Subject
From
Date
List
[Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?[Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?
Loup Vaillant-David
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/e0HI3gvOdPfM8VEXE1tcxSjy1GY/
2893580
1900312
Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?
Björn Haase
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/DtWeN_dkEiASpBJizu83pvgr6wQ/
2893592
1900312
Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?
Loup Vaillant-David
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/1b3H_VKyZR-UbE6FoNeOdOOPqRE/
2893688
1900312
Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?Re: [Cfrg] CPACE: what the "session id" is for?
Björn Haase
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZVCzQrDg-ytBK1QSBBw6JjtYIxg/
2893717
1900312
[Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces[Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Hugo Krawczyk
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/5ithq2sRpf7QZZ_pk_jrdGJwy3k/
2894147
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Dan Brown
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/Zo4ju3FoWPIoRnlF1YoOVnJSL0E/
2894153
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/X57COMuN8jb2v3Fw2b2gs7Orhr4/
2894214
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Dan Brown
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/xKyWD-ey29OW9OIWyNzTM9U0HQM/
2894259
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/POf0AnpiPrYASVZHT8IbH6zBGqk/
2895506
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Hao, Feng
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/jgNRM5WfgoseFIn8Fa55hYSWaTA/
2894344
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Hao, Feng
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/3RYI4k_68nwN7v8_PsXCSbyZ2XI/
2894221
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Loup Vaillant-David
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/XEDus3RExYyeQBD9cp2LHvF8pqw/
2894154
1900312
Re: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh noncesRe: [Cfrg] Using ephemeral DH in lieu of fresh nonces
Nico Williams
2020-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/Wu7gfuJT7Kj7ngJIHhMpjj9_LGA/
2894256
1900312
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-07.txt
internet-drafts
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/tu59UbQ0nOEvbs6INzba4WeHQbo/
2893430
1900257
[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-07.txt[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-07.txt
Yumi Sakemi
2020-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/oKzqFIFLjN7O0kujgkXHuRlBkk4/
2893433
1900257
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-07.txt
internet-drafts
2020-06-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/q_irQ1tpG8_z0amo6qyVEWy10p0/
2893080
1900154
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-07.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-07.txt
Leonid Reyzin
2020-06-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/n30F04Mkf4qfFQkGlcr-CZJeUfE/
2893083
1900154
[Cfrg] Specifying Decaf[Cfrg] Specifying Decaf
Mike Hamburg
2020-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/S4YUTt_5eD4kwYbDuhEK0tXT1aM/
2892323
1899896
Re: [Cfrg] Specifying DecafRe: [Cfrg] Specifying Decaf
Sofía Celi
2020-06-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/BLGabf22FmcyO3EjdpiB7AWFvYE/
2892388
1899896
Re: [Cfrg] New Version Notification for draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-06.txtRe: [Cfrg] New Version Notification for draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-06.txt
Yumi Sakemi
2020-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/NoFI6R4uAOZuqFEp-ePQW91gvUI/
2891996
1899781
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-06.txt
internet-drafts
2020-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZRuOs4jHzWVboNJp0Qg4lzQj96o/
2891995
1899780
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-05.txt
internet-drafts
2020-06-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/6nY-eG919I-Lt6Dw-vxC4GjPQUY/
2889781
1898991
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-05.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-05.txt
Yumi Sakemi
2020-06-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/6zNk5WOK91g_4zilH5LipP9yFXY/
2889785
1898991
Re: [Cfrg] CPace feedback regarding the identity handlingRe: [Cfrg] CPace feedback regarding the identity handling
Björn Haase
2020-06-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/PDaZzdRrO9uOs6szy8akVK_QjRM/
2889424
1898835
Re: [Cfrg] CPace feedback regarding the identity handlingRe: [Cfrg] CPace feedback regarding the identity handling
Hao, Feng
2020-06-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/CjhQFIQAAVI2X_nNI35DwXphDPQ/
2889509
1898835
[Cfrg] [Technical Errata Reported] RFC8439 (6025)[Cfrg] [Technical Errata Reported] RFC8439 (6025)
Colin Perkins
2020-06-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/zBJ0nNOagl8ZT4zAzMxTumlIadY/
2888932
1898630
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-11.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-11.txt
internet-drafts
2020-06-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/vkGhQ4f0im25vRVL2JLzVd0Oi_s/
2888718
1898548
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-11.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-11.txt
Watson Ladd
2020-06-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/68DP22ILdBTFBaE58kdl4yTkjPg/
2891245
1898548
[Cfrg] [Errata Verified] RFC8452 (5854)[Cfrg] [Errata Verified] RFC8452 (5854)
RFC Errata System
2020-06-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/RQa_yqxrCQINo5Cfuw48_P1rb_U/
2888244
1898363
[Cfrg] [Errata Verified] RFC7664 (5754)[Cfrg] [Errata Verified] RFC7664 (5754)
RFC Errata System
2020-06-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/qbdi4kcd-S9CYJyhkbsBCIJCEp8/
2888241
1898361
[Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences[Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences
Robert Moskowitz
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/69SPbC26Py7yC_CEzjz0_WS7csA/
2888036
1898249
Re: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalencesRe: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences
chris -
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/T7VWLyxmepHGLUG6I8mcYTMNfD4/
2888047
1898249
Re: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalencesRe: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences
Riad S. Wahby
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/Y4Di7iNIwuibHn4X2KhcUJqfLLw/
2888146
1898249
Re: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalencesRe: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences
Russ Housley
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/8srvTt7kk11fTScC-PuhUv9t3Zc/
2888051
1898249
Re: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalencesRe: [Cfrg] Ed25519 - X25519 keypair equivalences
Jim Schaad
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/tI-cuhzDecm7SYaHy_JG0X3nxe8/
2888053
1898249
[Cfrg] Crypto Forum (cfrg) RG Virtual Meeting: 2020-07-15[Cfrg] Crypto Forum (cfrg) RG Virtual Meeting: 2020-07-15
IESG Secretary
2020-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/WNE9TEVGhOmu0b1YRLo-mDWI4t8/
2887907
1898221
[Cfrg] Comment on draft-irtf-cfrg-hpke[Cfrg] Comment on draft-irtf-cfrg-hpke
Kevin Jacobs
2020-06-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/wTyxYVeHlEywzfnDopmjK4kC-go/
2887121
1897900
[Cfrg] comments on provable security of draft-irtf-cfrg-hpke[Cfrg] comments on provable security of draft-irtf-cfrg-hpke
Benjamin Lipp
2020-06-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/PuAyqr_wFqouFcGfSoKQMIQ1ajc/
2886734
1897749
[Cfrg] comments on draft-irtf-cfrg-hpke[Cfrg] comments on draft-irtf-cfrg-hpke
Riad S. Wahby
2020-06-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/D4W8F8QNLp9OcQS_o9Vbuh37z80/
2886718
1897745
Re: [Cfrg] comments on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] comments on draft-irtf-cfrg-hpke
Christopher Wood
2020-06-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/aBCpPsRKJ4Nr1Gg01_LWuJ3pX7k/
2887176
1897745
40 Messages