[Cfrg] How to brake bMAC-TS ?[Cfrg] How to brake bMAC-TS ?
Pascal Urien
2019-12-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/T5W-QyM-lJt60iyxDMNmF1zGygc
2816679
1871065
Re: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Akira Takahashi
2019-12-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/AlyB0m3oC3hed7YBVQkK21E2VJ0
2816561
1869003
Re: [Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09Re: [Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09
Colin Perkins
2019-12-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/5JvKGs91HEO3kXqbck5W6Itz1SQ
2816373
1870771
[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09
Stephen Farrell
2019-12-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/i1ammnFqVxGydbSOTB37St0Pgoo
2815803
1870771
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Stephen Farrell
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/S86si2zZ9JXtyqeEZ7XW6iVyqSE
2814828
1865700
Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/t8dOeScl_Mv86X454K_L5kJxoQM
2814711
1870381
Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Watson Ladd
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/XasjO-Vz-lzbMRk8PtnN2OcRrV0
2814704
1870381
[Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2[Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/j88r8N819bw88xCOyntuw_Ych-I
2814618
1870381
Re: [Cfrg] On h2c implementationRe: [Cfrg] On h2c implementation
Riad S. Wahby
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/krKTRh0MOs_-JK69hqkoeWCpOHw
2814334
1870269
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Michael Scott
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ph9QhpgA2CAtVvukTlYd9BaxAzg
2814279
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Ilari Liusvaara
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/3HRh6673ZNawcpeCZabCuCB9FN4
2814274
1865700
[Cfrg] On h2c implementation[Cfrg] On h2c implementation
Watson Ladd
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/KjfAJSC0iohJECzWOK6JXEcaXXM
2814254
1870269
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Benjamin Kaduk
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/61fvFqug4GLfPaLlk-aEq_oQPoE
2814240
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Richard Outerbridge
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/HPCznfIilQAKx77v83IXbWhGjGY
2812866
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Salz, Rich
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/y-PzkC1yrzNJDX-3SwdePPFX7Ig
2812781
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Michael Scott
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/YwLpLVstnyTkQf_mj8f09Rjj8RY
2812700
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Benjamin Beurdouche
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/q6yhhSx4WOXdAi1AZEfWDTxtzRw
2812698
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Nasrul Zikri
2019-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/zbQetiHH1tQN0TN6mk75AT9tAsE
2812573
1865700
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Christopher Wood
2019-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/aPWMHIJQeLLug8QmfNEDpHf1xq4
2812519
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Nick Sullivan
2019-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/y1wBtgdjN_BU65ZyXIiozv6d9Io
2812511
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Christopher Wood
2019-12-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/910Xw1XenMm_1f7v0lg4M9id_WI
2812495
1865007
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Salz, Rich
2019-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/rJTLwcv7O6WvLo0On5mZ4CYg46c
2811660
1868628
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Stephen Farrell
2019-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/4FDsuIFCpr2tux-jfqdi_ZLMtuc
2811654
1868628
Re: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH securityRe: [Cfrg] Static-DH oracles, strong-DH security
Alex Davidson
2019-11-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/BkfJ-ZW_n-Ywa_Nn1sctqz-O3Fo
2811384
1868259
Re: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Benjamin Kaduk
2019-11-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/4QoDJpVRgNJ5KXxNW4A6eFqKBVc
2811157
1869003
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hpke-02.txt
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q35QkzGQn6BJaGA3tcHL26uoojA
2810827
1865700
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/oGM87Lqans7TOoNw4L6n_16NLSs
2810817
1868628
Re: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Tony Arcieri
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/B_GExC9hV4ecW8aElfyWZurUtds
2810772
1869003
[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
John Mattsson
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/9yqTJuwxeSU3OCjbyyJqAJ-xTy0
2810648
1869003
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/WPtHS5ujaaBLuWnINhE-Vb2XuJE
2810638
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/vKabzODy5EJU_n8ojuxybB5347Q
2810635
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
John Mattsson
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/8V4c68T3eXXWikphWlOwHDCixSI
2810282
1865007
[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt
internet-drafts
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/Qkmh8tuwKs0yHF5k1EgMuKatKL8
2810163
1868863
[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded
Alexey Melnikov
2019-11-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/W2yWMzkCJY5eDGsJdCet4Xgrbnc
2810012
1868814
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/18NGqNIAasIhYank6iX-3TP7uNw
2809779
1865007
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/5sowSgY-t5nMtfskem92CSjbU2M
2809755
1865007
[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
John Mattsson
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/NYGZgGIOiGDvoTa52lfezxDh0fw
2809506
1868628
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-randomness-improvements-08.txt
Riad S. Wahby
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/HJfKqbMam7JUTXpmD4aur-ds4-o
2809481
1865007
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/jeQSWKURjkCHuPNHghV9kmBfDHE
2809451
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/YvCFmdFC0ctvwiTsd3odV4mrm24
2809346
1868478
102 Messages