Subject
From
Date
List
[CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD[CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
John Mattsson
2021-03-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/iaD_VkbLOq9wGqAXOBldkuyTSos/
3009636
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Adam Langley
2021-03-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/TiKxngfKzJh1Nh-hGbVw-zFUpLA/
3009648
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
John Mattsson
2021-03-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/-o4rX8JW7zWXzklOqSfBmut-9Kk/
3009749
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Adam Langley
2021-03-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/UzTkPBaL4anPxcmPRYW8SG47zV0/
3010267
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Nico Williams
2021-03-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/9x5X1pMFBNxWa83HULV-v7Ukmvg/
3010294
1943965
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
internet-drafts
2021-03-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Vqm6mbKs_WE9-2JFRZdcLFxnM8/
3008671
1943631
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
Loup Vaillant-David
2021-03-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/MZSlBY3oQw6HgGynJZRIjb7f6qI/
3008896
1943631
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
Colin Perkins
2021-03-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/hBNWOFVzwRYKYODq6pXlRv7t8sc/
3009811
1943631
[CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms[CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Benjamin Kaduk
2021-03-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/w75TRZOl7HBUhG9MLxBEgmK0Nns/
3004675
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Peter Gutmann
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Uj50n5Zkx-cByxWeje3I90lUfrg/
3004733
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
isis agora lovecruft
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/3g3RTmHkUVZ67McF7ahqvC394Us/
3004735
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Benjamin Kaduk
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/L-lxcuxvU4QGQ0f2Zn40GUV5Dco/
3004736
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Tao Effect
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/DuUNPjB5tOWXdJGamLY3g0PJ2i4/
3004794
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Jeff Burdges
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Uf-82o4cTv6h7k3LNGiqfXqs7o0/
3004859
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
isis agora lovecruft
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/sn4mDBLe3E6vJpXue8u_N2PcrLY/
3005124
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Francois Grieu
2021-03-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/xNaKAiU2io0BLMrMCGtOccGJPHc/
3005310
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Watson Ladd
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/j5nXVb9p0RnDETPLX2EyA4Mmtqo/
3004960
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Thaddee Tyl
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/zU550HaRo7snGIh7j8g0XtS_9W8/
3005046
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/kgxEUuFfaQaJ69CVETteQFOSjsg/
3005065
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/1rg7BSXo41WM4lajql5lwnlnlig/
3005069
1941987
[CFRG] Domain separation in HPKE[CFRG] Domain separation in HPKE
Martin Thomson
2021-03-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/PhsZ5LeVal1CNCvOt3OqIYkgBhw/
3004304
1941893
Re: [CFRG] Domain separation in HPKERe: [CFRG] Domain separation in HPKE
Benjamin Lipp
2021-03-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/6HojUaIlV_4ZmoJqcA-pzCrSXjQ/
3004462
1941893
[CFRG] OCB patents are abandoned; freely usable[CFRG] OCB patents are abandoned; freely usable
Salz, Rich
2021-02-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/0_vT9sVzbB4M0Bf2FfChQlvafPU/
3003309
1941589
Re: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usableRe: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usable
Michael Sierchio
2021-02-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/d5dAH7-RAZO4EkwsPjc9anocmAM/
3003547
1941589
Re: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usableRe: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usable
Phillip Rogaway
2021-02-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/qLTveWOdTJcLn4HP3ev-vrj05Vg/
3003575
1941589
Re: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usableRe: [CFRG] OCB patents are abandoned; freely usable
Benjamin Beurdouche
2021-02-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/SZkEfkjaEnjqaUZ8vuE_xYo7rIY/
3003603
1941589
[CFRG] VOPRF with public metadata bits[CFRG] VOPRF with public metadata bits
Subodh Iyengar
2021-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/5pHQLSAjsW_mnzilF4NVtovxvmI/
3001792
1941119
[CFRG] RSA blind signatures[CFRG] RSA blind signatures
Christopher Wood
2021-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/MtSnzFLIitPBcImW1rq0_47YmWw/
3001736
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Jeff Burdges
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/goI4PumBdo-3zjppkn7JblDYYp0/
3002006
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Christopher Wood
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/P8znYQRIGV6T5bmUUEYpgGGSzKY/
3002434
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Jeff Burdges
2021-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/KWB-38YTFwjcMQ9ww41Xcx064rw/
3002558
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Christopher Wood
2021-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/wR8IojsOar_4SYZxTu7KufPkWhY/
3002622
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Jeff Burdges
2021-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/skgRdYS7PmPf8twF2XphTjRu79M/
3002634
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Mihir Bellare
2021-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/sGQOVtmxAEeqM0nBF2M4Kn_-LtM/
3002733
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Jeff Burdges
2021-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/P3tJptZcYpBqr4qJAh6P1-uKTZ0/
3002800
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Michele OrrĂ¹
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/rEIkVvWP2Bn8w22M8bfkx2UVxB0/
3002010
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Jeff Burdges
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/El3SzPM4j3eg-ItZcaGZNzxZ6mA/
3002018
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
Christopher Wood
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/cbSmIV10DFqsAayMTyCex3VuZsg/
3002435
1941106
Re: [CFRG] RSA blind signaturesRe: [CFRG] RSA blind signatures
John Mattsson
2021-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/ANpduXbw6Guyu5JuhuNIJi0EmZk/
3002440
1941106
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-02.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-02.txt
internet-drafts
2021-02-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/CDgA2ed2V6T0-ImgzUHEdPlar2g/
3000831
1940632
10788 Messages