Subject
From
Date
List
[Cfrg] Question about the order of hashing[Cfrg] Question about the order of hashing
Yoav Nir
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/knRPf9pWzwt20B-IygM-FoK1nuE/
290729
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
Steven Bellovin
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/_TPu5sS7sMgtgvurgIcPhwJUz70/
290730
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
Yoav Nir
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/mUVNCGBRFr_LxvJHTlvkTWyvfkk/
290731
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/nZoNPn_8CF8tWynrgl8H6BzsYMU/
290733
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
David McGrew
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/nxX1YS4IcUVCWnU3oK1YkIgOIag/
290735
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
Thomas Pornin
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/mYl-3rCIqOvyy-EGEY56KCIuDuQ/
290732
1101793
Re: [Cfrg] Question about the order of hashingRe: [Cfrg] Question about the order of hashing
Hugo Krawczyk
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/T7mI03KzvaUczP2gfLoA4S8BWUg/
290736
1101793
[Cfrg] New draft: Hashed Password Exchange[Cfrg] New draft: Hashed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-01-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/ATWmB9q-eBihZbS85bog9ksZPwk/
290723
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-01-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/5CUMDO85CSasg4msyNsZJu0iOA4/
290724
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-01-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/yJZHKon3LN25gT867dlASiK-mTQ/
290725
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Yaron Sheffer
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/gad9LuBWBWeOG2r-Ogu1CpDIDek/
290728
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Blumenthal, Uri - 0668 - MITLL
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/pJtiD2go0-P-W5SGgAjA14pMsrg/
290734
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Dan Harkins
2012-01-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/vmPgCOWdbWCnEVsl0VQFd3wMCwU/
290737
1101794
[Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange[Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
zhou.sujing
2012-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/NuGzKbiQb0d29Ay4do86A0q6wzk/
290740
1101794
[Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange[Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
zhou.sujing
2012-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/dyfK97zjkDhhj11FF-ZrWUEwFno/
290741
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Blumenthal, Uri - 0668 - MITLL
2012-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ecx9ppWh2nWWWTbXS5aKHX6MtuE/
290742
1101794
[Cfrg] 答复: Re: 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange[Cfrg] 答复: Re: 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
zhou.sujing
2012-02-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/z-0k9YejttmvwZId5gI0-oopue8/
290745
1101794
Re: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password ExchangeRe: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange
Dan Harkins
2012-02-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/P3GEm2QCCmmh2qEbIcS_unx7qFQ/
290746
1101794
Re: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password ExchangeRe: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-02-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/jitq-2861ZrxyyRIM5Bc3TrmCGo/
290747
1101794
Re: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password ExchangeRe: [Cfrg] ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange
Henry B. Hotz
2012-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/hmZgNuBH2EkPY3-cQRhOcWuQTuE/
290752
1101794
[Cfrg] 答复: Re: ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange[Cfrg] 答复: Re: ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange
zhou.sujing
2012-02-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/XLjPAAcmXHOfOn5nJsa2wPyUPgw/
290755
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: ´ð¸´: Re: ´ð¸´: Re: [saag] New draft: Ha shed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-02-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/bUH8TUXIcb4pzcSIOu4uUOmgJJo/
290756
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Rose, Greg
2012-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/C35DtmI6hBCK8W7uM5JtKe4_oY4/
290743
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Blumenthal, Uri - 0668 - MITLL
2012-02-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/BYUHcscBhx4eV4D_IbXz0UWETSE/
290744
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Igoe, Kevin M.
2012-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/QIbUaeklRhH-p4vwtEfNeL1DJoc/
290748
1101794
Re: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] 答复: Re: [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Blumenthal, Uri - 0668 - MITLL
2012-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q3TM_RisZL48Ea95ubJW7jmoUeE/
290749
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-03-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/iR017dcepLaDNC7C9m9-BJYrq7c/
290765
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Yaron Sheffer
2012-02-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/7QP_RfjyTMREklh5m40jaGoIWwg/
290753
1101794
Re: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password ExchangeRe: [Cfrg] [saag] New draft: Hashed Password Exchange
Steven Bellovin
2012-02-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/Gr-Lmnk9NH8fm-r3oy6K2nYcFZs/
290754
1101794
[Cfrg] password-based key exchange[Cfrg] password-based key exchange
Dan Harkins
2011-12-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/PKUwWPqw7SyZNd9l_gauYCgcyCw/
290718
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2011-12-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ed2xUsv7vmySoTEGLYN3F0sr_kI/
290719
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Dan Harkins
2011-12-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Ul_gLZX4zOu_B-WG3yPa588dEo/
290720
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Igoe, Kevin M.
2012-01-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/JOS16qqz10TVPhIyooMpUUw88eE/
290721
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Dan Harkins
2012-01-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/gtpI-M-5LBAAejx5Ae2SM00WM4M/
290722
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Jonathan Katz
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/zj_xPGyvcFyQoqcxVFV3G0DB_Cg/
290726
1101795
Re: [Cfrg] password-based key exchangeRe: [Cfrg] password-based key exchange
Dan Harkins
2012-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/avxhQ2rGEJKgqq79ZksqFf461jQ/
290727
1101795
[Cfrg] new crypto algorithm drafts[Cfrg] new crypto algorithm drafts
David McGrew
2011-11-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/W-Vjp63bQHaJ7QkxIs4fE9_1gz0/
290702
1101796
[Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalog[Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalog
David McGrew
2011-11-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/YbzgB4WmjnJBVcMg5u_gPkrSltI/
290701
1101797
Re: [Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalogRe: [Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalog
Sean Shen 沈烁
2011-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/LbxZIdTX9gniI9yb6TQ7tEeeWyk/
290703
1101797
Re: [Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalogRe: [Cfrg] proposed RG action: draft-cfrg-cipher-catalog
David McGrew
2011-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/DI8cA_iW7svd9pbkGQcS2e2LWrc/
290704
1101797
10206 Messages