Subject
From
Date
List
[Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt[Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Alexey Melnikov
2014-10-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/AWdWjUjQMdHQxWWSP0OQdSRHc1I/
1811926
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/0OrR8MHf4akEkDpgAMUNsQtFT3o/
1813685
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Dan Harkins
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/vKyjL1yd66fjdMWLRlRX6Zz5kwU/
1814208
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/32EZoad9uX-iFlK0DFKUqdjhDcc/
1814255
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Adam Langley
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/DT2F2Bo7fk14peUDykbQUyiCFsM/
1814259
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/CfWEJ6lO1yGsns2BDoN9Iy3j8A4/
1814263
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Dan Harkins
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/Xo1xXku04iUcUuJJLq2X83bdL1E/
1814301
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/aQl2cJwPCBkuWRsQCzq6yVAnyUs/
1817612
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Adam Langley
2014-10-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/ArYBzF678Sw0uAqSAphPD7lzLys/
1817647
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/7S_ZfUl0rDYxd66FM_Vps7q0b-Y/
1817657
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
David Leon Gil
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/FudzA3nK3-UJmIu3HH0FoAVCCXc/
1814733
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Ted Krovetz
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/WHkfCbH6cTn-ziaXrmSxGQH1eG8/
1814766
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
David Leon Gil
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/4Z_PaQPWD_35TSZ0qwP1zgrvSvE/
1814846
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
James Cloos
2014-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/IeYOWcoGwr5R0f3QosaZOtUaxEU/
1814233
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Nikos Mavrogiannopoulos
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/8QVZahoydg5jpoCYGQPYcTyBKa8/
1814539
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
James Cloos
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/BlGyxw-xkbaaD2VBoTDuppmWiq0/
1814641
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Manuel Pégourié-Gonnard
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/CWY8FZIibAMfAOOgh7rPTZFcROE/
1814676
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
James Cloos
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/82bpv_FNdHgA3J2GSxS3jDXTgVc/
1814692
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Ilari Liusvaara
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/Wg23v12W3gM2rkGaEZoNorzhnOU/
1814845
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/wF1UcCVR0cy8z2De3qrTUac1aug/
1814836
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
James Cloos
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/PDSdbBbcEb2tUZgkhe1042thsTY/
1814873
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Peter Gutmann
2014-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/OjEBUts8T8YhplcD3CUQGBwkjyI/
1814557
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/VVNMnBwXrHscsBM7LoZGpeO8jeM/
1817848
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Salz, Rich
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/LNzkRBQGizOK4D_m5BuxfAhgav0/
1817854
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/DB9585w8sKz6tam6yXaEiwQI73E/
1817855
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Ilari Liusvaara
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/kAB8YDpjfVHPvKRib9in1DJtjfU/
1817875
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/Jo0N4OFzC-AhVI9NvdXUTtHJZPs/
1817879
1101483
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txtRe: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-10-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/yYvIuBWtC1dtRGouva3fp91IjPU/
1817904
1101483
[Cfrg] Email encryption for the wider public[Cfrg] Email encryption for the wider public
Henry Augustus Chamberlain
2014-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/RgMQUGmCkghBbjwq48gU8bZXwf8/
1803158
1101484
Re: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider public
Henry Augustus Chamberlain
2014-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/03Mtvj1JYJQM4T-s4mzJ2nPYEGw/
1803415
1101484
Re: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider public
Henry Augustus Chamberlain
2014-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/MgK3BQU0tlCg7Vxeb3E8EeWx8bc/
1803445
1101484
Re: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider public
Michael Hamburg
2014-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/7DrykJosyAJ26Rf2e4_qL2hToJM/
1803461
1101484
Re: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] [cryptography] Email encryption for the wider public
Henry Augustus Chamberlain
2014-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ag-bekZtuYt7NxZKqLAsycu9i0A/
1803470
1101484
Re: [Cfrg] [Cryptography] [cryptography] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] [Cryptography] [cryptography] Email encryption for the wider public
Werner Koch
2014-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ndCz4aazBXltqbsoGvOHdkod7hY/
1804467
1101484
Re: [Cfrg] Email encryption for the wider publicRe: [Cfrg] Email encryption for the wider public
Henry Augustus Chamberlain
2014-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/N6eMULfXOawlFj1vq3WF3wqzqjs/
1804484
1101484
[Cfrg] Patents and the new elliptic curves[Cfrg] Patents and the new elliptic curves
Michael Hamburg
2014-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/hx5IuLBQOVsCg7KrLyGWvjhLCmY/
1802815
1101485
Re: [Cfrg] Patents and the new elliptic curvesRe: [Cfrg] Patents and the new elliptic curves
Benjamin Black
2014-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/VP6imVLK9hEDMa5BNBeNMHvVrdA/
1802829
1101485
Re: [Cfrg] Patents and the new elliptic curvesRe: [Cfrg] Patents and the new elliptic curves
Michael Hamburg
2014-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/evCkbqxf2TpZNVOxpBntbgrQuic/
1802859
1101485
Re: [Cfrg] Patents and the new elliptic curvesRe: [Cfrg] Patents and the new elliptic curves
Michael Hamburg
2014-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/xY44lkmO8SCvnkSv3_vyzaIyJmo/
1802871
1101485
Re: [Cfrg] Patents and the new elliptic curvesRe: [Cfrg] Patents and the new elliptic curves
Benjamin Black
2014-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/rFS9tRk1CZgCPXY50tLblOIfjFM/
1802872
1101485
10206 Messages