Subject
From
Date
List
[AVTCORE] Garbled notes from last week's interim[AVTCORE] Garbled notes from last week's interim
Spencer Dawkins at IETF
2024-02-20
avt
/arch/msg/avt/YyT9sU2Nv1mdvmB1tGvrYhzBe4o/
3426008
2118903
[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-02-18
avt
/arch/msg/avt/ixkimycN9PFYUEt1mmoZs-oYsMQ/
3424962
2118378
[AVTCORE] IPR Policy Reminder[AVTCORE] IPR Policy Reminder
Bernard Aboba
2024-02-16
avt
/arch/msg/avt/WddWi99qg2PnigzDVxqx5INxuwo/
3424622
2118171
[AVTCORE] IETF 119 Preliminary Schedule...[AVTCORE] IETF 119 Preliminary Schedule...
Bernard Aboba
2024-02-16
avt
/arch/msg/avt/9I9Q9JoIhYQZgud6slbaY44e_FA/
3424617
2118168
4 Messages