Subject
From
Date
List
[Cfrg] AES GCM SIV analysis[Cfrg] AES GCM SIV analysis
Cooley, Dorothy E
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/k2mpWgod4mbdOxsvN6EtXHb0BAg/
2318056
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/rnyd9zoCZgVM8ruK3Zh_aLb-WIg/
2318066
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/7Vr4uVNZYPe_v7CLMCnH5hRQ_bA/
2318678
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/12QqTcByEZb4TfIuwu3n4mWKVBM/
2318679
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/pxUu3traVSUKZSPyX2dcQtwZyRQ/
2318097
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Brian Smith
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/Np2SfVg6zDoTN_273jPwQSxjDCM/
2318186
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/oatsJguyqDpIZ2BECYKUPLNGXGQ/
2318214
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/4ElxOnLJ_iEfQwM6iKyXuwPbO-Q/
2318217
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Brian Smith
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/g1nrA7JD6lffkcA48ByWh6UYM_A/
2318376
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
John Mattsson
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/WDnxetqhxZmPcuUfqq2ibjZvtSs/
2318425
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/CVfp8_sy2sNIj_LXCwQ1vbdhpqQ/
2318740
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Dan Harkins
2017-01-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/51QJZHlcN230Rg4eC092ATqv3os/
2321447
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/9NXSRem3gD-x0IHesm3_SCIB_zY/
2321583
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Alex Cope
2017-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/wSHt1RQogQDv8qAxugUcNNNEyag/
2322312
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Watson Ladd
2017-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/JQ34x-_QknWc-TbxSgwq1-3GtRs/
2322389
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/0JiLQxMy9iR6EcqxecdlyN0xPwI/
2322402
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Alex Cope
2017-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/gXyVmR35JLaxOad2eXpCXRfMtrg/
2322414
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Andy Lutomirski
2017-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/RsX_vq7kv81_LJsuW35x3vQDKqo/
2322430
1683180
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-07.txt
internet-drafts
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/70RmRAQ7FlSk0a3cDbb1bAF2nCA/
2317385
1682926
[Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?[Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/o0De4a4CEm4CCSwvKt77PDdzKco/
2316770
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Taylor R Campbell
2017-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/XOiYjx9Y3_10jg6a6tNetm1Sw-I/
2316783
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/8h4lxHd1unkHxguih4QaAQKAAW0/
2316858
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Taylor R Campbell
2017-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/dvp7nYFzWb4ffwFzyxgz3SuBstI/
2316888
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/aVkgvgOJ0i-A8E7Iil5u4tIK2CU/
2317105
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
John Mattsson
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/_ACjENe8fQNE3kcZx-LoKeoC9P8/
2317146
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Eric Rescorla
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/JT8f3x7y0eFYRYSoA48sjAFpIuE/
2317152
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Paterson, Kenny
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/TLdMd8aOYmA8l55bd-bW5hEMADs/
2317169
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/53fIlVhs85zYIko_j1GR5BftduE/
2317178
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Tony Arcieri
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/Jk4jF9qUfNZ2eb9AE6sGsnRgxfQ/
2317179
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/cHKf-b-1AJVQDs9G0wd-Z8ePwcE/
2317194
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Ilari Liusvaara
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/GvoHpii7glH_YQDu1ctcrrup3L4/
2317198
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Salz, Rich
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/96iuxrOwvDqlb5Qf94Y96riAWMQ/
2317200
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/u8_kXXpAosydPASiH4mjzl7X7-k/
2317464
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Salz, Rich
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/VPpOiyO_CikZWy8heqQpsjRRpJQ/
2317493
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Yoav Nir
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/_h-48z3WYNhcoq2YE6-o5SMW3LA/
2317528
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
William Whyte
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/iX2GjOJ9-ay3OrNAS2Lq-nMIHzg/
2317548
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Tony Arcieri
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/10_s1b4dudPo26SplKEHxHOxpG0/
2317554
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Phillip Hallam-Baker
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/-V_uqj-oEA7V4ga01sL0s1IRkRM/
2317559
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Joan Daemen
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/1TenINAC9ZSYRZfkNQaCw-m23UA/
2317652
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/s6oSjzh_91mTn8FCdkQnJbrrWwI/
2318059
1682733
47 Messages