Subject
From
Date
List
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt
internet-drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/eICxW1CkBqka3c7PkR-GkltgTNA/
242426
1079619
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt
Magnus Westerlund
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/pZDZzMJalDCUOirRw1TGCPIu4dU/
242427
1079619
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt
internet-drafts
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/YA2HtsxbUJVI3M2ZZgndCg9aCqw/
242424
1079620
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt
Jonathan Lennox
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/RtLF58UCOMjQ_tBYs4myh62u0kc/
242425
1079620
[AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules[AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Harald Alvestrand
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/U6tKz1oiD5K73Ruk5ua5ht0S6Mc/
242416
1079621
Re: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rulesRe: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Bo Burman
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/LYe7MDdhFYLFXpUNJtuuU87wnXw/
242422
1079621
Re: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rulesRe: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Harald Alvestrand
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/QAK1b5wNIefX4GeS9-wVtW59Ym8/
242423
1079621
[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time - reminder[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time - reminder
Roni Even
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/qkIkhBQXDrkWqT75F4bxK3vv_70/
242415
1079622
[AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00[AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/bP5M6GoeQdxql7U-Bi_laaUlx5c/
242414
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/LGADTyOQURtbbxguqCuCyHbFQxI/
242439
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/XKmeTMk30Mf-pxF9syiXk4CZ5sc/
242440
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Magnus Westerlund
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/XL6Y_7-CPDX4g_O3guRG97J4ekU/
242443
1079623
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-08.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-08.txt
internet-drafts
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/w-bbK33YOQzF0RvYHSCuTU9UGG0/
242409
1079624
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-monarch-05.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-monarch-05.txt
internet-drafts
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/Ey4mIr6PWdaj5vtkARaFMRNQZs0/
242407
1079625
[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Jonathan Lennox
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/UEyxphS4lJm-VBE6JD7NDiI_dLs/
242406
1079626
Re: [AVTCORE] [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txtRe: [AVTCORE] [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Jonathan Lennox
2011-10-27
avt
/arch/msg/avt/v2maiRdz3zmfHsimGwpQb7Obgf8/
242419
1079626
Re: [AVTCORE] [rtcweb] I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txtRe: [AVTCORE] [rtcweb] I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Colin Perkins
2011-11-13
avt
/arch/msg/avt/Y5cYHOiKrByR0b1GbWbcPDyjfLg/
242472
1079626
Re: [AVTCORE] [rtcweb] I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txtRe: [AVTCORE] [rtcweb] I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Jonathan Lennox
2011-11-13
avt
/arch/msg/avt/NAAGxiNQGAWZSBUVvoS1U2Ee4ro/
242473
1079626
[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
曹宁
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/XS5tYTfXNF5XA0bZv5-KC48CFFQ/
242388
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/1VRFSIEeykZlhodko6oRj65WULY/
242389
1079627
[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Magnus Westerlund
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/mcjCX2M0VcMs8Il0kV8cqvcfS4k/
242391
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/HPBDNbYdC4VenPwiUu_gKI-Vb9w/
242393
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/-TMnkBYw-bb3SudU2J7n3u8DYVo/
242408
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/sxXRKmOvodBlpatSmtlra1awHyY/
242438
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/yxBvKyS_gW00Ef5f3NT1y1CyFRM/
242441
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Magnus Westerlund
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/UyhhvvpLUMnbJ3g2h8jW71e5w-I/
242444
1079627
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Kevin Gross
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/Xpg3cn3XvwpzjrXFDyuX7SHQ6Ic/
242385
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/MS10d2S-hZ9c3Dmg2OEE1QAUgAc/
242387
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/6jZpBvGSQig6MGZJZypFq2vABX4/
242390
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/Irpa592EPKvQt8w431k5yfhHVXg/
242392
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/uCqO-8RJuBUMmPN2yAkWxhARXag/
242394
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/doPOFwwk-O7QedrV9frXOtENl3k/
242395
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/u3ieSw65jULONAPCct_8dJmRAAw/
242396
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-24
avt
/arch/msg/avt/6LuVxFiH12YG-9W9sigUvIHRPwg/
242404
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/7P9eLAL07QODeS-GcrC-CURWbQM/
242410
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/3MVzHushS4cAJjoSFYkC3WU5Vgw/
242411
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/Dwru-Mjs25wWx5MKVzn_gwgBTjY/
242412
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/32WOQI3pkAFO-hsjrlbuJKSJ4Xc/
242421
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Kevin Gross
2011-10-23
avt
/arch/msg/avt/_TZKXmSSpTZa-Ibb9hpaI9W0Le4/
242401
1079628
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds
Kevin Gross
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/z_1hYVHOYAeGpqOBzMNgSNOXvsM/
242376
1079629
17402 Messages