Subject
From
Date
List
[CFRG] SipHash recommendation?[CFRG] SipHash recommendation?
Benjamin Kaduk
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/iiyu_IpwpO9OZIqJMPBSCLs1WHc/
2976318
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Jean-Philippe Aumasson
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/qfqJaq_lXy7vI0AcMv2hwneK6FM/
2976548
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Rene Struik
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/OY11tF8Aa4ddE1vusi9igPpxaWw/
2976569
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Jean-Philippe Aumasson
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/--uMicutloR1G1syRhldemVnPEM/
2977971
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Rene Struik
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/HM9oTnY5pcA7RV2gjWS8ug-Dfw0/
2977972
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Jean-Philippe Aumasson
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/AB3N9lelxnMyK_SDb_wBlXwjP78/
2977973
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Rene Struik
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/ncARxoMJm2POsGObPTLdKCkpYjs/
2977974
1930060
Re: [CFRG] SipHash recommendation?Re: [CFRG] SipHash recommendation?
Jean-Philippe Aumasson
2020-12-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/hRNyj__0Fy1Xb2FmJA2BXLn-_9s/
2977975
1930060
[CFRG] [Errata Rejected] RFC7748 (5651)[CFRG] [Errata Rejected] RFC7748 (5651)
RFC Errata System
2020-12-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/3LlcJAzt_YuhSO_kAHz8lxrAiy0/
2975976
1929929
[CFRG] [Errata Rejected] RFC7748 (5568)[CFRG] [Errata Rejected] RFC7748 (5568)
RFC Errata System
2020-12-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/4cRk96oN7E2JvcG6amofM7j8-BE/
2975974
1929928
[CFRG] [Errata Verified] RFC7748 (5028)[CFRG] [Errata Verified] RFC7748 (5028)
RFC Errata System
2020-12-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/PwTtl3Iy3TuUIg9teS8tyPzf04E/
2975971
1929925
[CFRG] Handling the errata for RFC 7748[CFRG] Handling the errata for RFC 7748
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-12-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/8yTB3T6Q63CznwqrfYROnNPM4yE/
2974250
1929312
Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748
Benoît Viguier
2020-12-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/kFqSCbvvlEMmqMnisC3LCKYBAAE/
2974297
1929312
Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748
Adam Langley
2020-12-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/c26KsEGBztTqdRE6VGrpcerJmAY/
2974441
1929312
Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748
Mike Hamburg
2020-12-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/e8x3OgwyC6JlB4zby0QKaOMlh9Y/
2974494
1929312
Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748Re: [CFRG] Handling the errata for RFC 7748
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-12-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/qV76BRNQt_WlOdOXGL9bkQWlALQ/
2975978
1929312
[CFRG] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 110[CFRG] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 110
IETF Meeting Session Request Tool
2020-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/OM-7S-Xr5JkmokidmVJu7Nb_ILk/
2973745
1929150
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Watson Ladd
2020-12-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/53lFQr2l-Y3aqWe0Xc9D9fv61co/
2972228
1928655
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Лилия Ахметзянова
2020-12-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/6wfdSlVowq_8LV4fmuP0-AHjjIA/
2977378
1928655
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Watson Ladd
2020-12-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/eJLfg4jBO6jSyV3b5mK-Cr9hjUE/
2977412
1928655
[CFRG] OPAQUE AKE instantiations[CFRG] OPAQUE AKE instantiations
Christopher Wood
2020-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/N5AsUuSTEBcrfGCgxirPI0xFkps/
2970987
1928316
[CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10[CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Björn Haase
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/zgzCIRGBzM4dtP5BNg23HSeW7no/
2970438
1928100
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Mike Hamburg
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/34qMvbVM7zS7CjoZ4ZccTVwwsuA/
2971758
1928100
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Mike Hamburg
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/JdSzZFKtTiQ1cfGocmfIxEM3O4A/
2970458
1928100
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Björn Haase
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/ifgMqPJY9B_oK6uu1NBuq-RZNwo/
2970718
1928100
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Mike Hamburg
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/kQ_uPSyHssuvyIor_V0Cn5YAQKw/
2970749
1928100
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Mike Hamburg
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/fG5QfqYAABdWakGCjfIauarpn0I/
2970820
1928100
[CFRG] XDR in RFC8391[CFRG] XDR in RFC8391
Kretschmer, Andreas
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/HWykMMqLrPz-8VIwV0CNFWchARk/
2970401
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
David McGrew (mcgrew)
2020-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/RwzXHF7jcZHcTsSUa_-DvNlSa2Q/
2970719
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
Kretschmer, Andreas
2020-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/eXdRyPpzlMO5QFuV9jRPNfdGmaI/
2971026
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
Carsten Bormann
2020-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/wS0X8KRT2-QJflRn9nii8DWaIxI/
2971037
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
stefan
2020-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/qHEl4v_NsxT5UaaLhu-g_XHlmF8/
2971053
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
Kretschmer, Andreas
2020-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/pnZwW5qKgliOydekrvsRyyeuAhA/
2971056
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
stefan
2020-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/gEAbhNkVYRMO168z0IwRvvWrQUI/
2973852
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
Kretschmer, Andreas
2020-12-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/fU3FikIagLzoUkNnIeN9P2HX_wc/
2974284
1928094
Re: [CFRG] XDR in RFC8391Re: [CFRG] XDR in RFC8391
stefan
2020-12-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/zw9fmguQqbd7xQ77n4eLggsngA8/
2974710
1928094
Re: [CFRG] Comment on [Cfrg] draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04 second research group last callRe: [CFRG] Comment on [Cfrg] draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04 second research group last call
Christoph Dobraunig
2020-11-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/3l9VaaQ4n7oNEgpQWt5MkdVCkq0/
2968235
1927368
[CFRG] ORPF patent and prior art[CFRG] ORPF patent and prior art
Fraser Tweedale
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/4Fz2zTIiKsg1DfPbI_TOrNMfkjE/
2967746
1927169
Re: [CFRG] ORPF patent and prior artRe: [CFRG] ORPF patent and prior art
Hugo Krawczyk
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/dmFyPswf6twHTP7JWGxLzvKyhzs/
2967943
1927169
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
internet-drafts
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/7amfx6j6msBcCf2CgF6aL9Tc3S4/
2967714
1927153
10440 Messages