Subject
From
Date
List
[Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?[Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?
Kobi Gurkan
2019-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/P9N0qYQfEE9jXNr-g5BF_7iL0Rc/
2806019
1867326
Re: [Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?Re: [Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?
Jeff Burdges
2019-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/pmlKCjBtMLlofbY37Rx3fmlG-Mc/
2806107
1867326
Re: [Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?Re: [Cfrg] BLS - proofs of possession may not be enough?
Kobi Gurkan
2019-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/04o7zV_u6gY7gti4a9ELX-qfFSY/
2806933
1867326
[Cfrg] A standard for committing authenticated encryption[Cfrg] A standard for committing authenticated encryption
Paul Grubbs
2019-11-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/msFJaVwi3DQ2Td5jf68TU2cDURg/
2804064
1866646
Re: [Cfrg] A standard for committing authenticated encryptionRe: [Cfrg] A standard for committing authenticated encryption
Yevgeniy Dodis
2019-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/W3OpOCvN92qq8TIHLnws5Q7VzLg/
2804071
1866646
Re: [Cfrg] A standard for committing authenticated encryptionRe: [Cfrg] A standard for committing authenticated encryption
Paul Grubbs
2019-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/VrmR0rNGqg8RS787WFYFAETaZ2c/
2804362
1866646
[Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..[Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Phillip Hallam-Baker
2019-11-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/imREr0Dzge6nNiWxqEjcu8Hwic8/
2803507
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Riad S. Wahby
2019-11-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/7ewEaE7acTuIy-PWbDrmGTNUEIU/
2803515
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Phillip Hallam-Baker
2019-11-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/NYwyjDgGYfn9T_bBAv2Tua2f0i8/
2803552
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Phillip Hallam-Baker
2019-11-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/2nu_hKx0wP0yr8jMUKFhBNO6kVc/
2803553
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Dan Brown
2019-11-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/KnRKzhM2m4pQ7iKLn4y5DotUkE4/
2803630
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Henry de Valence
2019-11-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/7aY3iXlYgHbCAeWMiZRvsepR09Y/
2804021
1866501
Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..Re: [Cfrg] Efficient side channel resistance for X25519..
Phillip Hallam-Baker
2019-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/k48vxX6mELGOI61Bo922T-BngHE/
2804379
1866501
[Cfrg] Montgomery ladder and field operations (was: Re: Efficient side channel resistance for X25519..)[Cfrg] Montgomery ladder and field operations (was: Re: Efficient side channel resistance for X25519..)
Rene Struik
2019-11-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/9ZHmsCcIY9t1OA3OYqJr0uKprWw/
2803634
1866501
Re: [Cfrg] Montgomery ladder and field operations (was: Re: Efficient side channel resistance for X25519..)Re: [Cfrg] Montgomery ladder and field operations (was: Re: Efficient side channel resistance for X25519..)
Mike Hamburg
2019-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/IVoJ7xFCvmlNOITnQ0UHuXVMs0o/
2804348
1866501
[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txt[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txt
Richard Barnes
2019-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/fpqnz7K8u_TXZ0SvkJjgOJOT2Tg/
2801262
1865906
Re: [Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txt
Watson Ladd
2019-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/6KLEoOoKXVvJRhxgu_ggV9IdXj0/
2801357
1865906
Re: [Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-barnes-cfrg-mult-for-7748-00.txt
Joel Alwen
2019-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/7-by0F3dAPtbcRITm6aOCOiTLaQ/
2801636
1865906
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
internet-drafts
2019-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/B4TSFVUiMQc3VbjIi7Zl4TM4JRU/
2800974
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Richard Barnes
2019-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/-SqcScgikIJO_MRru8uocuTMCxQ/
2800981
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Nasrul Zikri
2019-11-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/MfEbnIrVjSfIdjr3g1IQJOz43gA/
2808045
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q35QkzGQn6BJaGA3tcHL26uoojA/
2810827
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Nasrul Zikri
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/zbQetiHH1tQN0TN6mk75AT9tAsE/
2812573
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Michael Scott
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/YwLpLVstnyTkQf_mj8f09Rjj8RY/
2812700
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Benjamin Kaduk
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/61fvFqug4GLfPaLlk-aEq_oQPoE/
2814240
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Ilari Liusvaara
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/3HRh6673ZNawcpeCZabCuCB9FN4/
2814274
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Michael Scott
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ph9QhpgA2CAtVvukTlYd9BaxAzg/
2814279
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Stephen Farrell
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/S86si2zZ9JXtyqeEZ7XW6iVyqSE/
2814828
1865700
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-voprf-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-voprf-02.txt
internet-drafts
2019-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/YshWED2ICI9G-dkrcrQOMpHavqk/
2800957
1865692
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-01.txt
internet-drafts
2019-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/DjFhX0K07au11yQG47dCGyJM6ic/
2800709
1865552
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
internet-drafts
2019-11-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/AmwwAEzLcY761jzuhPBA4w1fR3c/
2799658
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
John Mattsson
2019-11-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/veNABC4ga5dsOsmtji554Pq95xo/
2808430
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/0VTu8xOBLvM21Qsh6s7VFichbMo/
2808880
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/HJfKqbMam7JUTXpmD4aur-ds4-o/
2809481
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/5sowSgY-t5nMtfskem92CSjbU2M/
2809755
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/18NGqNIAasIhYank6iX-3TP7uNw/
2809779
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
John Mattsson
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/8V4c68T3eXXWikphWlOwHDCixSI/
2810282
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/WPtHS5ujaaBLuWnINhE-Vb2XuJE/
2810638
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/vKabzODy5EJU_n8ojuxybB5347Q/
2810635
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Christopher Wood
2019-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/910Xw1XenMm_1f7v0lg4M9id_WI/
2812495
1865007
9967 Messages