Subject
From
Date
List
[Cfrg] Final CFRG agenda for Seoul[Cfrg] Final CFRG agenda for Seoul
Alexey Melnikov
2016-11-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/d12EW_0ZHvVy3mX4FQRHV79Cq_M/
2294256
1101041
[Cfrg] 1024 bit RSA[Cfrg] 1024 bit RSA
Erik Andersen
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/-2CgyiLPyQ15wgwfeXT5qWNBFY8/
2293572
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Phillip Hallam-Baker
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/JJ-ZxjDMqu3rMSPAK2r7WCV__74/
2293596
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Derek Atkins
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/K56460OE1v0jMHx44bqXDcxFZO8/
2293610
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Paul Grubbs
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/yholayApImbEX2wEhrs71KP24rk/
2293742
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Hal Murray
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/vVUTUWRew-WP_Fxb4yt8sp_JG8g/
2293784
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Ilari Liusvaara
2016-11-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/vDwvYd2akNleGMkEqyxgByx00tA/
2293794
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Peter Gutmann
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZB9TPhJFYzrtgyhdWeXF1ynWvK4/
2293848
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Erik Andersen
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/jv63yq-7XZyHznGuywqcCrQ4gEQ/
2293867
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
John Mattsson
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/uQJmHdIgMkbAYi2S_ewtxk0K2iU/
2293868
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Hanno Böck
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/DdmZ1ZlLGxKS7rUa-JuFemvn61Q/
2293884
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Erik Andersen
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/-ZyLG8cT3xZgJX6F2p7U0eCMlZ0/
2293885
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Peter Gutmann
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/L4AUrQGNWWf7n0hg01Pq1dqg94Y/
2293890
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Hanno Böck
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/5TB9u6_DJKwZxaLysdBMvKf6KII/
2293891
1101042
Re: [Cfrg] 1024 bit RSARe: [Cfrg] 1024 bit RSA
Peter Gutmann
2016-11-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/uW3LwfdPykbqrbAaP4B3tzdoMXY/
2293888
1101042
[Cfrg] Requesting review for draft-cope-heh-00[Cfrg] Requesting review for draft-cope-heh-00
Alex Cope
2016-11-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/gGsAypO9WgquN9I8PZJ2PZMcs-c/
2292356
1101043
[Cfrg] Password - final hash[Cfrg] Password - final hash
Otto Ersek
2016-11-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/f7zB6mVL3kRDXcGKAImVi_KtS1o/
2291972
1101044
[Cfrg] Password - proof 36bit/round[Cfrg] Password - proof 36bit/round
Otto Ersek
2016-11-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/J4I7GrVZ2wXzmYVeQZw9264GVCc/
2291962
1101045
[Cfrg] Passwords - rethinked[Cfrg] Passwords - rethinked
Otto Ersek
2016-11-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/PA9SGlLN6hUYMabeU4O9sR1z62g/
2291426
1101046
Re: [Cfrg] Passwords - rethinkedRe: [Cfrg] Passwords - rethinked
Yoav Nir
2016-11-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/2wI7o_GJdULxS7im5diB5StauCU/
2294149
1101046
Re: [Cfrg] Passwords - rethinkedRe: [Cfrg] Passwords - rethinked
Otto Ersek
2016-11-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/76fdTd8eX5SRMRiKMeFnJ7thwwo/
2294198
1101046
[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-05.txt
internet-drafts
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/PYTpVeCvyZ1uRuVPYHD_HkmoyeE/
2291108
1101047
[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-harkins-pkex-01.txt[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-harkins-pkex-01.txt
Dan Harkins
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/zBqrIfrfMt4cS09fVL9K3WE4B0k/
2290777
1101048
[Cfrg] Tentative CFRG agenda for Seoul[Cfrg] Tentative CFRG agenda for Seoul
Alexey Melnikov
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/S3HgH5IgL3kJE2jcl1UGdCBPuLk/
2290607
1101049
[Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?[Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Phillip Hallam-Baker
2016-10-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/APMFTQUvZvkl9tLKR1UgAj6kFH8/
2289201
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Peter Gutmann
2016-10-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/a_2lWxOvImlI0ZscoQW5hYKF0Lo/
2289462
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Martin Thomson
2016-10-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/IN_AjxJ9UK-fcV6HKk9IMlPgOTw/
2289500
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Peter Gutmann
2016-10-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/NUsFmCff64nwqtgI7JOxtdujPYE/
2289541
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
jonas weber
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/2jdjynGUW29WB5YhJWY5iUrEmXU/
2290387
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Peter Gutmann
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/Okr0Qrx0nsjDLhxgfs8tMI4Raz8/
2290515
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Michael StJohns
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/DgVYI0J2qYaOFz9Z_-jewozHzjg/
2290787
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Phillip Hallam-Baker
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/I7PRwy7s3RACnI5ymnJYzsBPEP8/
2290906
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Yoav Nir
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/j0xa3NIdQwRi7mgnbGHIu6OqtC4/
2291006
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Phillip Hallam-Baker
2016-10-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/s-FvRECr5thPMhAjd9v5ugHc9T4/
2291105
1101050
Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?Re: [Cfrg] What groups to use for Diffie Hellman?
Peter Gutmann
2016-11-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/i0yxs21U1ryWEzwb9zx39haEntw/
2291359
1101050
[Cfrg] tcpinc: session ID unlinkability[Cfrg] tcpinc: session ID unlinkability
Kyle Rose
2016-10-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/j9r8yg6NMEr1eCCtgngQjB-kif8/
2288175
1101051
[Cfrg] Security proofs v DH backdoors[Cfrg] Security proofs v DH backdoors
Dan Brown
2016-10-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/w_ct19eBQOJyGYRWWH8gu7HH7Nk/
2288115
1101052
Re: [Cfrg] Security proofs v DH backdoorsRe: [Cfrg] Security proofs v DH backdoors
Ilari Liusvaara
2016-10-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/3OFq1kyZ9UYATC-PC5gTXzqNzP0/
2288128
1101052
Re: [Cfrg] Security proofs v DH backdoorsRe: [Cfrg] Security proofs v DH backdoors
Peter Gutmann
2016-10-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/4PotkJgAw0gootJdmvZWz1vSvFc/
2288493
1101052
Re: [Cfrg] Security proofs v DH backdoorsRe: [Cfrg] Security proofs v DH backdoors
Mark D. Baushke
2016-10-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/8WemDWtR5jq0AD7dPXE-lSvmX_Y/
2288882
1101052
79 Messages