Subject
From
Date
List
[Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domain[Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domain
William Whyte
2017-03-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/2yM-NKEknXP6odXuZ1niY-1ZQGI/
2350022
1694091
Re: [Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domainRe: [Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domain
Andy Lutomirski
2017-03-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/UUXuoF2wz3EEBvI6eTaf88jIcwE/
2350063
1694091
Re: [Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domainRe: [Cfrg] NTRUEncrypt + enhancements released into the public domain
William Whyte
2017-03-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/f7agQ3Rn6PlXjjMFaYSb08r7EZY/
2350243
1694091
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
internet-drafts
2017-03-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/dDwwtyR_xsCqDARDEKK1KqyX_jU/
2349119
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Dmitry Khovratovich
2017-03-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/s1rytkhCoOwEXsFhr-vkaCsyc-4/
2349121
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Paterson, Kenny
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/yQIg42dulXrP3_azpnksY6tfiO4/
2404843
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Blocki, Jeremiah M
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/V17fLSZvFaHBwCQ3Kf6b--GCkTE/
2404901
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Paterson, Kenny
2017-07-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/TOxcs1qbgey5ie9T5ZjNKwORwNI/
2414053
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Dmitry Khovratovich
2017-07-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/9iz6Wll2-hwiu9gRhoMgT_YWhNw/
2418883
1693709
[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paterson, Kenny
2017-03-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/GD8PnsN97Wz0FQcyynJ7zM6j8k8/
2348875
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/nV-NpirZfwsbkPjw8FgK5JppgB8/
2405102
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paterson, Kenny
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yn6rpdoL-BBofsUbETYcKF40MPg/
2406237
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZqzevQ6nsBsEyepWqx8x5XzGHCA/
2406249
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/1eNuF1XuxwUsI5iJhW99LJlucY0/
2406597
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/TDzkFZsU1kaUwOFXqCGelo-yMSU/
2406644
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/tTH1YWr6OHRjHoDDKCLO_gBuA6s/
2406647
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/SJtPQsxJxrU_ayPtPVbVpzVOt3Q/
2410176
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Watson Ladd
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/DUxF2vYbpbzC-ee_QnnzeC6nLKo/
2410213
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Z_nPGac3ez27C1q7yOauaenxzuM/
2410255
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/EZMHnwBB5X8S6v_LkJsxgXAFjqg/
2410267
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/28D93ZZnznUixrj6c0aMGCyvhrk/
2425994
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Allison Mankin
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/1YsqTM3_ce6913khnqWZ2Mg0c4Q/
2425034
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paul Hoffman
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/yF4G_FRVnPiW8YDkcsCqtXUeBMs/
2425040
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paul Hoffman
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/oZVC7M7rv53yMRp1nNDlIzgGQiA/
2425045
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Allison Mankin
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/ljeyejoQMoT2LIqfLJEWm2Vir1g/
2425050
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/0I2mncnmbIMXIIXGHWG8e_O600g/
2431286
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/VB41J987wmMGIgsqBolZsoqTdqc/
2425035
1693630
[Cfrg] cfrg - New Interim Meeting Request[Cfrg] cfrg - New Interim Meeting Request
"IETF Meeting Session Request Tool"
2017-03-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/wYbQZrRcDooEUys_SeKlBQF1pBA/
2348872
1693629
[Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago[Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Alexey Melnikov
2017-03-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/nOqRILEE1tFQFK-i58hNDwX-jF8/
2348652
1693520
Re: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in ChicagoRe: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-03-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/Xg5lFXqaHId5TwefPY8roKuVP5I/
2351185
1693520
Re: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in ChicagoRe: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-04-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/J9MsNQ08chnH_2WyfkeC0w80F1A/
2376271
1693520
Re: [Cfrg] CFRG meeting at Eurocrypt 2017Re: [Cfrg] CFRG meeting at Eurocrypt 2017
Paterson, Kenny
2017-03-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/NMPessgE4cZtOEcNIrdurOJFnuw/
2348162
1693389
[Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?[Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/lM1ix9R-0tVzhZorQhQlKvi4wpA/
2346701
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Aaron Zauner
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/BJJMMWAEGksxRYTUV0a5CTrQ3xc/
2346816
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/Lf1LbZPLXaSlTmeNVfVpnVTW2HU/
2346819
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/on3MXgklr0nw82LvM9P85v5XOEU/
2346877
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Dmitry Khovratovich
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/8eMbyjskbTersB52O6JNZDfa85c/
2346971
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/OYFmRtOFJCxMdQJ3d6C7shBdF3U/
2346986
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/vUVh-QXVozNrEgWzd6XeZTqrTBY/
2347520
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Nadim Kobeissi
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/00gxBSFljolGeySNaCQMmoL2W-I/
2347559
1692839
58 Messages