Subject
From
Date
List
[Cfrg] hpke encoding of DH output[Cfrg] hpke encoding of DH output
Stephen Farrell
2020-08-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/fQFca6BoqX2P-ppfVGJwg95SUEg/
2921999
1910117
Re: [Cfrg] hpke encoding of DH outputRe: [Cfrg] hpke encoding of DH output
Richard Barnes
2020-08-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/1-hH55slm_V6K28Y0bakKT4klyg/
2922019
1910117
Re: [Cfrg] hpke encoding of DH outputRe: [Cfrg] hpke encoding of DH output
Christopher Wood
2020-08-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/J_kYBLg1JmLodiBOoQ_z0_M4M-o/
2922030
1910117
Re: [Cfrg] hpke encoding of DH outputRe: [Cfrg] hpke encoding of DH output
Stephen Farrell
2020-08-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/7rIudmPJoK9Q7LIvZzK907Khw-c/
2922032
1910117
Re: [Cfrg] hpke encoding of DH outputRe: [Cfrg] hpke encoding of DH output
Dan Harkins
2020-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/GF9Trk_4oJPs00WgG6d-o6M8ZSU/
2922831
1910117
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-14.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-14.txt
internet-drafts
2020-08-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/76TwOpIAJKNNyQJKi7U80QhgMTo/
2921163
1909900
[Cfrg] Mat Ford's No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)[Cfrg] Mat Ford's No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)
Mat Ford via Datatracker
2020-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/pU8V7RtYWKnDQwGH8xXF8mQnCfI/
2920033
1909556
[Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke[Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/28-DpJlfClzAQCrPwcPK47VcC_k/
2919771
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Watson Ladd
2020-08-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/H2xkKDiMVM6x0B8KdGx6Ii5iOO0/
2925077
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Joseph Salowey
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/2uqITmGZPfmKeENu8NyMcRySQSA/
2925488
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Christopher Patton
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/kv0CYa1RgfV71Mw72iHPyGXhTdA/
2925504
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Richard Barnes
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/vlSC7incYKxKTMAMY1gD5p4EkKE/
2925542
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Christopher Patton
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/deq-1RrscSb2gB85ZHMUsgnTP5Q/
2925548
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/culAsRgMOvpPQcdvmXBrb8Muai8/
2926040
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Karthikeyan Bhargavan
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/WjbLgCVpkk9uQbcneSEk5wN4NzY/
2929160
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/37-nMyuiw4aUPrdHCqaxJawwvrM/
2929603
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Karthikeyan Bhargavan
2020-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/DkzVZmESj8E_pDbuEQMc1FnTxZg/
2930715
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/mxBzZq85ijSMNMUwyI3gA3B0U4U/
2930921
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/BK7qIG4tNfbmpWGz8NWMG2lfDuI/
2928348
1909466
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-00.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-00.txt
internet-drafts
2020-08-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/GeH54GyPEyHsyako-9hKmCBS9GQ/
2919308
1909278
[Cfrg] request for comments: hashing to ristretto255[Cfrg] request for comments: hashing to ristretto255
rsw
2020-08-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/N10kW8_DDzdMgY918YvZ1ncY3Iw/
2918434
1908985
Re: [Cfrg] request for comments: hashing to ristretto255Re: [Cfrg] request for comments: hashing to ristretto255
Filippo Valsorda
2020-08-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/gPB-RZMrMJyAZ6BecD1xgYGVWks/
2918612
1908985
[Cfrg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)[Cfrg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)
Spencer Dawkins via Datatracker
2020-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/zvkTBH3FZlncLvMRM_dGWGGveqs/
2917428
1908651
Re: [Cfrg] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)Re: [Cfrg] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-argon2-11: (with COMMENT)
Carsten Bormann
2020-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/GZBb3IOjhE_C_cnmCniOszUmOpQ/
2917431
1908651
[Cfrg] IRSG ballot issued: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFC[Cfrg] IRSG ballot issued: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFC
IESG Secretary
2020-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/eIZbNTOm8tBHyUEg_Gqmo8De_VM/
2917321
1908607
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
internet-drafts
2020-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/n8_MNxr9yc-AudUOlrsnuMMCSGQ/
2917292
1908600
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Watson Ladd
2020-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/q5NoMtCxCmqh4KqNyR2TrhtkpDc/
2917295
1908600
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/KBsdi5oJnqreRXOVH8UTREfq6SQ/
2917599
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-08-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/MlBdiPp70jXJ8hdzdT1nj8-1pcU/
2922702
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Watson Ladd
2020-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/l4lgGcL4UPLIk1yj1J9CvxE1IjI/
2922904
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Björn Haase
2020-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/TsP8-vHH4R3-Qwy-EvLn8JydZ2M/
2922911
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Watson Ladd
2020-09-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/Jo5bjqpTI52CdpbwbvZ6UL6YT4M/
2930173
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-09-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/aXAh1mds3Sy6s7IaTgCcwsrdDmg/
2930419
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Björn Haase
2020-09-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/4U6zzCSqFzIekXxZQM8vPv6zSoM/
2933245
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-09-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/x25pu_rg80TqjgfaiN07pcnqXmc/
2934215
1908600
[Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05[Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05
Stephen Farrell
2020-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/7zhOHPFkCyZC00xLZnsEBT3o6ZU/
2917199
1908567
Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05
Christopher Wood
2020-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/AI7pv8HIi0izwyQvxvkRFG-9qfY/
2919641
1908567
Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05
Stephen Farrell
2020-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/lwc7XyBkUYsE00Be7dBq8o9pj0Q/
2919645
1908567
Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05
Manger, James
2020-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/D6W9LMF1O78OOssRLRFPZjvmZLo/
2919896
1908567
Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05Re: [Cfrg] review of draft-irtf-cfrg-hpke-05
Ilari Liusvaara
2020-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZpwO7Fh7qvHpH4dhFAvZYy9NJKw/
2919997
1908567
40 Messages