Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Chelsea Komlo
2020-09-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/CGIAC1Ejq9agzxgpTKSJe3MZkOU/
2936828
1914393
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Ian Goldberg
2020-09-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/oep-_RzDjiKmQeZQ53ByG-pRWNs/
2936821
1914393
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Phillip Hallam-Baker
2020-09-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/ackbiiqJAe81UegX2HMQjkaWSNI/
2936735
1914393
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-opaque-00.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-opaque-00.txt
internet-drafts
2020-09-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/dlNERea1FaZKUC43lrUrPTKvy_A/
2936398
1915586
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-09-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/x25pu_rg80TqjgfaiN07pcnqXmc/
2934215
1908600
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Chelsea Komlo
2020-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/4QuRQmKwXZgmwtee4TrsJ_tDgDc/
2933522
1914393
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Phillip Hallam-Baker
2020-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/XFSh-6wwsYoQAgcLmskgCJf_y4c/
2933507
1914393
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Phillip Hallam-Baker
2020-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/8ayqIbB6tHohPFHbVzw8ZUfpgv4/
2933506
1914393
Re: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RGRe: [Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Watson Ladd
2020-09-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/cXNHW4u_ZwyyYUY7kie8kog8wLY/
2933401
1914393
[Cfrg] Minor update on the K12 Draft-04[Cfrg] Minor update on the K12 Draft-04
Benoît Viguier
2020-09-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/N-4yvUHUYwVjw_vOCzXGbFT4nV4/
2933280
1914398
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04.txt
internet-drafts
2020-09-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/1acTflqrZnIumMhwDexVBb1gSZs/
2933275
1914394
[Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG[Cfrg] Adoption of threshold drafts by RG
Phillip Hallam-Baker
2020-09-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/opOIUHKH0VwAH5l2SACwuKItX5A/
2933274
1914393
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aead-limits-01.txt
internet-drafts
2020-09-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/nfQzCSr0Vg_xImkPIjgbNbFWULM/
2932962
1914284
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Björn Haase
2020-09-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/4U6zzCSqFzIekXxZQM8vPv6zSoM/
2933245
1908600
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/mxBzZq85ijSMNMUwyI3gA3B0U4U/
2930921
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Karthikeyan Bhargavan
2020-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/DkzVZmESj8E_pDbuEQMc1FnTxZg/
2930715
1909466
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-09-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/aXAh1mds3Sy6s7IaTgCcwsrdDmg/
2930419
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Watson Ladd
2020-09-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/Jo5bjqpTI52CdpbwbvZ6UL6YT4M/
2930173
1908600
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-04.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-04.txt
internet-drafts
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/YRqfl83H_4JhxPL6hP5tSWkwiSk/
2929701
1913099
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-03.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-03.txt
internet-drafts
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/1ShDq7_3aVzdqHR2bSLuzJxmCu0/
2929694
1913096
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/37-nMyuiw4aUPrdHCqaxJawwvrM/
2929603
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Karthikeyan Bhargavan
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/WjbLgCVpkk9uQbcneSEk5wN4NzY/
2929160
1909466
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-13.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-13.txt
internet-drafts
2020-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/34nGNnB76kYBkEt6Bd2oYvD-haU/
2929158
1912892
[Cfrg] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 109[Cfrg] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 109
IETF Meeting Session Request Tool
2020-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/r2NoCo4CMMFTdoD5-7GeKCPzgdU/
2928849
1912759
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/BK7qIG4tNfbmpWGz8NWMG2lfDuI/
2928348
1909466
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-12.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-12.txt
internet-drafts
2020-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/pleetLzlShkgrarTDLjS9WOvRc0/
2928319
1912521
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Julia Len
2020-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/culAsRgMOvpPQcdvmXBrb8Muai8/
2926040
1909466
[Cfrg] Updated draft KangarooTwelve[Cfrg] Updated draft KangarooTwelve
Benoît Viguier
2020-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/_FQZC69jNYjDv7JMAiD1zgUVNzc/
2925839
1911567
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-03.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-03.txt
internet-drafts
2020-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/3y_uFderp7K8-yE1qC2ss1qcczw/
2925824
1911565
[Cfrg] RFC Draft for Secure Crypto Config (Submission support and feedback request)[Cfrg] RFC Draft for Secure Crypto Config (Submission support and feedback request)
Kai Mindermann
2020-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/DbPBCcPiSFEXMMOxw_feVHdYsyo/
2925766
1911544
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Christopher Patton
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/deq-1RrscSb2gB85ZHMUsgnTP5Q/
2925548
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Richard Barnes
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/vlSC7incYKxKTMAMY1gD5p4EkKE/
2925542
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Christopher Patton
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/kv0CYa1RgfV71Mw72iHPyGXhTdA/
2925504
1909466
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Joseph Salowey
2020-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/2uqITmGZPfmKeENu8NyMcRySQSA/
2925488
1909466
[Cfrg] Fwd: Last Call: <draft-ietf-lwig-curve-representations-12.txt> (Alternative Elliptic Curve Representations) to Informational RFC[Cfrg] Fwd: Last Call: <draft-ietf-lwig-curve-representations-12.txt> (Alternative Elliptic Curve Representations) to Informational RFC
Benjamin Kaduk
2020-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/ieCBp0tT367s96VIN3Zr5i1onsw/
2925208
1911308
Re: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpkeRe: [Cfrg] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-hpke
Watson Ladd
2020-08-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/H2xkKDiMVM6x0B8KdGx6Ii5iOO0/
2925077
1909466
Re: [Cfrg] IRSG ballot closed: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFCRe: [Cfrg] IRSG ballot closed: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFC
Colin Perkins
2020-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/nduKZT0B5bNfTfE_xZxxuTSkj_A/
2923499
1910672
[Cfrg] IRSG ballot closed: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFC[Cfrg] IRSG ballot closed: <draft-irtf-cfrg-argon2-11.txt> to Informational RFC
IESG Secretary
2020-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/t_grAYMeLgJdtNxCR3qPEDapaew/
2923495
1910672
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Björn Haase
2020-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/TsP8-vHH4R3-Qwy-EvLn8JydZ2M/
2922911
1908600
Re: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txtRe: [Cfrg] [Crypto-panel] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-12.txt
Watson Ladd
2020-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/l4lgGcL4UPLIk1yj1J9CvxE1IjI/
2922904
1908600
40 Messages