[CFRG] RFC 9106 on Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications[CFRG] RFC 9106 on Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications
rfc-editor
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/DbAZZVnQZDRjWIhLLdxkw3Q8-TM/
3071816
1970709
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6
Yumi Sakemi
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/coWE0tnwx-aBEPh3C0pXKNu3tPY/
3071603
1970584
[CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20[CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/fDOZ2AcNmewIxtgU2rX3hmdeX9Y/
3071532
1970591
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6
Taechan Kim
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/VzdHaTlmDbPWZGoSAHOv92NJ8gE/
3071513
1970584
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/29SZ8wVEQkvU-XjHEu13f0SiNOU/
3071501
1970578
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4
Taechan Kim
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/LwmS-edK4i1yrtsMNzOQVntSh0w/
3071493
1970578
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/RTdV6oD_rDz1DrS-zqHn37NQnME/
3071287
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/0TEl0zstr9q8gQLlbAlJtW8P8eI/
3071276
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Colin Perkins
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/a939WLk3IA8cKZxPhZ7BW2eHvXo/
3071258
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Michael Scott
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/a_s2WNZkTRuB3XzRwKcQG6dN29s/
3071201
1967492
[CFRG] Review: "The OPAQUE Asymmetric PAKE Protocol"[CFRG] Review: "The OPAQUE Asymmetric PAKE Protocol"
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2021-09-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/DnSsUVXjYlUt843dMVjCSMy0Emg/
3071140
1970435
Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf-08 research group last call (RGLC)Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf-08 research group last call (RGLC)
Nick Sullivan
2021-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/YckiXYZt9WdpP__VnS3ubxY8lUk/
3070322
1938034
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-12.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-12.txt
internet-drafts
2021-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/I7niyite_n94y6vyrpo0ZkLrQwo/
3070292
1970096
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Watson Ladd
2021-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZNT94u3u5HMLi1ICt_LpLRVMhGA/
3069647
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Scott Hendrickson
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/x89tXZiOnBNwSdfRhz1OzLOsPF0/
3069178
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Jeff Burdges
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/HUg16d-pcgOD7lioRmSENNc3Gvc/
3069143
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/dr4QnOMCAMd5WDXnespSr2yp5Z0/
3069125
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/de2eVVdI6iir0xKuQBZ2QvlMnNM/
3069119
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/T4aZ30GseKiuy4SYtCSPIuIVJFQ/
3069117
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Jeff Burdges
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/Lx8qaM8hNNyvc2GikMsU00Y7QZA/
3069079
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Chelsea Komlo
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/GRhvYXz0w3a2VdPJn00o_BB6aL4/
3069019
1966033
Re: [CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 draftsRe: [CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts
Hugo Krawczyk
2021-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/ANfSJ9Yz456vGAx1g0T0_OGcEd4/
3067925
1968999
[CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts[CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts
Gajcowski, Nicholas H
2021-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/bDUbzG8A_o7WQEY7SFrdjW-FmcE/
3067745
1968999
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Christopher Wood
2021-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/HeHDw4hO5N_ERMVJDg16buf0D6U/
3067578
1968677
Re: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Nick Sullivan
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/wmgEqhqgNYqgJWrjj0Gue0BYruY/
3067562
1968677
Re: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag Length
denis bider
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/jQOxJd0W5UofXqcTPP72By9dJoA/
3067546
1968677
Re: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Colin Perkins
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/S0dsoQQSbI9JK9M3LkBRDiXaYik/
3067539
1968677
[CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag Length[CFRG] Off-topic - Re: HPKE and AEAD Authentication Tag Length
denis bider
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/llOzBj_aJY4bOBzbcBxLWFDG1M4/
3067532
1968677
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Dan Harkins
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/6VelTXMiJGwPyzM_V8XUVwfITDg/
3067183
1968677
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Joseph Salowey
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/TuzVtr3awuuyPz67gIJUOdNiH4Y/
3067164
1968677
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Peter Gutmann
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/kdqc2lmfKlZ9t4s-KDUi_Pi0Mzc/
3067149
1968677
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Dan Harkins
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/t71_-_UW_tbp0DStE_X7rgU3zxc/
3067124
1968677
Re: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag LengthRe: [CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Martin Thomson
2021-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/cxNjy5AY2Zkwygx3s_C5X6A3lQw/
3067114
1968677
[CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length[CFRG] HPKE and AEAD Authentication Tag Length
Joseph Salowey
2021-08-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/jG4TCN7vj4izXKSBQYjTjVSNkbg/
3066974
1968677
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-06.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-06.txt
internet-drafts
2021-08-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/lhQ0pJv7botaCESGVvO_-6s-QmM/
3066708
1968553
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-21.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-21.txt
internet-drafts
2021-08-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/Al2UMlsGqprRJ25ORaPGU5WBZTI/
3065914
1968158
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Ian Goldberg
2021-08-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/EZNSqE6ZMFUIefdlK2mjIXgNTV0/
3065872
1966033
Re: [CFRG] Upcoming online meeting about Rust and cryptographyRe: [CFRG] Upcoming online meeting about Rust and cryptography
Joseph Salowey
2021-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/PVuW8uKFG72UKE4SIyCbKrB3_k0/
3065554
1967974
[CFRG] Upcoming online meeting about Rust and cryptography[CFRG] Upcoming online meeting about Rust and cryptography
Salz, Rich
2021-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/tIzpqwlaaqFw5FoWYKIul9D6wZo/
3065517
1967974
[CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves[CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-08-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/ifg0mahFK3Mjpo4UfGBqdx5GjkU/
3064452
1967492
40 Messages