Re: [Cfrg] CFRG Review Panel - Draft CharterRe: [Cfrg] CFRG Review Panel - Draft Charter
Paterson, Kenny
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/X0GsNmxMFq9RpgmVRX-0yhlrG7M/
2257983
1101132
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ilari Liusvaara
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/vpnCU52PRjZV03lPuqYUU8Yg0wA/
2257982
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Stephen Farrell
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/1ofuZXvkmovAQKJTw5wMCyApiig/
2257979
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/wm0xpE7WtywYmN7rnV1c0leOCaA/
2257978
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ilari Liusvaara
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/asyznurtkL8poB9j2kfpdF7yVSI/
2257975
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/s7R0UwuMtEVewhPGMNbmyqAqcuA/
2257969
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Peter Gutmann
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/SQUnGRz8mGA6bJvFV0CyN_zV4jk/
2257953
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Tony Arcieri
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/rzKk-Okua_zSZtzSjPVSG3aR7m8/
2257921
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Stephen Farrell
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ofwh5NiGiWh_uldSvjjNaWrEeYs/
2257908
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Philip Levis
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/0ok9bIe1I3OWBmR1S2ckvqvpa-Y/
2257904
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ira McDonald
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/0lr30CA5UvsO_nR3OolTBwaI06k/
2257902
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Dave Garrett
2016-09-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/0Zt7VEAjPOahGyy5glzntv8_LzM/
2257896
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ira McDonald
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/bolnxHm2UiC4BOTzhATYc2uNT8Q/
2257891
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Watson Ladd
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/XixCeuBhtVPPT9QxbVg_LNbORqQ/
2257888
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ira McDonald
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/6mWo5-2fj61XXZQMm-qvL9WG_1U/
2257886
1101080
[Cfrg] ISE needs reviews/reviewers for draft-hao-jpake-04 and draft-hao-schnorr-04[Cfrg] ISE needs reviews/reviewers for draft-hao-jpake-04 and draft-hao-schnorr-04
Nevil Brownlee
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/FYvOSqZYPbDLHR9thURO1on0axg/
2257881
1101073
[Cfrg] ISE needs reviewers/ reviews for draft-harkins-tls-dragonfly-00[Cfrg] ISE needs reviewers/ reviews for draft-harkins-tls-dragonfly-00
Nevil Brownlee
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/MSmx_ivXj7FnZkwWmOk31KcAXhM/
2257879
1101074
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Salz, Rich
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/M8iBR_Xc1YajKeaTxV8blNWh9kU/
2257854
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Stephen Farrell
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/FAQyWaO3VrTk75sXXoNAG6297sY/
2257851
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Derek Atkins
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/dAHKMJIGhEOLNV3kxyfMab3-fMo/
2257839
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Derek Atkins
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/veLS2hUITcL2GI5cpH4JgYLWfL0/
2257836
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/j8wocc-JU1gW6kHYhwN_frMSaw0/
2257627
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/VmUgQyVREifDSyUPinL6otbohV4/
2257624
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/6WxW9_3r7ZE5Z5N6NaAag14ygP4/
2257571
1101080
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pake-reqs-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pake-reqs-07.txt
internet-drafts
2016-09-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/dT6cip8s4NQggGoKp7tajZs8yoo/
2257562
1101075
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ben Laurie
2016-09-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/HGpfXbJ-xnJFuAsWlAcHdjtB0OQ/
2257481
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Hilarie Orman
2016-09-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/EbEBwswayR7uIzooE_r527RnWjY/
2257463
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Ben Laurie
2016-09-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/yUwri765grXLAV5FX1C-Juz3FLM/
2257460
1101080
Re: [Cfrg] 3DES diediedieRe: [Cfrg] 3DES diediedie
Derek Atkins
2016-09-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/P5jCB-7XG0Mk405jF0glF5JBtSs/
2256933
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Richard Hartmann
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/1i0ijbVVaSVitI8MLVjpCw79PiI/
2256640
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Kyle Rose
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/iC1wtgQtB1DuGk9kTKhUHweHyA4/
2256615
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/_g4FxarBJrazOZh4JTzaqQliMbY/
2256591
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Hilarie Orman
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/r_1TXMh3R8r4Qsg3Icrlfq1AXhE/
2256547
1101080
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/6sX2vEphFqOp_VlnTTYEuzWUDps/
2256449
1101080
Re: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and CommentsRe: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and Comments
Paul Lambert
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/RG4oszDMzOlybIk0mTUE7muSsLQ/
2256445
1101091
Re: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedieRe: [Cfrg] [TLS] 3DES diediedie
Joachim Strömbergson
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/w1wLciu34iRpmv37NopdEQmasH8/
2256272
1101080
Re: [Cfrg] 3DES diediedieRe: [Cfrg] 3DES diediedie
Steven M. Bellovin
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/cfFv9xa6mTJLnK-yha_6cnS6mno/
2256209
1101080
Re: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and CommentsRe: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and Comments
Andy Lutomirski
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/4LGgaTRIoUwM5Dx_k8R6opzkKC4/
2256160
1101091
Re: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and CommentsRe: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and Comments
Dan Harkins
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/URKc_tCVjyAsfqTQDroNfoHBXFc/
2256155
1101091
Re: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and CommentsRe: [Cfrg] [T2TRG] Wi-Fi Alliance Device Provisioning Protocol (DPP) - Draft Released for Public Review and Comments
Andy Lutomirski
2016-09-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/r_98gBUsG6_HMLgK2z7fk8nGwCk/
2256145
1101091
40 Messages