Subject
From
Date
List
Re: [Cfrg] Minutes from CFRG meeting at IETF99Re: [Cfrg] Minutes from CFRG meeting at IETF99
Paterson, Kenny
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/jfB__eoMqLvnET5Mt4OpGoI1Xdg/
2425289
1718644
[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG
IETF Secretariat
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/6RvlJ9tDHcXfKeypjyN2HQVOlrU/
2425101
1718546
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-10.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-10.txt
internet-drafts
2017-07-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/l31mAsxXxRohCSqspr-7v0uSmSE/
2425060
1718521
[Cfrg] Comments on draft-hoffman-c2pq-01[Cfrg] Comments on draft-hoffman-c2pq-01
Philip Lafrance
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/U1ZlyJcxeiFjjAr2tn3jEcfVu7I/
2424223
1718101
Re: [Cfrg] Comments on draft-hoffman-c2pq-01Re: [Cfrg] Comments on draft-hoffman-c2pq-01
Paul Hoffman
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/pI8BEdmUSK6Mfl1vemrL_WcpeZQ/
2424354
1718101
[Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07[Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07
Alexey Melnikov
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/jJtodsk7GBzSaA16CvDIw9ine14/
2424190
1718093
Re: [Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07Re: [Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07
Russ Housley
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/5OIISPvrvxD3WCmqMlgwqzEQjLs/
2424201
1718093
Re: [Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07Re: [Cfrg] RGLC on "Hash-Based Signatures": draft-mcgrew-hash-sigs-07
Alexey Melnikov
2017-10-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/5KcnvD2rWFd_H0eUqtDDVJMhQFM/
2501247
1718093
[Cfrg] Adoption call for "Verifiable Random Functions": draft-goldbe-vrf-01[Cfrg] Adoption call for "Verifiable Random Functions": draft-goldbe-vrf-01
Alexey Melnikov
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/-U81Hdjf4k11iyYZV_RAgT4pkxg/
2424141
1718076
[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG
IETF Secretariat
2017-07-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/ganqiE_O10QP2gfRSsyJU2_Pw9Q/
2423838
1717984
[Cfrg] CFRG report from IETF99[Cfrg] CFRG report from IETF99
Paterson, Kenny
2017-07-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/uafUboODJ-5-EreQpIjqOQOEdEQ/
2423221
1717773
[Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks[Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks
Jerry Zhu
2017-07-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/-5QI56d6ULOPYDCsLOm6BKefaf0/
2422135
1717382
Re: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel LeaksRe: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks
Ilari Liusvaara
2017-07-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/DuALG8BcFG7Lki7NHWkCgIJbs-0/
2422233
1717382
Re: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel LeaksRe: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks
Jerry Zhu
2017-07-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/gNmBtmV4blX1VbOlw6W-BSI6fmw/
2422965
1717382
Re: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel LeaksRe: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks
Ilari Liusvaara
2017-07-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/Og1RVCQYiFXrMNfZPXhsOegemBc/
2423029
1717382
Re: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel LeaksRe: [Cfrg] RFC 8032: Question on Side-Channel Leaks
Jerry Zhu
2017-07-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/03AYe9CtFAve0DPBEcdY18wYcWc/
2423075
1717382
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-08.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-08.txt
internet-drafts
2017-07-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/S0qjrTh3aqcSOm2pnBSDl9Qof9w/
2421801
1717274
[Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper[Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper
Adam Langley
2017-07-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/H_nbZXtezA-a4UeRBPDsYdW-N-M/
2419980
1716555
Re: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paperRe: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper
Yannick Seurin
2017-07-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/JHB3l9CpENIIsoFLZlXH9yOypsM/
2425932
1716555
Re: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paperRe: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper
Paterson, Kenny
2017-07-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/7UmXqC2y9x4iTkb-0Ggd0SJ2FJk/
2426172
1716555
Re: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paperRe: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper
Adam Langley
2017-07-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/jaC1Y0TIl9pefzTJ8Mf4lNGJ2mU/
2426225
1716555
Re: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paperRe: [Cfrg] Updated bounds in AES-GCM-SIV paper
Jonathan Trostle
2017-07-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/BiWF5GV6sf3Iqu0ILBvhTGZeK0g/
2426522
1716555
[Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions[Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Sharon Goldberg
2017-07-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/NdeHrrXvqwgRbDE73FN6AdxwlEs/
2417772
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Dan Brown
2017-07-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/V7BJc30FFVMaeV0uNj8VSD7aW1o/
2421785
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Dan Brown
2017-07-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/ImNk05DFmX7HdUflklvtpaBr-Mc/
2424360
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Watson Ladd
2017-07-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/zVGPGuKAsJooLxl2P3W6iauPSnw/
2424526
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Tony Arcieri
2017-07-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/fM9z6H8qJjHc2i_yGE1ZkP2GfAw/
2424640
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-07-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/5hZCZ0rcHU7HMFpJIY3mtTJghpQ/
2424719
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Sharon Goldberg
2017-07-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/-AH2J0DQ7pPUcVtMauOWpwAp9lM/
2424741
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Thomas Garcia
2017-07-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/UX1fHbz6wYg557dAF1PNQ-3pyqI/
2425922
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Sharon Goldberg
2017-07-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ozk2gADlngHWHL1GUnIY_F50PMM/
2425925
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Thomas Garcia
2017-07-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/7jNNr8G6S5TctogT4mXwRvWtDSM/
2426358
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Philip L
2017-07-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/KF56qceP9NzLb9_81X4M5Qqq_a8/
2427760
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Sharon Goldberg
2017-07-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/4O9FHdiXYYcGMlZqG6i0EYHo9JI/
2427937
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Tony Arcieri
2017-07-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/yp1n19igcohM8hQsEOP2wXVdc2w/
2421789
1715572
Re: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random FunctionsRe: [Cfrg] draft-goldbe-vrf: Verifiable Random Functions
Paterson, Kenny
2017-07-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/kq6ikDA4gSmQPWkQGmgfsZstLeg/
2422076
1715572
Re: [Cfrg] [TLS] wiretapping draft - collecting rebuttal argumentsRe: [Cfrg] [TLS] wiretapping draft - collecting rebuttal arguments
Stephen Farrell
2017-07-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/PNx-X6t83ng8qbHd7ZnFwQqGiGs/
2417262
1715374
[Cfrg] Preliminary agenda for CFRG meeting at IETF99[Cfrg] Preliminary agenda for CFRG meeting at IETF99
Paterson, Kenny
2017-07-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/GYz4JI_U9t_xa-HIsrBaIWfI204/
2416441
1715048
[Cfrg] Side channel attack and Edwards curves...[Cfrg] Side channel attack and Edwards curves...
Phillip Hallam-Baker
2017-07-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/V1JXfnf05uE88huYaQVKi7iZ6mY/
2414723
1714347
Re: [Cfrg] Side channel attack and Edwards curves...Re: [Cfrg] Side channel attack and Edwards curves...
Taylor R Campbell
2017-07-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/SK4sRMbG9fL54Tu_-Ikf3PwcG7A/
2414827
1714347
48 Messages