Subject
From
Date
List
[Cfrg] BLS standard draft[Cfrg] BLS standard draft
Sergey Gorbunov
2019-02-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/S7rQBdQRCZ3pdX1OEz7NxT9SXnM/
2691234
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
William Whyte
2019-02-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/IJm_f2fuNHYVRzq0xQA-zQKrECk/
2691249
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Michael Scott
2019-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/b19pyRNHtXzlE0jFXpZkCaEtnSY/
2691430
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
david wong
2019-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/aM1PDQWjKum77T4-Vr282_A_VTQ/
2691466
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Tony Arcieri
2019-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/dyupK7h_I6xdYLcAPRFnDL9oLak/
2691491
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Eric Rescorla
2019-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/EwdQkFJ1LOwYGteG-jzgoRm_DNs/
2692397
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
赵运磊
2019-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/bZ4lHfWctyyTNBM5xLij1enRtMA/
2692426
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
David Wong
2019-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/UWFVdaIo0ZMGwBFPWtx1GtKWxUE/
2694293
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Sergey Gorbunov
2019-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/9MDhIVp3Y7MLnHj2aF1vW5xkAHM/
2697004
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
John Mattsson
2019-03-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/e4LlrccQbWr_jtz7EJkdQkymXtk/
2700823
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Michael Scott
2019-03-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/3KFwGfYmyBrns0l2bbFAjjtnnmg/
2700970
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Antonio Sanso
2019-03-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/SZHabBlxuVk5XnJQD5k-VOMUy_U/
2709286
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Marek Jankowski
2019-04-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/szrMOoRV82pPRHVJttXcuAX8JdU/
2714902
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Sergey Gorbunov
2019-03-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/F2jijdwJlvYMB2QI4C79COaQHhk/
2706436
1826542
Re: [Cfrg] BLS standard draftRe: [Cfrg] BLS standard draft
Antonio Sanso
2019-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/rhKkolykojt4ZJdGn9Vbhb9RDXI/
2709285
1826542
[Cfrg] Agenda items for CFRG@IETF104[Cfrg] Agenda items for CFRG@IETF104
Paterson, Kenny
2019-02-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/yVafr7OpiHz6B4leqge75f-U8Ak/
2690719
1826337
[Cfrg] Adiantum[Cfrg] Adiantum
Paul Hoffman
2019-02-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/zLI-HOS_VXPvmF4asBNvJsTHCzc/
2690370
1826213
[Cfrg] draft-mcgrew-hash-sigs - Examples[Cfrg] draft-mcgrew-hash-sigs - Examples
Jim Schaad
2019-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/N0Vpl4szlY7mPX6Y1RhxnnZOUxY/
2689539
1825933
[Cfrg] draft-mcgrew-hash-sigs[Cfrg] draft-mcgrew-hash-sigs
Jim Schaad
2019-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/-DrluIFk8gPVRwHq-KgwQoaiF9Y/
2689506
1825917
[Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?[Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Richard Barnes
2019-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/JVg30dldjr4pcwZ1perpA1k-OGQ/
2688721
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Tony Arcieri
2019-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/JMvzxKsE6YAcKf7112OeRQuWxMo/
2688766
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Richard Barnes
2019-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/w71T7ZBg1pspgdVrfA-AJNsHy5k/
2688769
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Adam Langley
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/JSUI7TDIa01ygwgXQIbr23Ih3H8/
2688796
1825591
[Cfrg] (how to shoehorn clamped private keys) Re: Curve25519 lacks private/public homomorphism?[Cfrg] (how to shoehorn clamped private keys) Re: Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Rene Struik
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/b1eBNLUpylVhnJt-BjqqXdFlvt8/
2688842
1825591
Re: [Cfrg] (how to shoehorn clamped private keys) Re: Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] (how to shoehorn clamped private keys) Re: Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Richard Barnes
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/4QsRwkJh-w_ZnoFdLicNeqvElOc/
2689045
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/LFi5YEzTUm3YIqJLGTv6VbZi4XY/
2688864
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Richard Barnes
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/2YoNPM5XAE9r5hrqhSuOgKsTZWE/
2689037
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Dan Brown
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/vzwFIYGpCBATOF3_WXHi3wRAbXs/
2689143
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Tony Arcieri
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/19LivjSPKOZCr8G0zj6fIQ9QpSM/
2689149
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Dan Brown
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/SQD-GcBYncSGF6krID69i2x89Vk/
2689204
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Tony Arcieri
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/9nolzhBEE_7hs09zKjn0Xkjut5U/
2689213
1825591
Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?Re: [Cfrg] Curve25519 lacks private/public homomorphism?
Dmitry Khovratovich
2019-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/VVXYbRlYuSrFWD1Vx02U0S9M-08/
2689239
1825591
[Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ Algorithms[Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ Algorithms
Russ Housley
2019-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/reitK1bYERzXGw0low6AnWQJYW4/
2687368
1825043
Re: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ AlgorithmsRe: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ Algorithms
Joachim Strömbergson
2019-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/xeshoNraWgB7qCgmzncScLDbG40/
2687431
1825043
Re: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ AlgorithmsRe: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ Algorithms
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/CflyL0kc_P2BhQv4Jszp8r7XC1A/
2687471
1825043
Re: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ AlgorithmsRe: [Cfrg] NIST Report on 1st Round of PQ Algorithms
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2019-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/k0JAI8eIGYF98UuNpBn-9BxFbDY/
2687511
1825043
[Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txt[Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txt
Shoko YONEZAWA
2019-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/Klgld8RJiw1rfsknzgKCdSwezDY/
2685876
1824536
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txt
Paterson, Kenny
2019-02-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/t2MWFyHkeEGrPHzNsGLsfamE0yc/
2690667
1824536
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txt
Shoko YONEZAWA
2019-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/KBdbcS33ewOHCqMIPF9M91imvNk/
2693614
1824536
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-yonezawa-pairing-friendly-curves-00.txt
Paterson, Kenny
2019-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/b7YVWKV0q7ZwnKZQRjKZB_SG-NY/
2693676
1824536
41 Messages