Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Brian Smith
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/g1nrA7JD6lffkcA48ByWh6UYM_A/
2318376
1683180
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
Shay Gueron
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/J3tzYr_KX8aE6obb2rQHVQVSv3g/
2318325
1683181
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
Adam Langley
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/wqO7IJc7UtTH3UgD8s2-BlRUGOU/
2318314
1683181
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
Adam Langley
2017-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/Lppph7N0RlrlOe78X3ubvzg2v4o/
2318312
1683181
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
Brian Smith
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/HbTvAF_TulOFNqkv5lbU_qtyTag/
2318299
1683181
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/4ElxOnLJ_iEfQwM6iKyXuwPbO-Q/
2318217
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/oatsJguyqDpIZ2BECYKUPLNGXGQ/
2318214
1683180
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
John Mattsson
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/_SoRdIjfSn1-fEjy_k6Nu0JWrEw/
2318200
1683181
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Brian Smith
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/Np2SfVg6zDoTN_273jPwQSxjDCM/
2318186
1683180
Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?
Russ Housley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/LXuJJ9b6HPaom4TVSlyfMktBFMo/
2318102
1101032
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/pxUu3traVSUKZSPyX2dcQtwZyRQ/
2318097
1683180
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Phillip Hallam-Baker
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/DpbRfTkRuuVhvT_oAOw8Jre_syI/
2318091
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/r59eBeY3x9FSRfS5PmT-NNzNpnY/
2318088
1682733
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/12QqTcByEZb4TfIuwu3n4mWKVBM/
2318679
1683180
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Shay Gueron
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/7Vr4uVNZYPe_v7CLMCnH5hRQ_bA/
2318678
1683180
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Phillip Hallam-Baker
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/b3gSWqxp9MrfewQoZSx50gKgcxs/
2318077
1682733
Re: [Cfrg] AES GCM SIV analysisRe: [Cfrg] AES GCM SIV analysis
Adam Langley
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/rnyd9zoCZgVM8ruK3Zh_aLb-WIg/
2318066
1683180
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-03.txt
internet-drafts
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/RfxrdOYSSrRn54gm1OjCAaXokyQ/
2318062
1683181
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/s6oSjzh_91mTn8FCdkQnJbrrWwI/
2318059
1682733
[Cfrg] AES GCM SIV analysis[Cfrg] AES GCM SIV analysis
Cooley, Dorothy E
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/k2mpWgod4mbdOxsvN6EtXHb0BAg/
2318056
1683180
Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?
John Mattsson
2017-01-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/5kGosrJWXCY6SHar8BrW3BfCc4s/
2318022
1101032
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Ilari Liusvaara
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/FDhctpvaYVmwck8QbevmSWYGmiA/
2317779
1681517
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Yaron Sheffer
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/PQoD8FhQTBOSVrfRMRC-E-iDHLE/
2317724
1681517
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Joan Daemen
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/1TenINAC9ZSYRZfkNQaCw-m23UA/
2317652
1682733
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Dan Brown
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/yND4ScexyRc7eSay91ylBxmxA7o/
2317617
1681517
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Ted Krovetz
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/ICGRZ_fHk7GORt8jJ_-tGxye8nU/
2317560
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Phillip Hallam-Baker
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/-V_uqj-oEA7V4ga01sL0s1IRkRM/
2317559
1682733
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Adam Langley
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/ishEFWL1cQLH42l7ZOY32c846PY/
2317556
1681517
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Tony Arcieri
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/10_s1b4dudPo26SplKEHxHOxpG0/
2317554
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
William Whyte
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/iX2GjOJ9-ay3OrNAS2Lq-nMIHzg/
2317548
1682733
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Yoav Nir
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/0sCYoQxTB0IP_wAPmko8mk9H6Jc/
2317535
1681517
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Yoav Nir
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/_h-48z3WYNhcoq2YE6-o5SMW3LA/
2317528
1682733
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Watson Ladd
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/e3hskQQue2XTG2kGj9UWW5WgID0/
2317498
1681517
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Salz, Rich
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/VPpOiyO_CikZWy8heqQpsjRRpJQ/
2317493
1682733
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Leonard den Ottolander
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/u8_kXXpAosydPASiH4mjzl7X7-k/
2317464
1682733
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Stephen Farrell
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/QDsBgz7Zn2G0Kbb6ZbHebdTzggY/
2317423
1681517
Re: [Cfrg] Help with the use of contextsRe: [Cfrg] Help with the use of contexts
Yaron Sheffer
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/GdiY6aM2M0eJ5_w2mDnMGJ0AI3k/
2317421
1681517
Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?Re: [Cfrg] Fwd: Rev RFC 7539?
Paterson, Kenny
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/NgmIjK2u1aJmNNJs8WuQezMJewE/
2317420
1101032
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-07.txt
internet-drafts
2017-01-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/70RmRAQ7FlSk0a3cDbb1bAF2nCA/
2317385
1682926
Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?Re: [Cfrg] A little room for AES-192 in TLS?
Tony Arcieri
2017-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/odA5YCM93AgMXIxgCHwTnIB1aqo/
2317250
1682733
40 Messages