Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Joachim Strömbergson
2013-02-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/eCppPVlAc4n_RXX9nSoNCAH-ErQ/
290979
1101743
Re: [Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)Re: [Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/CNgOAfsAILAq0JVmnLQ2C0jeaTw/
290978
1101743
Re: [Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)Re: [Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)
Ted Krovetz
2013-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/695k6p1cAXwEMmKKG2uFlqlSNK4/
290977
1101743
[Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)[Cfrg] intel license (was: Re: RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00)
David McGrew (mcgrew)
2013-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/m-R11HtW2OSS1sUp8W0lVlm35Yk/
290976
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Phillip Rogaway
2013-02-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/GXPtbJ7K2H9YFPCx58IrcrFVY3M/
290975
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
David McGrew (mcgrew)
2013-02-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/J28x1b5hhlRwNTcC-tB0bQgPUf8/
290974
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
David McGrew (mcgrew)
2013-02-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/JblwvE9fV4AbchtAsr8Lc1r4zew/
290973
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Jon Callas
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/02xsHymKQ1BLpZWXUNepGvHRy1I/
290972
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Igoe, Kevin M.
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/_BOti3ngERfkoh4w7mCcXkPo_mI/
290971
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Simon Josefsson
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/tWTtZ4BgIJsVexIjyka64CZZsa0/
290970
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Simon Josefsson
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/rsrF2Pwv_-bsV9etHaMQDN0a6M0/
290969
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/8zf-0IH4gv0Ws7cVqf2fscpvjFU/
290968
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/Gpuelxry8xqCVdeQTnT3AOWrtOM/
290967
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Jon Callas
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/aGjom5gyMNCeA23kqCLVmWVjaBc/
290966
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/VAsTMtX-oDQIEZi5o4eWf4hc7TM/
290965
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/HsbZ8CoxQuEhNfsf4LvxNwb7lcg/
290964
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Simon Josefsson
2013-02-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/fSvYk-pvxIfgyiLJTJJpaTLSZuU/
290963
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Joachim Strömbergson
2013-02-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/H61hmJtZGYUACUbpCwqDOeCkCaA/
290962
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Stephen Farrell
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/80c-9LBin4m55AqyL_YOI8R1cW0/
290961
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/L3XQ1QLhr8j0eOWt0Its54GSTyM/
290960
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/cALcZ_HpRV-Gng2wN_hRuVntve8/
290959
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/ow2Ey2FVnn6CAjcT4JX_R9NMoyM/
290958
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/ClLnMtM2a7sgx8-FIAY4N2Ax_ig/
290957
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Greg Rose
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/qDf0sSEp1v1-ZhGdqUlaEv0Np5U/
290956
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Igoe, Kevin M.
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/PyH4oGBLjwUrbGz6VTxjDiFcvf4/
290955
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Yoav Nir
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/6zkvHuIGGsHaHQsrvSNFlGug0UQ/
290954
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/-y6070t9nWyah2_EvRn-gsDsd0E/
290953
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/bfxM9Q0N5VuIhkz8yC8XmmmgaBg/
290952
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Ted Krovetz
2013-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/hz1R1P8wVaS49yUY9HOEw4ptP5Q/
290951
1101743
Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00Re: [Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2013-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ha0gcgff3GXA5XG2yHwzrogtsC0/
290950
1101743
[Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00[Cfrg] RG Last Call - draft-irtf-cfrg-ocb-00
Igoe, Kevin M.
2013-02-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/6vVxNXpbG5N2P8SHm5Bu2ioiWVw/
290949
1101743
[Cfrg] FYI: Two new lightweight ciphers (SIMON and SPECK)[Cfrg] FYI: Two new lightweight ciphers (SIMON and SPECK)
Thomas Hardjono
2013-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/hdLD8loEpmSiMqVOqOb1jafoPVE/
290948
1101744
Re: [Cfrg] KCipher-2Re: [Cfrg] KCipher-2
Shinsaku Kiyomoto
2013-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/4A0Z8sJTAm6WbWEZGNdRn9Kd3ao/
290947
1101749
Re: [Cfrg] KCipher-2Re: [Cfrg] KCipher-2
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2013-01-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/JXl_Rl-tZZz6eqYOFFdYSZr6lpU/
290946
1101749
Re: [Cfrg] KCipher-2Re: [Cfrg] KCipher-2
Joachim Strömbergson
2013-01-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/ERYZ6vLPhoRJQQfYYOUHbG-EzmI/
290945
1101749
[Cfrg] Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness[Cfrg] Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness
Igoe, Kevin M.
2013-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/LhGxJ1YMAGhGJThsCM7Qi7Vv16Y/
290944
1101746
[Cfrg] Bitmessage Protocol Proposal[Cfrg] Bitmessage Protocol Proposal
Jonathan Warren
2013-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/uG9Dd4FDiFxA-oS2qL9W84A_vSc/
290943
1101745
Re: [Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, RobustnessRe: [Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness
Kevin Igoe
2013-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/vjeIsKpm5PjZRTjEov_ApypEWzo/
290942
1101746
Re: [Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, RobustnessRe: [Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness
Yoav Nir
2013-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/Aq-WhQV5i6mDGJuqkl-lFcSzg80/
290941
1101746
[Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness[Cfrg] FW: Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, Robustness
David McGrew (mcgrew)
2013-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/oTg7L37Eb90M0LkGVSppnUlhNj4/
290940
1101746
10842 Messages