Subject
From
Date
List
[Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document[Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/O40a7b4_IWbV8Lr-7yVbemnhs3A/
1870196
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/QW_h6UDbzmaHTEia2I7paEuYe4Y/
1870224
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Watson Ladd
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/lpSzAxOOPLi5BZ7dXrYwxS9HfFk/
1870243
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/oYuJrHfDaz5qcYQ-G_LNy_VFzm4/
1870262
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/pWpjIfqbn81uk0MMGrYCseEOy4M/
1870254
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Ilari Liusvaara
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/i5dxVJ3hKV58Ag1dfjztoa68tpQ/
1870286
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Stephen Farrell
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/PE831d1Dz70Irf2q97jxZdEFfkw/
1870235
1101428
[Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document[Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Rene Struik
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/NKyxnRa5h9djqOF_NEAYVBd61jo/
1870313
1101428
Re: [Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/jLInNX6nJMlVIXhukVIXnDT74WE/
1870976
1101428
Re: [Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] (please make draft an IETF document first) Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/JjuhGl8K_DbHL63EgrKgC7K5dDs/
1872100
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Tony Arcieri
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/hoF5WLHlchnQ68fXq2Nb5gy6ZyM/
1870335
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
David Leon Gil
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/36T5HpRKcb0MpK44Kl2nLj-G1nY/
1870341
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Michael Hamburg
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/JyfGzpzPailUI2B0uGcPa3_WtmU/
1870345
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Tony Arcieri
2015-01-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/SKLhSGXRxduA93Q8hc76hOWoObg/
1880204
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Paul Lambert
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/Qh4jbnCklOZzjWER60bRVAP9Z5k/
1870340
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alyssa Rowan
2015-01-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/UPqxrV6sQaL7nHTe9ajhSGEXBik/
1870548
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Dan Brown
2015-01-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/nul4Imqa9zqq2BRYPl0bqu4_aJw/
1870775
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
David Gil
2015-01-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/Mj2dRq0SVVJ4jtOwYXqd_iCtMUQ/
1870913
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Sean Turner
2015-01-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/-Ydzen5E2rmCzfwCLOneUZiuf7U/
1871113
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Andrey Jivsov
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/sp25tJrMkD848hDjRQVDJ1nC19k/
1872484
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Watson Ladd
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/Mus7Lzp4fJONulWwnw_oGPe3XIE/
1872492
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Andrey Jivsov
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/rv1m5mUiH4koZlt55UObKU29zTY/
1872577
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Watson Ladd
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/CdCTzJPstwM13JCoyK5Rm6gqYpg/
1872596
1101428
[Cfrg] No longer talking about Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document[Cfrg] No longer talking about Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/PImOGN01vsB4d7qZ1sGtq9ZTm8w/
1872761
1101428
[Cfrg] options (was: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)[Cfrg] options (was: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)
Stephen Farrell
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/RD-Pz7VkRKgotxHwuW5Exx_HwC8/
1872735
1101428
Re: [Cfrg] options (was: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)Re: [Cfrg] options (was: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)
Paul Hoffman
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/AAW-VtQI-MinTLM0yBytg899lxs/
1872866
1101428
Re: [Cfrg] optionsRe: [Cfrg] options
Andrey Jivsov
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/DLwFRO-3w2RqvWl0dXzH0LuGAP4/
1873073
1101428
Re: [Cfrg] draft-agl-cfrgcurve-00 point format (was: options)Re: [Cfrg] draft-agl-cfrgcurve-00 point format (was: options)
Alyssa Rowan
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/v2vEiq0KTfzAiM526-B_FQEdlVg/
1873311
1101428
Re: [Cfrg] draft-agl-cfrgcurve-00 point formatRe: [Cfrg] draft-agl-cfrgcurve-00 point format
Andrey Jivsov
2015-01-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/h_qcZVZu7jkrGijBYTrNz3S8XQ0/
1873697
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/h7OffrFr-VLKoxI0EPbi6CGaXOU/
1872519
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Joppe Bos
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/isl31k4Vz2Nnw5cTT1NQEPJvpoo/
1872786
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Robert Ransom
2015-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yQApIPOSpc0h1A1MEjsiMRYxb1c/
1877354
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Ilari Liusvaara
2015-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ck0NK-rOKnyUAd7C3zp3xlVym4E/
1877481
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Robert Ransom
2015-01-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/WsIZ9uTNKaFJvdDBnZvl8tKGlUA/
1877942
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/FAWYLclEts10cuujL3WdQrks3yI/
1878126
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/voZ2FqLp1kLDY40MSR8tgaGvlwc/
1879002
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/VOse3NdJhYmhHGzVjQLRkpHcCbA/
1881720
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Stephen Farrell
2015-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/w9TlWTknw29zOGqcYi4xMxTxe6c/
1881725
1101428
[Cfrg] (technical flaws to be corrected in next version of the draft) Fwd: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document[Cfrg] (technical flaws to be corrected in next version of the draft) Fwd: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Rene Struik
2015-01-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/hS36wESmQcxLap-2aYtA79rRdJs/
1883763
1101428
Re: [Cfrg] (technical flaws to be corrected in next version of the draft) Fwd: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] (technical flaws to be corrected in next version of the draft) Fwd: Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/UgbAOouEDqtw2LC2DIVPsZOzBHI/
1884137
1101428
42 Messages