Re: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH securityRe: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH security
Alex Davidson
2019-11-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/BkfJ-ZW_n-Ywa_Nn1sctqz-O3Fo/
2811384
1868259
Re: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Benjamin Kaduk
2019-11-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/4QoDJpVRgNJ5KXxNW4A6eFqKBVc/
2811157
1869003
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q35QkzGQn6BJaGA3tcHL26uoojA/
2810827
1865700
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/oGM87Lqans7TOoNw4L6n_16NLSs/
2810817
1868628
Re: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Tony Arcieri
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/B_GExC9hV4ecW8aElfyWZurUtds/
2810772
1869003
[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
John Mattsson
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/9yqTJuwxeSU3OCjbyyJqAJ-xTy0/
2810648
1869003
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/WPtHS5ujaaBLuWnINhE-Vb2XuJE/
2810638
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/vKabzODy5EJU_n8ojuxybB5347Q/
2810635
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
John Mattsson
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/8V4c68T3eXXWikphWlOwHDCixSI/
2810282
1865007
[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt
internet-drafts
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/Qkmh8tuwKs0yHF5k1EgMuKatKL8/
2810163
1868863
[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded
Alexey Melnikov
2019-11-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/W2yWMzkCJY5eDGsJdCet4Xgrbnc/
2810012
1868814
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/18NGqNIAasIhYank6iX-3TP7uNw/
2809779
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/5sowSgY-t5nMtfskem92CSjbU2M/
2809755
1865007
[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
John Mattsson
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/NYGZgGIOiGDvoTa52lfezxDh0fw/
2809506
1868628
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/HJfKqbMam7JUTXpmD4aur-ds4-o/
2809481
1865007
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/jeQSWKURjkCHuPNHghV9kmBfDHE/
2809451
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/YvCFmdFC0ctvwiTsd3odV4mrm24/
2809346
1868478
Re: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH securityRe: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH security
Filippo Valsorda
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/1hlUJvXgPGHCBpy4vUGuenmHncY/
2809283
1868259
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Vasily
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/TuC8ZgbXgfXX1iUs8npLlHw438k/
2809276
1868478
Re: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH securityRe: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH security
Taylor R Campbell
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/hYHS4HO4tuZv8zOK7MB05efQJm0/
2809052
1868259
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Salz, Rich
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/WCnLX-emGRHZfz0KedpSndDdd6A/
2809032
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/-36DudHTmM7WiHGnSVwkM3sCMmc/
2809022
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Voxs-YTwnLKCrYhhR_LQjp87MtI/
2809021
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/IF9ohfY_CszL1Jw1AYILJdEIrKU/
2809020
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/oMDLta0FJjkUgrR_hNOM2jFosKI/
2809019
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/sJjcQmY9kXwNnWxXD0joowH9ExI/
2809018
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/E2JJduvz8Qcqu3xA6ypebkuq1oI/
2809015
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/77ejR_vLXtAxMRgS4C7iAo_sYNM/
2809014
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/dX4Cyt4ALhwLzd_UlggeDyp_lKE/
2809013
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/6JlzhfqFr2JRa6cVUD3qzNGj4bE/
2809012
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/J-AM21N7XCZx1sc5NgOSz1zWQk8/
2809011
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Y8BQ0hSYwD9Ik44aauFK3cLJQMA/
2809009
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/i92k-uw8Qgvi4NnRsZEJeLLKy1U/
2809006
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/eZsvVigYUl7Qh1vdLZLfq9BDZV0/
2809005
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ld2Xr4RToiGUNs0np0D4JOI6qfY/
2809004
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/AdkZEsWLiA-cJkcmrHdQ2T-fqaI/
2808999
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
denis bider
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Vq6pej3RMNm6VT3IFhK3ybbboAA/
2808996
1868478
[Cfrg] Deoxys-II for AEAD[Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/-BqD0HFtL40hyWvJAxlklEjVwFY/
2808981
1868478
Re: [Cfrg] Round 2 of the PAKE selection processRe: [Cfrg] Round 2 of the PAKE selection process
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/oW0mnb0jLSaCGDiRhpEMixeG1zQ/
2808949
1868119
Re: [Cfrg] Round 2 of the PAKE selection processRe: [Cfrg] Round 2 of the PAKE selection process
Hao, Feng
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/tjtnfD2FZvAlKzwmv2Mg88TRwCc/
2808930
1868119
9715 Messages