[CFRG] ORPF patent and prior art[CFRG] ORPF patent and prior art
Fraser Tweedale
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/4Fz2zTIiKsg1DfPbI_TOrNMfkjE/
2967746
1927169
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
internet-drafts
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/7amfx6j6msBcCf2CgF6aL9Tc3S4/
2967714
1927153
Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/Mf1MeM_NyRZVNlrRS9SvA8aioS0/
2967427
1926194
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Gilles VAN ASSCHE
2020-11-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/QMvG7ZutwLiZLcBJ8PmMKtIjTxE/
2966078
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
rsw@jfet.org
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/ekAEsA2ZNBa_MywLm5Vj8MPW5Gg/
2965611
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Dang, Quynh H. (Fed)
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/yMfkby1elonwaOZuePvN9YDLu7Q/
2965602
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
rsw
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/6ZqdKDUQyHuPc2rdreKEs2pBJ98/
2965595
1925581
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-08.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-08.txt
internet-drafts
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/PHqGI3N4lxQ2_Ej2ZeHUCigL590/
2965592
1926380
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Gilles VAN ASSCHE
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/LevFxAcHTEblJyKcVOw10DdjBzI/
2965392
1925581
[CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01[CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/x_M_WDJGqcJNvoqILDf4-75Mxqg/
2965109
1926194
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/FeneGLXWK1Wj-Q10NeB5DZO8oRM/
2964952
1926060
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Stephen Farrell
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q8omqO8IDLDPUCcYwnFi5cvJXZQ/
2964809
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Martin Thomson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/kiGd-y1hpAz59riuHKs33IdF7C0/
2964724
1925865
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
Dmitry Belyavsky
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/gT5gJIjZswOel2QZD9sFrpgO334/
2964680
1926060
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/L6Gv7UjIJzga607ci21mnNSDaC0/
2964659
1926060
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/n8TTU4_u1xUQXQigSw6zmZK7WRc/
2964653
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/meehLGpOIRe1irWQ2nzgHDq84b8/
2964651
1925865
[CFRG] AEAD limits[CFRG] AEAD limits
Yoav Nir
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/GC_MZiIxR9amDU0BG-21uJsUIRc/
2964583
1926060
18 Messages