[CFRG] RFC 9382 on SPAKE2, a Password-Authenticated Key Exchange[CFRG] RFC 9382 on SPAKE2, a Password-Authenticated Key Exchange
rfc-editor
2023-09-30
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/a93Hh56VXbNLdrzbty5bLIo2_Jc/
3362038
2087513
[CFRG] Fwd: Dealing with cluster 450[CFRG] Fwd: Dealing with cluster 450
Yumi Sakemi
2022-10-17
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/hEe7DtsEbCkvMCaL6s3ooeC7bZU/
3236010
2034270
Re: [CFRG] Dealing with cluster 450Re: [CFRG] Dealing with cluster 450
Christopher Wood
2022-10-17
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/_YnXfm55SeTm90yKixzpPUo4Prg/
3235940
2034270
Re: [CFRG] Dealing with cluster 450Re: [CFRG] Dealing with cluster 450
Stanislav V. Smyshlyaev
2022-10-17
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/Q1QBeg1qIb9xRObk4AF8lBuiQyE/
3235901
2034270
Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-ristretto255-decaf448-03Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-ristretto255-decaf448-03
Watson Ladd
2022-10-15
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/pq7n0NhPJ8IQuZjxYqXTogHMKRI/
3235586
2012514
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-26.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-26.txt
internet-drafts
2022-02-08
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/DDWiJp6S5Bt8qFLCinUG_oxMcCs/
3118827
1990455
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txt
Watson Ladd
2022-01-05
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/GkHPgkJeMJLVSGOHxPfeML--VXk/
3108100
1981587
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-25.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-25.txt
internet-drafts
2021-12-31
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/B-q4hAcdD-NsJEIhSdKwYgBbeUg/
3107265
1985457
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txt
Watson Ladd
2021-12-04
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/O5v487oXhwUxMKy48AqVz67MYn8/
3101094
1981587
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txt
Rene Struik
2021-11-26
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/PJivUx9AyI_osymgXggy8Nzdal4/
3098693
1981587
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-24.txt
internet-drafts
2021-11-24
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/ZQyJsaHkUewr9CkFb-6AO09bcqA/
3098256
1981587
Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-27
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/6BmcDj-CcYr57rWXjQWEKUluN6Y/
3077447
1970591
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-23.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-23.txt
internet-drafts
2021-09-26
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/7DR52F1NduKQcaH4RS968UhVKpc/
3077359
1973009
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-18
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/SeS_rEeqZ05Du_cOa_p2ry6M6r4/
3075219
1970591
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-22.txt
internet-drafts
2021-09-16
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/b6c0vfnIpdvKPkkzTZRlPOJmZ0s/
3074438
1971776
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-14
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/ka1Ojr6IodGsgmVS_BTNSnutZis/
3074023
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-14
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/OCg1U6F72T9WTlkBF5_5SsvOV-s/
3073971
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Julia Hesse
2021-09-10
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/tkKvUWd7RQoN2MP5p97ik74VVbg/
3072989
1970591
Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] [Crypto-panel] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-09-09
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/ottV_cS2DOh26FqRGhFB_MDqoUI/
3072298
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Colin Perkins
2021-09-08
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/lp4SPCcXT0eNsZcuyLKYYf6A1_E/
3072222
1970591
Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20Re: [CFRG] IRSG review draft-irtf-cfrg-spake2-20
Watson Ladd
2021-09-08
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/RSNohs7sNStj9yHrTqqqDS9UKxQ/
3072079
1970591
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-21.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-21.txt
internet-drafts
2021-08-19
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/Al2UMlsGqprRJ25ORaPGU5WBZTI/
3065914
1968158
Re: [CFRG] Symmetric SPAKE2Re: [CFRG] Symmetric SPAKE2
Filippo Valsorda
2021-06-21
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/FSsR_BXrZBHtX7uY5EGORKuHvu8/
3045733
1951103
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-20.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-20.txt
internet-drafts
2021-06-02
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/eFAV4x0LkpVjoSK0WlK-c9oqVP8/
3040095
1957003
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-19.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-19.txt
internet-drafts
2021-05-24
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/e18iQefPaPGIcsOB0QAsTZ_b69I/
3037172
1955617
[CFRG] Modifying SPAKE2 draft for more curves (was Re: Attack on a Real World SPAKE2 Implementation)[CFRG] Modifying SPAKE2 draft for more curves (was Re: Attack on a Real World SPAKE2 Implementation)
Watson Ladd
2021-05-10
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/MfL_3al8lR4mi0CDXvvjXA__zWg/
3031920
1952886
Re: [CFRG] Attack on a Real World SPAKE2 ImplementationRe: [CFRG] Attack on a Real World SPAKE2 Implementation
Filippo Valsorda
2021-05-09
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/rwYS7ALXonNo94f5VwmNIDOz46E/
3031885
1952886
Re: [CFRG] Attack on a Real World SPAKE2 ImplementationRe: [CFRG] Attack on a Real World SPAKE2 Implementation
Watson Ladd
2021-05-08
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/AJFK1x4QJsPr6UTqPeUcgDYWNGc/
3031724
1952886
Re: [CFRG] Symmetric SPAKE2Re: [CFRG] Symmetric SPAKE2
Watson Ladd
2021-04-27
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/aDooqYuZ1vJujWBgn-L89w9wXe8/
3027194
1951103
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-18.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-18.txt
internet-drafts
2021-01-17
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/kFuHZh3kf1WmJ3wPAAaJDnGOsYw/
2986228
1934247
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-17.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-17.txt
internet-drafts
2021-01-17
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/ANbrhDl16_i4rhr68pLZztxSRzg/
2986226
1934245
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-16.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-16.txt
internet-drafts
2020-12-29
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/zRj8O-4EaTBg1AqHhRGzMXlUeVs/
2979284
1931309
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Watson Ladd
2020-12-18
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/eJLfg4jBO6jSyV3b5mK-Cr9hjUE/
2977412
1928655
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Лилия Ахметзянова
2020-12-18
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/6wfdSlVowq_8LV4fmuP0-AHjjIA/
2977378
1928655
Re: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txtRe: [CFRG] Questions regarding draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
Watson Ladd
2020-12-06
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/53lFQr2l-Y3aqWe0Xc9D9fv61co/
2972228
1928655
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
internet-drafts
2020-11-24
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/7amfx6j6msBcCf2CgF6aL9Tc3S4/
2967714
1927153
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-11-10
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/lL9bV9bOi_glLmY-mn-TAac6Sto/
2961398
1923719
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txt
Björn Haase
2020-11-03
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/PaUbGrELKZhtrHw_JXuejgmwCC8/
2958205
1923719
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-14.txt
internet-drafts
2020-11-02
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/QZrEJkXelUhknKKv-oYNL7lRNbA/
2957795
1923719
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-spake2-13 (rejection sampling vs. modulo reduction)Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-spake2-13 (rejection sampling vs. modulo reduction)
Annie Yousar
2020-10-19
cfrg
None
/arch/msg/cfrg/OvMaDOT-2OGrsBEqAIutj-_YD2U/
2943731
1917585
248 Messages