: [AVTCORE] [xrblock] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarchRe: [AVTCORE] [xrblock] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarch
Qin Wu
2011-05-17
avt
/arch/msg/avt/TKJ0La8AsHNMQTcN0wyPURvjsi0/
242044
1079723
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt
Colin Perkins
2011-05-16
avt
/arch/msg/avt/wjlau7zq9XyoWUtlf26-JsChi64/
242043
1079725
Re: [AVTCORE] [xrblock] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarchRe: [AVTCORE] [xrblock] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarch
Colin Perkins
2011-05-16
avt
/arch/msg/avt/GMjpOcdMZnoF-y57J-hHKKSlHGc/
242042
1079723
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Paul Kyzivat
2011-05-12
avt
/arch/msg/avt/1Ce-Mlz7UzXJhM-sxFsshHJGJ4w/
242041
1079722
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-03.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-03.txt
Qin Wu
2011-05-12
avt
/arch/msg/avt/3zePFUoMKAmh44eSqYKtmdNbfnY/
242040
1079721
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-03.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-03.txt
internet-drafts
2011-05-12
avt
/arch/msg/avt/K7W35SgQChSLrQf7A2JipcjqR-A/
242039
1079721
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt
Qin Wu
2011-05-12
avt
/arch/msg/avt/dRtZ_d5XdRowumiZjuaHLOlO-KQ/
242038
1079725
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt
Colin Perkins
2011-05-11
avt
/arch/msg/avt/IJ9a5O_JAdNX5oeZya-KVDFGdZM/
242037
1079725
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Olivier Crête
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/S69uHUuthKFyWa-AUZc6asJzPq0/
242036
1079724
Re: [AVTCORE] Minutes for Prague IETF 80Re: [AVTCORE] Minutes for Prague IETF 80
Magnus Westerlund
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/2CaxodMXuN44bXLXQ-xT2fJGAfE/
242035
1079729
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Magnus Westerlund
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/XnuVcDjeWHmPi4J3KElyHrBkxKs/
242034
1079724
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Magnus Westerlund
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/gD_gfRxoTd1ludbW8IlV9j5k6kQ/
242033
1079722
Re: [AVTCORE] Call for WG item on RTCP for inter-destination media synchronizationRe: [AVTCORE] Call for WG item on RTCP for inter-destination media synchronization
Schooler, Eve M
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/U1EDOSFZy_eg_Lgp8v3CYbTIu9A/
242032
1079735
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Elwell, John
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/RuQ2tBhGiogqRYbmug11Lm3xDuI/
242031
1079722
Re: [AVTCORE] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarchRe: [AVTCORE] Open issue- identity info repetition indraft-ietf-avtcore-monarch
Qin Wu
2011-05-10
avt
/arch/msg/avt/nX8mfamk-Pv_ZhiYg7tQ1Bp6uiw/
242030
1079723
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Ali C. Begen (abegen)
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/MkGbjA021bYTrYmUgS-eAUYNy44/
242029
1079724
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Olivier Crête
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/cmC3bbfluqSCWa6bAszwxlqvyOs/
242028
1079724
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Olivier Crête
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/4ud8mbzGX72YwdUJV3bWMfFdmxc/
242026
1079724
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Paul Kyzivat
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/VDlzxv9RD6PZNqCeiwMGZwcYk1M/
242027
1079722
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Schwarz, Albrecht (Albrecht)
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/LEQoImliwx7t2EM1iOwbNztfcMM/
242025
1079722
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Magnus Westerlund
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/q2AYsF38OENv6MKCyEwD1xjssII/
242024
1079722
Re: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCPRe: [AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Schwarz, Albrecht (Albrecht)
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/3AcGMWnVP98h6RQxnV-JG5A0gc4/
242023
1079722
[AVTCORE] Mandatory nature of RTCP[AVTCORE] Mandatory nature of RTCP
Elwell, John
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/LyJJ6VhL3kssPb0J9PZ4G5M6D-A/
242022
1079722
[AVTCORE] Open issue- identity info repetition in draft-ietf-avtcore-monarch[AVTCORE] Open issue- identity info repetition in draft-ietf-avtcore-monarch
Qin Wu
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/LZAw5zQGV4nsTy0teDIzwG9e8Es/
242021
1079723
Re: [AVTCORE] Minutes for Prague IETF 80Re: [AVTCORE] Minutes for Prague IETF 80
Qin Wu
2011-05-09
avt
/arch/msg/avt/iX2vVGawIlet2axAfGcvqThOcOk/
242020
1079729
Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?Re: [AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Ali C. Begen (abegen)
2011-05-07
avt
/arch/msg/avt/7hXCAWDgdDmX469_RbNLldBeodo/
242019
1079724
[AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?[AVTCORE] RTP/TFRC + FEC ?
Olivier Crête
2011-05-07
avt
/arch/msg/avt/GmayECrSL8UCaZ5PtnVLDIUN99Q/
242018
1079724
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt
Qin Wu
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/6sJALWz921gLoSQ2AZj0N6OuDXs/
242017
1079725
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-02.txt
internet-drafts
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/2E0W0btKSPwGU6zzjxEZeDGdoqo/
242016
1079725
Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01
Qin Wu
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/j61HIQi_ulz4N_SMdocb_DF6tyY/
242015
1079745
Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01
Colin Perkins
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/VbEM90WYely03825IqsE2HKl7JM/
242014
1079745
Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01
Qin Wu
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/2QTgX0WAbAI43_k7l6r5njAOXRk/
242013
1079745
Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01
Colin Perkins
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/gTfWFn_n6Nh9ZpjT4J0MVndpI-g/
242012
1079745
Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01Re: [AVTCORE] Fw: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-01
Qin Wu
2011-05-06
avt
/arch/msg/avt/mLNS_2J3fR-6dtoVvM7BifjSq3k/
242011
1079745
40 Messages