RE: [Cfrg] OpenPGP security analysisRE: [Cfrg] OpenPGP security analysis
Trevor Perrin
2002-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/VXHLdZ0ihvc3MeWKNDvNihDzbWI/
288997
1102098
[Cfrg] OpenPGP security analysis[Cfrg] OpenPGP security analysis
David Wagner
2002-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/cCs8npXFWqSxx02IF3ndXXO5hPo/
288996
1102098
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/5PdtoTkTuMzZk7FzTzQeL0relpE/
288995
1102101
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
Jakob Jonsson
2002-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/zB9oVx58t_wLQJWBgYl0WTGEA8A/
288994
1102102
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
Housley, Russ
2002-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/oLqJXK5Ve53QabyPUEPgqe0x22Y/
288993
1102102
[Cfrg] counter mode block limit and confidentiality[Cfrg] counter mode block limit and confidentiality
David A. Mcgrew
2002-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/X24mJwP2T0PAwYhI5k1lsLUyR8A/
288992
1102099
Re: [Cfrg] Re: CCMRe: [Cfrg] Re: CCM
Housley, Russ
2002-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/QX54FgDbU07dMLay-BEVx63zDDU/
288991
1102102
[Cfrg] [Fwd: FIPS 180-2 and comments][Cfrg] [Fwd: FIPS 180-2 and comments]
Marc Branchaud
2002-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/C_C8CAkjKPK2vFghwz79_eSubzY/
288990
1102100
[Cfrg] Re: CCM[Cfrg] Re: CCM
csjutla
2002-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/s4cazRCaBVcBrX4aGnToP8YEjuw/
288989
1102102
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
David Hopwood
2002-09-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/aa4GZK_GD372vxe8oNLvEROT3Hg/
288988
1102102
RE: [Cfrg] RE: Where's the beef?RE: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Hallam-Baker, Phillip
2002-09-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/fFl2X1ijbkMzdF3T2HGrt-1YESo/
288987
1102101
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
David Hopwood
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/1rYoK77tPN3LM8WxJfX4V51IG_U/
288986
1102102
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
Housley, Russ
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/s17f_FpPkCvQH8sC26VJ-USdXQo/
288985
1102102
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
Ran Canetti
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/sEOMP1QqpSUZnUsenOniybZnZ3s/
288984
1102102
Re: [Cfrg] CCMRe: [Cfrg] CCM
David Hopwood
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/G9kvnlHhEGdYPav1KNt2Ow_PBAE/
288983
1102102
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
David Wagner
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/3NDhgm1ZF1aCybA7Qese1A_FHt4/
288982
1102101
[Cfrg] CCM[Cfrg] CCM
Housley, Russ
2002-09-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/nbz_eti1k7KQZMwp6B6x9QsPM3A/
288981
1102102
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/4dS0jX_rEsOSF0xcQguTIWb3JFg/
288980
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Stephen Sprunk
2002-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/YnBIW1HgZR0Y4xXp4e4Uz1vFxd0/
288979
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef? (for Steve B.)Re: [Cfrg] RE: Where's the beef? (for Steve B.)
Alex Alten
2002-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Sh2phYAb63Q1XWlJrjizpr8lJ0/
288978
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/nTk-REoFrnu9RvSnLEn5JKN-J5s/
288977
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
The Purple Streak, Hilarie Orman
2002-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/P4R6ivKrhADuvY5Q75UEeE-sUCI/
288976
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Steven M. Bellovin
2002-08-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/m3VpBVw5Etb5Lw59kVApwKPOP7c/
288975
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/6yMZWfIAb-fW9p1iwr85cxyA4YQ/
288974
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
Jim Hughes
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/bx8KDHle8b0gw3F9bujt145kmFk/
288973
1102101
[Cfrg] RE: Where's the beef?[Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/9Hn1NTw4utnL844HiVQMGnqX5dg/
288972
1102101
Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?Re: [Cfrg] RE: Where's the beef?
David Wagner
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/hrETqouBzOZDAAKqcrFu8Iy72H4/
288971
1102101
[Cfrg] RE: Where's the beef?[Cfrg] RE: Where's the beef?
David A. Mcgrew
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/TdIne7ImgPKsPuzLXNdSEaMbiOY/
288970
1102101
[Cfrg] RE: Where's the beef?[Cfrg] RE: Where's the beef?
Alex Alten
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/-SIzzfy2hthF6uisbDqxXUji2_U/
288969
1102101
[Cfrg] RE: Where's the beef?[Cfrg] RE: Where's the beef?
David A. Mcgrew
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/UZ-WOFtEjSir3S6I95mi8aTYmnc/
288968
1102101
[Cfrg] Where's the beef?[Cfrg] Where's the beef?
Alex Alten
2002-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/1c7K6fcSSjoVcRNH3DqJ_pfW-iw/
288967
1102101
[Cfrg] Re: draft-housley-ccm-mode-00.txt[Cfrg] Re: draft-housley-ccm-mode-00.txt
Housley, Russ
2002-08-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/R7Fa1n4BUlGnxGkIiMW--iBCd_Y/
288966
1102104
[Cfrg] Endlich habe ich Dich gefunden !!![Cfrg] Endlich habe ich Dich gefunden !!!
Isabel
2002-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/QjFnfahXBmk2PSIDN33tBCik4gs/
288965
1102103
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Carl Ellison
2002-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/L-Lrzgtb6X-pM01tJJCM5VluGWw/
288964
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Peter Gutmann
2002-08-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/L0EMH_21yatdaOCDPyPm9CKCdsg/
288963
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Housley, Russ
2002-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/FUgmnStAWsC8TZpKfSJeis2zQXg/
288962
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Uri Blumenthal
2002-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/HeVtkcfqDkonbifEc4VwKoB1imM/
288961
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Gé Weijers
2002-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/_2m32vFpWYNEiu1D2mAOHzhZ-dI/
288960
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
David Wagner
2002-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/653BCeK8bJuCfYAoxJ7CX_wBd40/
288959
1102104
Re: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txtRe: [Cfrg] draft-housley-ccm-mode-00.txt
Gé Weijers
2002-08-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/N-4x1k0E_ZBCrY_3jXSxcj5m0bU/
288958
1102104
40 Messages