[AVTCORE] Request for publication of draft-ietf-avtcore-idms-09[AVTCORE] Request for publication of draft-ietf-avtcore-idms-09
Roni Even
2013-03-31
avt
/arch/msg/avt/mCjABuG3Xs2QTOhI9oQKNCFLxjc/
243255
1079333
[AVTCORE] Reminder: Re: WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01[AVTCORE] Reminder: Re: WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-28
avt
/arch/msg/avt/zg3mbDS8f1ZnN9jTfKU3zRliA7k/
243254
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/Y2HoICB3i6gDGWTGFT0oFUldYxA/
243253
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/B-D7oLkzmmr4Ln3uc8SvpeNIX9M/
243252
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/RaCz1wXXlFNg2tFDtXGOJ0xolDY/
243251
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Dan Wing
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/VsbOHleIOx6YhWuCnjeS5_af-JA/
243250
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/6frY3Kf_G2RLnfoPFT5-5C-LyJg/
243249
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/cy7ewEaKk4NfcJmadB5oAo9lTvA/
243248
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-26
avt
/arch/msg/avt/fGKgYhYV2tsLZvUpbxoTJVJeVLg/
243247
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Steve Underwood
2013-03-25
avt
/arch/msg/avt/4xIvOt8RSN7SJqKGDj1XeeBP8r0/
243246
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-25
avt
/arch/msg/avt/8bBDdFLzejf2E7faoZuF_Wg6RrU/
243245
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-25
avt
/arch/msg/avt/JL9u7C1opO2HY5Y0gzCAtk2l2MI/
243244
1079339
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Magnus Westerlund
2013-03-25
avt
/arch/msg/avt/0J-SvdTsqTI2woD5B8w86MOhnP8/
243243
1079340
Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3711 (3420)Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3711 (3420)
Karl Norrman
2013-03-22
avt
/arch/msg/avt/_fEaw0GMa5tTrQMple2Q4m231NI/
243242
1079387
Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3711 (3420)Re: [AVTCORE] [Technical Errata Reported] RFC3711 (3420)
Robert Sparks
2013-03-22
avt
/arch/msg/avt/VrrizmaY_czLV4TSANzrg717_UQ/
243241
1079387
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Somogyi, Gabor (NSN - HU/Budapest)
2013-03-21
avt
/arch/msg/avt/0KvLTKlFFMhR8Q7UGFZmbRwSC18/
243240
1079340
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-20
avt
/arch/msg/avt/TCT85IiVftkz7HTIHAfMCZXFBZ8/
243239
1079340
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Somogyi, Gabor (NSN - HU/Budapest)
2013-03-20
avt
/arch/msg/avt/Kxxj5sn00HcuuZ_FBjntt4DeS90/
243238
1079340
Re: [AVTCORE] mufti path rtpRe: [AVTCORE] mufti path rtp
Varun Singh
2013-03-20
avt
/arch/msg/avt/alp3Qk-6_bWEh0dwQRbEV5BSBDM/
243237
1079336
Re: [AVTCORE] mufti path rtpRe: [AVTCORE] mufti path rtp
lingli deng
2013-03-20
avt
/arch/msg/avt/uMnMmS_WWW4GQwZ16w7RzS1gy3g/
243236
1079336
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
DRAGE, Keith (Keith)
2013-03-19
avt
/arch/msg/avt/ylJ3tvgRT73dyw__mkAfePiXUOc/
243235
1079340
Re: [AVTCORE] WG last call (Second) on draft-ietf-avtcore-idms-08Re: [AVTCORE] WG last call (Second) on draft-ietf-avtcore-idms-08
Brandenburg, R. (Ray) van
2013-03-19
avt
/arch/msg/avt/8J6Ttg5euzqiikdl4yY5ZCR-I3g/
243234
1079368
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-09.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-09.txt
internet-drafts
2013-03-19
avt
/arch/msg/avt/kfXOMyPFF-GU9B_9zXU_QxU-ADQ/
243233
1079334
Re: [AVTCORE] WG last call (Second) on draft-ietf-avtcore-idms-08Re: [AVTCORE] WG last call (Second) on draft-ietf-avtcore-idms-08
Magnus Westerlund
2013-03-19
avt
/arch/msg/avt/ck8Mg-bGgsBX8jsthIxK9z3LDkw/
243232
1079368
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-03.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-03.txt
internet-drafts
2013-03-18
avt
/arch/msg/avt/VUzIE5oJCsbhjuw2jcNYSx14Eko/
243231
1079335
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Colin Perkins
2013-03-18
avt
/arch/msg/avt/z4cfXNZ7_-xS_pwTZSsReGt7JIg/
243230
1079340
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Colin Perkins
2013-03-18
avt
/arch/msg/avt/M8CJ1-2JDLiwkNzGpoXOb0H2TLY/
243229
1079340
Re: [AVTCORE] mufti path rtpRe: [AVTCORE] mufti path rtp
Varun Singh
2013-03-15
avt
/arch/msg/avt/wyaKiYxvuD91G1HDmbMW2TRjbwQ/
243228
1079336
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-02Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-02
lingli deng
2013-03-15
avt
/arch/msg/avt/TdvQO1iyEJdoHGorffFH7sImKCg/
243227
1079344
Re: [AVTCORE] mufti path rtpRe: [AVTCORE] mufti path rtp
denglingli
2013-03-15
avt
/arch/msg/avt/ksjkJAel6SgmTHK6k5-nVQeJ-FI/
243226
1079336
[AVTCORE] Fwd: WCIT Bof[AVTCORE] Fwd: WCIT Bof
Mary Barnes
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/DdB1lrWy9RhIACbdozViTSo3_fQ/
243225
1079337
Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01Re: [AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
DRAGE, Keith (Keith)
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/7hIcOEeSUbRshFnmrBNZD0cwlaM/
243224
1079340
[AVTCORE] Multipath RTP[AVTCORE] Multipath RTP
Varun Singh
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/zPPeVCBYrsrToqTIpPgkf2a1eVk/
243223
1079338
[AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01[AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-6222bis-01
Magnus Westerlund
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/JUEdo4Sla8jrGzya1gWdzgBYxWw/
243222
1079339
[AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01[AVTCORE] WG last call on draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01
Magnus Westerlund
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/edaxNlhbIeDquPyAc2hLt519QlI/
243221
1079340
Re: [AVTCORE] New version of IDMS draftRe: [AVTCORE] New version of IDMS draft
DRAGE, Keith (Keith)
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/CfvkbPG9OLfk34F7kwVooU_SVYM/
243220
1079489
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-avp-codecs-01.txt
internet-drafts
2013-03-12
avt
/arch/msg/avt/2Y8c5IJheRrWr--yerPjfKcCQ6c/
243219
1079341
[AVTCORE] FW: I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-01.txt[AVTCORE] FW: I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-01.txt
Ali C. Begen (abegen)
2013-03-11
avt
/arch/msg/avt/ClRRdXLQ6oWFA-EqodeMMuMkpEk/
243218
1079343
Re: [AVTCORE] Fwd: [86all] 86th IETF Agenda ChangesRe: [AVTCORE] Fwd: [86all] 86th IETF Agenda Changes
Roni Even
2013-03-11
avt
/arch/msg/avt/sXjarkxUNfVIBooB4AOk-aEncMI/
243217
1079342
[AVTCORE] Fwd: [86all] 86th IETF Agenda Changes[AVTCORE] Fwd: [86all] 86th IETF Agenda Changes
Kevin Gross
2013-03-11
avt
/arch/msg/avt/Wg9CawxsN1L5SGnmZoz8sB66H6U/
243216
1079342
40 Messages