Re: [CFRG] [Non-DoD Source] Re: Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] [Non-DoD Source] Re: Please review draft-ietf-drip-rid
Gajcowski, Nicholas H
2021-09-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/tAJJq60W6TlUv7_pde5cw5TDTCU/
3076640
1971611
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Björn Haase
2021-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/756N-LgPqZ82BbCeeFxPPcqK4-E/
3075348
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Filippo Valsorda
2021-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/TPkTKGWo_S8nxTygtUz1Mvo2x9A/
3075342
1948281
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/SeS_rEeqZ05Du_cOa_p2ry6M6r4/
3075219
1970591
[CFRG] Next Rust crypto meetup call Friday[CFRG] Next Rust crypto meetup call Friday
Salz, Rich
2021-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/wQSnPJIAeBScytimfwaCAWpR9xw/
3075206
1972037
Re: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computersRe: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computers
Russ Housley
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/lu86cRp1vv8OoGhb1oaDlmjjrZI/
3075137
1971611
Re: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computersRe: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computers
Dan Harkins
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/3NKRkS2RhB22DlnCukQAy4zRfEc/
3075130
1971611
Re: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computersRe: [CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computers
Soatok Dreamseeker
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/aOzXcdEiey4dzLSsXB77AO8AA9E/
3075129
1971611
[CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computers[CFRG] CFRG and crypto-threatening quantum computers
Riad S. Wahby
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/si5vSfR5EYrlFZI8s6a3xLXfcWo/
3075119
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/F8caa2sviUPI7_kPd_B67RYxxpU/
3075115
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/4ezk-ceLVBOyrWWbFEONWUqTXvY/
3075114
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Paul Hoffman
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/fzTRvcMRJjrT-wlu_b3Z-KMwXk4/
3075109
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/cLEmOW5jPqL3AWF_fBHCoOWGY1A/
3075078
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Riad S. Wahby
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/uMj4t6IWZvg8Ks9GbomonmDrdiY/
3075074
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/UXRKhky9oNZSOP33dkAkr6bNf98/
3075059
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/_7nO0rCw8hvACjkSSjOySO1loHU/
3075054
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/NSRrSKn7smr526K_m01OkuE2fmQ/
3075053
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/o39rj91xdh_B21WONmKFBWTlOGc/
3075052
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/fh-mVi92Mw-yTJJC5hINMARJ-lc/
3075022
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Michael Scott
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/-n4fsElBvCIbadtCs2585HpbrmM/
3075019
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/bCXhtfcblCc-CrF5efj7fyYGoJw/
3074996
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Watson Ladd
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/RiaZ8VN3qhjzmXRSstxeGDzCtHo/
3074994
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/7LKKGGtBV5NTfAJSkuqJVmo5wz4/
3074992
1971611
Re: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-ridRe: [CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Watson Ladd
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/cy3SgS6zcZh-hJ1UYVWuSD8G63A/
3074983
1971611
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/3UUOhN0DNUqUL7Lf8SYuYIJYGt4/
3074910
1967492
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-12.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-12.txt
internet-drafts
2021-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/U9z5rXO0zpj4uPD_9rMwDcfVU6c/
3074797
1971875
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt
internet-drafts
2021-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/b6c0vfnIpdvKPkkzTZRlPOJmZ0s/
3074438
1971776
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/ka1Ojr6IodGsgmVS_BTNSnutZis/
3074023
1970591
[CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid[CFRG] Please review draft-ietf-drip-rid
Robert Moskowitz
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/56XscYjs_GprhS0wxvVDWNincPg/
3074013
1971611
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/OCg1U6F72T9WTlkBF5_5SsvOV-s/
3073971
1970591
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Peter Gutmann
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/W7JCyaTcbsdYPr6emYNrV215i38/
3073761
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Watson Ladd
2021-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/KmqSMLWzuj7MSGNuv3PiReZ-jVE/
3073742
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/moP23DljxRuWV4XxaUq8ydPFtBI/
3073672
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Riad S. Wahby
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/H9z8ehhFuObVC3sqm3sGmAXTMQg/
3073621
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/Tts72HE0AyJf_eImh2evmcNThzM/
3073617
1967492
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Yumi Sakemi
2021-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/wtPdQL4d07V9f24rotokH2MuOi0/
3073613
1967492
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/tkKvUWd7RQoN2MP5p97ik74VVbg/
3072989
1970591
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Watson Ladd
2021-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/CvvZF7q0hz2kbTVpxbbI64ErypU/
3072650
1967492
Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/ottV_cS2DOh26FqRGhFB_MDqoUI/
3072298
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Colin Perkins
2021-09-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/lp4SPCcXT0eNsZcuyLKYYf6A1_E/
3072222
1970591
40 Messages