Re: [Cfrg] Preserving Implementation OptimizationsRe: [Cfrg] Preserving Implementation Optimizations
Mike Hamburg
2014-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/DGZZeIJ8lmw8tlm0nc1VfeBmS6g/
1794732
1101494
[Cfrg] Preserving Implementation Optimizations[Cfrg] Preserving Implementation Optimizations
Russ Housley
2014-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/aSFQkVhiz1sWb4bvyzBC6z4OhNc/
1794717
1101494
Re: [Cfrg] Requirements for new curvesRe: [Cfrg] Requirements for new curves
Paterson, Kenny
2014-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/vGH_79Rum9aiiNyVGNN_8nciljc/
1794701
1101495
[Cfrg] Does the Curve25519 Montgomery ladder always work?[Cfrg] Does the Curve25519 Montgomery ladder always work?
D. J. Bernstein
2014-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/pt2bt3fGQbNF8qdEcorp-rJSJrc/
1794599
1101496
[Cfrg] Conditional requirements in ANSI X9.62-2005 [was 25519 naming][Cfrg] Conditional requirements in ANSI X9.62-2005 [was 25519 naming]
Dan Brown
2014-08-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/rVCo__omSXoWI_KodEV9FC6b-Ek/
1793575
1101497
Re: [Cfrg] 25519 namingRe: [Cfrg] 25519 naming
D. J. Bernstein
2014-08-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/udDc_-rcak1vxXhaWmWyeDq2PUw/
1793345
1101498
[Cfrg] Fwd: 25519 naming[Cfrg] Fwd: 25519 naming
David Leon Gil
2014-08-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/BSLb_4Mc3ht32x4NkMwjn6JTCGc/
1793124
1101498
Re: [Cfrg] 25519 namingRe: [Cfrg] 25519 naming
Watson Ladd
2014-08-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/MJI9EgRAhY3H3Ncbv6Razlje-kM/
1793048
1101498
Re: [Cfrg] 25519 namingRe: [Cfrg] 25519 naming
Dan Brown
2014-08-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/654XLebSfoVcFTvfdzIUMJgXYxo/
1793035
1101498
Re: [Cfrg] 25519 namingRe: [Cfrg] 25519 naming
David Leon Gil
2014-08-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/sAXU8Qck5v3Bf9jTHKLXarXcqxA/
1792953
1101498
Re: [Cfrg] 25519 namingRe: [Cfrg] 25519 naming
Tony Arcieri
2014-08-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/GSXuJv2bA4RLMwc_-zRcWgULXes/
1792685
1101498
[Cfrg] 25519 naming[Cfrg] 25519 naming
D. J. Bernstein
2014-08-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/-9LEdnzVrE5RORux3Oo_oDDRksU/
1792677
1101498
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
internet-drafts
2014-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/QS95gwGiSw2K-qguDi-tiU_TiII/
1791751
1101499
Re: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-masterRe: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master
James Cloos
2014-08-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/SoIAn7Ikm15C4VIhyy5HYlCy0mE/
1788112
1101500
Re: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-masterRe: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master
Andrey Jivsov
2014-08-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/fljlJUzqe5YOhfXllQA6sP2H2YU/
1788109
1101500
Re: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-masterRe: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master
Andrey Jivsov
2014-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/64o56J4FxuHBZ8v1WGNq3sBXGOg/
1788073
1101500
Re: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-masterRe: [Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master
Michael Hamburg
2014-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/vfB5tqOvsajBnG37LdiSgP0mnao/
1788047
1101500
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Michael Hamburg
2014-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/r-9GJmz88-9pIJiJ4Lvuwv5Ip4Q/
1787975
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Andrey Jivsov
2014-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/nQM-c3uq9TCYYIaGrMztlhT9IZY/
1787973
1101525
[Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master[Cfrg] Timing of libsodium, curve25519-donna, MSR ECCLib, and openssl-master
Andrey Jivsov
2014-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/QQ8m2LFI6HHTiQ_X4RGzMLalg2w/
1787958
1101500
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
D. J. Bernstein
2014-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/IpBdfVMkqcTOh1bypUt1RS2BwrQ/
1787763
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
D. J. Bernstein
2014-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/UQ3NFIfY5pmRUR6INwK2o591pPo/
1787756
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Watson Ladd
2014-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/-cq0hiIBCWhz0vqkwC3LsN-Bq-U/
1787755
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Michael Hamburg
2014-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/uknR0WIRcgffzkJ7AUODlZamCqg/
1787740
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Andrey Jivsov
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/ET22GmnWV2-DSkYXje_vRPI23_A/
1787699
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Mike Hamburg
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/7kJyWarsi4hHO8J4jpBFSSGpi8Q/
1787650
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Dan Brown
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/r_H-fnuLHGM57pNYjcR6P0AGTOc/
1787640
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Andy Lutomirski
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/58jHZbdiwJDD15CO0T4dJcIWAWA/
1787556
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Watson Ladd
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/tRMcdC5pqwkVEdxtb235RgF1fZA/
1787541
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Dan Brown
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/blbaS7-PD9sClWpuiFQvW-qP_XE/
1787526
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Dan Brown
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/yM35MNzxfjn6HJUE2GlzzZ5npek/
1787516
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Watson Ladd
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/egtmK3ANObank7pJyE8PJ2hB528/
1787507
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Johannes Merkle
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/lzXv96M7lKaAuK-3G_ZUS93SO4Q/
1787484
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Dan Brown
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/gtmMcjFvpO8P9LXO52F28zD_uIY/
1787452
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Watson Ladd
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/B_0W9YhL1v_3Evjdxu8dI7jOSg0/
1787398
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Johannes Merkle
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/_tE-jgTaX_zar-ptfRrMIFvM6EA/
1787392
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Alyssa Rowan
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/ee9zJT3hIU5q_U5WuErhN2KENeM/
1787333
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Johannes Merkle
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/BRhYCabwXK_xWsw9NLbGkRCCTUg/
1787316
1101525
Re: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WGRe: [Cfrg] Progress on curve recommendations for TLS WG
Johannes Merkle
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/tjL-m-SCUHz1gQ9TDbKf7hnuHjE/
1787312
1101525
Re: [Cfrg] Requirements for curve candidate evaluation updateRe: [Cfrg] Requirements for curve candidate evaluation update
Phillip Hallam-Baker
2014-08-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/fLGMW9f8-WApKWyUH9qFc3nxJhw/
1787261
1101503
40 Messages