Subject
From
Date
List
[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paterson, Kenny
2017-03-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/GD8PnsN97Wz0FQcyynJ7zM6j8k8/
2348875
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/nV-NpirZfwsbkPjw8FgK5JppgB8/
2405102
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paterson, Kenny
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yn6rpdoL-BBofsUbETYcKF40MPg/
2406237
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZqzevQ6nsBsEyepWqx8x5XzGHCA/
2406249
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/1eNuF1XuxwUsI5iJhW99LJlucY0/
2406597
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/TDzkFZsU1kaUwOFXqCGelo-yMSU/
2406644
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/tTH1YWr6OHRjHoDDKCLO_gBuA6s/
2406647
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/SJtPQsxJxrU_ayPtPVbVpzVOt3Q/
2410176
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Watson Ladd
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/DUxF2vYbpbzC-ee_QnnzeC6nLKo/
2410213
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Z_nPGac3ez27C1q7yOauaenxzuM/
2410255
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/EZMHnwBB5X8S6v_LkJsxgXAFjqg/
2410267
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/28D93ZZnznUixrj6c0aMGCyvhrk/
2425994
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Allison Mankin
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/1YsqTM3_ce6913khnqWZ2Mg0c4Q/
2425034
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paul Hoffman
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/yF4G_FRVnPiW8YDkcsCqtXUeBMs/
2425040
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paul Hoffman
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/oZVC7M7rv53yMRp1nNDlIzgGQiA/
2425045
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Allison Mankin
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/ljeyejoQMoT2LIqfLJEWm2Vir1g/
2425050
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/0I2mncnmbIMXIIXGHWG8e_O600g/
2431286
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/VB41J987wmMGIgsqBolZsoqTdqc/
2425035
1693630
[Cfrg] cfrg - New Interim Meeting Request[Cfrg] cfrg - New Interim Meeting Request
"IETF Meeting Session Request Tool"
2017-03-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/wYbQZrRcDooEUys_SeKlBQF1pBA/
2348872
1693629
[Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago[Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Alexey Melnikov
2017-03-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/nOqRILEE1tFQFK-i58hNDwX-jF8/
2348652
1693520
Re: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in ChicagoRe: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-03-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/Xg5lFXqaHId5TwefPY8roKuVP5I/
2351185
1693520
Re: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in ChicagoRe: [Cfrg] CFRG side meeting on re-keying in Chicago
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-04-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/J9MsNQ08chnH_2WyfkeC0w80F1A/
2376271
1693520
Re: [Cfrg] CFRG meeting at Eurocrypt 2017Re: [Cfrg] CFRG meeting at Eurocrypt 2017
Paterson, Kenny
2017-03-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/NMPessgE4cZtOEcNIrdurOJFnuw/
2348162
1693389
[Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?[Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/lM1ix9R-0tVzhZorQhQlKvi4wpA/
2346701
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Aaron Zauner
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/BJJMMWAEGksxRYTUV0a5CTrQ3xc/
2346816
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/Lf1LbZPLXaSlTmeNVfVpnVTW2HU/
2346819
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/on3MXgklr0nw82LvM9P85v5XOEU/
2346877
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Dmitry Khovratovich
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/8eMbyjskbTersB52O6JNZDfa85c/
2346971
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/OYFmRtOFJCxMdQJ3d6C7shBdF3U/
2346986
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/vUVh-QXVozNrEgWzd6XeZTqrTBY/
2347520
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Nadim Kobeissi
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/00gxBSFljolGeySNaCQMmoL2W-I/
2347559
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/vjHvsoSJjAmu0PZo9eHTDnV684o/
2347563
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/3dGkCnlTyFhG5UYdvMjV6dfVZAg/
2347575
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/h6RGwSl7Z07bkWP4jR2W18Y0BcQ/
2347589
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Phillip Hallam-Baker
2017-03-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/IdNhnFwVt4FEt4rqTk2UcrB4qIw/
2347689
1692839
Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?Re: [Cfrg] Interest in an "Ed25519-HD" standard?
Tony Arcieri
2017-03-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/i9MGEeIh-Ii6rZMILwEFyxPI5Uo/
2347726
1692839
[Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladder[Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladder
Francisco Rodriguez- Henriquez
2017-03-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/tWr1cOAgXjqT5uDp_bnMF2ULr7s/
2351348
1692839
Re: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladderRe: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladder
Peter Dettman
2017-03-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/cBEdG7d6ttg0c8eYEe85hgWtQIU/
2351753
1692839
Re: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladderRe: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladder
Francisco Rodriguez- Henriquez
2017-04-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/L0nSpuczWCYiwu08IyAc0FK7fOI/
2374850
1692839
Re: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladderRe: [Cfrg] A note on how to (pre-)compute a ladder
Peter Dettman
2017-04-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/1kSTZB262HQJgCEyX3WekhxX9iY/
2374263
1692839
49 Messages