[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-12.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-12.txt
internet-drafts
2021-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/U9z5rXO0zpj4uPD_9rMwDcfVU6c/
3074797
1971875
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt
internet-drafts
2021-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/b6c0vfnIpdvKPkkzTZRlPOJmZ0s/
3074438
1971776
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/ka1Ojr6IodGsgmVS_BTNSnutZis/
3074023
1970591
[CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid[CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/56XscYjs_GprhS0wxvVDWNincPg/
3074013
1971611
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/OCg1U6F72T9WTlkBF5_5SsvOV-s/
3073971
1970591
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Peter Gutmann
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/W7JCyaTcbsdYPr6emYNrV215i38/
3073761
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Watson Ladd
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/KmqSMLWzuj7MSGNuv3PiReZ-jVE/
3073742
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/moP23DljxRuWV4XxaUq8ydPFtBI/
3073672
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Riad S. Wahby
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/H9z8ehhFuObVC3sqm3sGmAXTMQg/
3073621
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/Tts72HE0AyJf_eImh2evmcNThzM/
3073617
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/wtPdQL4d07V9f24rotokH2MuOi0/
3073613
1967492
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/tkKvUWd7RQoN2MP5p97ik74VVbg/
3072989
1970591
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Watson Ladd
2021-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/CvvZF7q0hz2kbTVpxbbI64ErypU/
3072650
1967492
Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/ottV_cS2DOh26FqRGhFB_MDqoUI/
3072298
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Colin Perkins
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/lp4SPCcXT0eNsZcuyLKYYf6A1_E/
3072222
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/RSNohs7sNStj9yHrTqqqDS9UKxQ/
3072079
1970591
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Rene Struik
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/H6KhyNAxXSerD0rkA0PTrNGH1ec/
3072435
1967492
[CFRG] RFC 9106 on Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications[CFRG] RFC 9106 on Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications
rfc-editor
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/DbAZZVnQZDRjWIhLLdxkw3Q8-TM/
3071816
1970709
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6
Yumi Sakemi
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/coWE0tnwx-aBEPh3C0pXKNu3tPY/
3071603
1970584
[CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20[CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/fDOZ2AcNmewIxtgU2rX3hmdeX9Y/
3071532
1970591
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 6
Taechan Kim
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/VzdHaTlmDbPWZGoSAHOv92NJ8gE/
3071513
1970584
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/29SZ8wVEQkvU-XjHEu13f0SiNOU/
3071501
1970578
Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4Re: [CFRG] CFRG Digest, Vol 197, Issue 4
Taechan Kim
2021-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/LwmS-edK4i1yrtsMNzOQVntSh0w/
3071493
1970578
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/RTdV6oD_rDz1DrS-zqHn37NQnME/
3071287
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/0TEl0zstr9q8gQLlbAlJtW8P8eI/
3071276
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Colin Perkins
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/a939WLk3IA8cKZxPhZ7BW2eHvXo/
3071258
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Michael Scott
2021-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/a_s2WNZkTRuB3XzRwKcQG6dN29s/
3071201
1967492
[CFRG] Review: "The OPAQUE Asymmetric PAKE Protocol"[CFRG] Review: "The OPAQUE Asymmetric PAKE Protocol"
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2021-09-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/DnSsUVXjYlUt843dMVjCSMy0Emg/
3071140
1970435
Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf-08 research group last call (RGLC)Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf-08 research group last call (RGLC)
Nick Sullivan
2021-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/YckiXYZt9WdpP__VnS3ubxY8lUk/
3070322
1938034
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-12.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-12.txt
internet-drafts
2021-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/I7niyite_n94y6vyrpo0ZkLrQwo/
3070292
1970096
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Watson Ladd
2021-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZNT94u3u5HMLi1ICt_LpLRVMhGA/
3069647
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Scott Hendrickson
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/x89tXZiOnBNwSdfRhz1OzLOsPF0/
3069178
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Jeff Burdges
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/HUg16d-pcgOD7lioRmSENNc3Gvc/
3069143
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/dr4QnOMCAMd5WDXnespSr2yp5Z0/
3069125
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/de2eVVdI6iir0xKuQBZ2QvlMnNM/
3069119
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Christopher Wood
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/T4aZ30GseKiuy4SYtCSPIuIVJFQ/
3069117
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Jeff Burdges
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/Lx8qaM8hNNyvc2GikMsU00Y7QZA/
3069079
1966033
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-02.txt
Chelsea Komlo
2021-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/GRhvYXz0w3a2VdPJn00o_BB6aL4/
3069019
1966033
Re: [CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 draftsRe: [CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts
Hugo Krawczyk
2021-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/ANfSJ9Yz456vGAx1g0T0_OGcEd4/
3067925
1968999
[CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts[CFRG] comments on opaque-06 and voprf-07 drafts
Gajcowski, Nicholas H
2021-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/bDUbzG8A_o7WQEY7SFrdjW-FmcE/
3067745
1968999
40 Messages