[Cfrg] ISE needs reviews for draft-hao-jpake-04 and draft-hao-schnorr-04[Cfrg] ISE needs reviews for draft-hao-jpake-04 and draft-hao-schnorr-04
Nevil Brownlee
2017-02-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/8_G4V5xBqXEhPTX1JpgKXqpB87s/
2334513
1688263
[Cfrg] CFRG NOT meeting at IETF 98/interim meeting in Paris, April 30th[Cfrg] CFRG NOT meeting at IETF 98/interim meeting in Paris, April 30th
Paterson, Kenny
2017-02-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/KaT9UdB_b5PZ6rrgS74-y0WIQ4c/
2334434
1688230
Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769).Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769).
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/H3z3cXgT8RrFNG2XOe1H4H2_ijk/
2334313
1686144
Re: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length noncesRe: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces
Dan Harkins
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/txBMODTtnAtTAbS0ZAFImhkeMtY/
2334205
1688015
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
Adam Langley
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/q4PhovEIeHg1vCtWHs1ywMLxG1g/
2334170
1687955
Re: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length noncesRe: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces
Daniel Franke
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/4rKBZaosxcVa7tbWDWi40VB7OJs/
2334052
1688015
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
David McGrew (mcgrew)
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/rI_Zk3sXcCVUv3WgXqK0FRCB4rk/
2333974
1687955
Re: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length noncesRe: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces
David McGrew (mcgrew)
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/N4GRDw_8PkZN2CBOZd0K7DjCH1U/
2333971
1688015
Re: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length noncesRe: [Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces
Dan Harkins
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/UIZnotCX6Yf5sjYVxDCHXQX7Nbc/
2333782
1688015
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
Paterson, Kenny
2017-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/sWfgR_P_To75BxAdhRBU6LCDr6M/
2333740
1687955
[Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces[Cfrg] RFC 5297 and absent vs. zero-length nonces
Daniel Franke
2017-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/Gu5cyorHPLrQ_CGYe775Xc6SV1c/
2333714
1688015
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
Adam Langley
2017-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/hiTNn6B-FuvXBgPrgw42xT3meFw/
2333509
1687955
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
internet-drafts
2017-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/YwYVOpfgZWCgS3sRwsSCaGBUqpU/
2333506
1687955
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-07Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-07
Denis Butin
2017-02-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/l2gsBAexRg0Q5Ctoj50KxYU4Ot0/
2332143
1687544
[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-07[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-07
Paterson, Kenny
2017-02-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/X7LpPDDoKGtiKV91jcddHzti-P4/
2332044
1687544
Re: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIVRe: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV
Marko Kreen
2017-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/KLwdyeZ-BZ9SmXwWTm2RM8Tkhs0/
2331268
1687195
Re: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIVRe: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV
Aaron Zauner
2017-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/GiTB3Hc6ae1qXFFqJg7iBVb35gY/
2331251
1687195
Re: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIVRe: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV
Marko Kreen
2017-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/D2omEoDbiNM-IHrCtYROa9RxuD8/
2331201
1687195
Re: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIVRe: [Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV
Daniel Bleichenbacher
2017-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/SZQHDxJp8jeBTowIhqPdlz81UDQ/
2331158
1687195
[Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV[Cfrg] Critique of AES-GCM-SIV
Marko Kreen
2017-02-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/E5UacJcZTSbgSQqUbqasnHbNMks/
2331007
1687195
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Aaron Zauner
2017-02-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/L-MvL4Ut_6OHxvbbvdGNW2nAuBU/
2330807
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Aaron Zauner
2017-02-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/_PY0xwX5TLHeqi2UOvpBJ3oXeJo/
2330795
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/kllOII-0d_GRDGXSlwT8pXmrcwk/
2330433
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Martin Thomson
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/uqQVGY_EqcI9tjYwmxqexQ41dYA/
2329928
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Yoav Nir
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/zXYbO5UgTiyy_ct67HLc5nPSO9M/
2329925
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Martin Thomson
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/tvMJl-sYMDkQ4ua5vln-ynnC9GM/
2329921
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Yoav Nir
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/U0E2jr_V7uNScvBl6FBCosyAHnY/
2329913
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Martin Thomson
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/qX5Nzlk6bZzjPwku4JUECbzuCuc/
2329900
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Paterson, Kenny
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/IT1IQ_nIy2IMOhYGJbMhWzEFzck/
2329796
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/R-l2Jqr15nzauTHez-gDxlw7Yxk/
2329756
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Yoav Nir
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/aWxwrJxROovT70U6UNMbp3oaSyk/
2329404
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Atul Luykx
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/RMa_SWq-HQVtObCrSz0lMRDLtTg/
2329400
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Yoav Nir
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/JAvUYYxOSIEJz_MMyvy84u7v5MY/
2329330
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/YeVIHt5u3DisDWBwRCz33DmY3QI/
2329275
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/fVc8IxiRhSBQCvN68T8tdIDI9D0/
2329252
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Atul Luykx
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/dKPcoQeh2jYBzRnhYquU2fcN0F0/
2329183
1686144
Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] [TLS] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Dang, Quynh (Fed)
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/qjsKbegtuzISWIZCPbf1nPrIxnQ/
2329102
1686144
[Cfrg] [IEEE ATC 2017] Call for Workshop and Special Session Proposal LAST DAYS[Cfrg] [IEEE ATC 2017] Call for Workshop and Special Session Proposal LAST DAYS
riccardo.lazzeretti
2017-02-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/zSLZ48FvIO64V55m0wD0Ji3ay-8/
2329054
1686625
Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Tony Arcieri
2017-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/J8kWuf6F9nnsx-87Hh_xVEr0zbs/
2328880
1686144
Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)Re: [Cfrg] Closing out tls1.3 "Limits on key usage" PRs (#765/#769)
Aaron Zauner
2017-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/f4PU6MpX8edSsz_1kXeKB8O3Vv8/
2328875
1686144
40 Messages