Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Salz, Rich
2022-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/GaPQj2Aqlwep4N7YsucGfaPEbD0/
3191349
2016875
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-signature-key-blinding-00.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-signature-key-blinding-00.txt
internet-drafts
2022-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/TLbXffClsKqqgTu4Y8CY_UeWB2w/
3191321
2016959
Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Robert Moskowitz
2022-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/VuaZfQ4qbd9gUqXp8bufPAo4S0Q/
3191249
2016875
Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Göran Selander
2022-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/jqCtuoD2VYALb61jAKzkyWvBmUQ/
3191202
2016875
Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Robert Moskowitz
2022-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/U6p9a--EESBrT16BP1WvCnJ8b-U/
3191133
2016875
Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Manu Sporny
2022-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/0Hrrbwfs3DZky1zHMc8UXr-OKaw/
3191113
2016875
Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519Re: [CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Robert Moskowitz
2022-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/EY-jLjtSEvHfNGFk-UL_fx2_5pc/
3191110
2016875
[CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519[CFRG] guidance on using an Ed25519 keypair for x25519
Robert Moskowitz
2022-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/ORccG1_9t6B2Se-bn0huPLjtBww/
3191098
2016875
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Christopher Wood
2022-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/6b-fBWjnFuEVHypOMm42me3ELyA/
3190955
2013553
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Christopher Wood
2022-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/cBNSNm_plKQdEEcnKv-kc77A338/
3190953
2013553
Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)
Colin Perkins
2022-06-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/woE6U0NHdOmJTq-Hkp_e5dRQCGs/
3190319
2011816
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Stanislav V. Smyshlyaev
2022-06-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/6R8aEpQdKpSTka11-b8leoF9cU8/
3190225
2013553
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-05.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-bls-signature-05.txt
internet-drafts
2022-06-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/46DTxARy85tcg-_ag3vyQY0s_90/
3190186
2016488
Re: [CFRG] IETF 114 request for agenda itemsRe: [CFRG] IETF 114 request for agenda items
Stanislav V. Smyshlyaev
2022-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/jkWpmEvAUtx6D2ZV_ckB-Z2ywWk/
3189976
2013552
Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)
Spencer Dawkins at IETF
2022-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/xF1OcSWrfqdib0lp4nCNezCMokQ/
3189954
2011816
Re: [CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12Re: [CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12
Colin Perkins
2022-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/q53fTgcTYqeaqvRZasFn6uooCUo/
3189761
2016124
Re: [CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12Re: [CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12
Leonid Reyzin
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/5JXwyzEqpqRECIppRDX21Qejwqw/
3189459
2016124
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-13.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-13.txt
internet-drafts
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/cyoiHrhQAISbVzwvo7zD4VB11_0/
3189454
2016190
Re: [CFRG] 16 byte signatureRe: [CFRG] 16 byte signature
Robert Moskowitz
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/eK9cCIKENdhIznXozVMaMkJbsmU/
3189340
2016130
Re: [CFRG] 16 byte signatureRe: [CFRG] 16 byte signature
Natanael
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/4_mHNMqkpyy2BCes3FgWtotP9JQ/
3189321
2016130
Re: [CFRG] 16 byte signatureRe: [CFRG] 16 byte signature
Dan Collins
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/J4k2MSRs5RKWnqX6Bimia6VBH1s/
3189320
2016130
Re: [CFRG] 16 byte signatureRe: [CFRG] 16 byte signature
Robert Moskowitz
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/Aq2qQ6tDD3DO0QaSak9Gc1NvIxo/
3189305
2016130
Re: [CFRG] 16 byte signatureRe: [CFRG] 16 byte signature
Natanael
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/41E1Bq7hBKzI2xnNeB6wTafmBVQ/
3189287
2016130
Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)Re: [CFRG] [irsg] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)
Colin Perkins
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/E6mgDE65xkK3aCndVLVusgrXjDw/
3189264
2011816
[CFRG] 16 byte signature[CFRG] 16 byte signature
Robert Moskowitz
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/p2_lUNBQTjCPOQ4I96MInKthDCU/
3189262
2016130
[CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12[CFRG] IRTF Chair review of draft-irtf-cfrg-vrf-12
Colin Perkins
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/NslDEjmXTw5y-2KtKy2HksHglLc/
3189253
2016124
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-16.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-16.txt
internet-drafts
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/kqcMBg-eFkirJq2c7qWx-bUms2c/
3189226
2016109
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-15.txt
internet-drafts
2022-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/4A-4eM6EA45sfLyApNVetje_aJo/
3189224
2016107
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Riad S. Wahby
2022-06-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/0bQqi8-30XNokbjg8Qz4N8EblFo/
3188910
2013553
[CFRG] I-D Action: draft-fluhrer-lms-more-parm-sets-07.txt[CFRG] I-D Action: draft-fluhrer-lms-more-parm-sets-07.txt
internet-drafts
2022-06-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/gk_golcWoxgUp0eGiSHhikRvBTk/
3186890
2015116
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Steven Valdez
2022-06-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/Mc6fcv5EWrKyCMeg0vhx-kI-fRw/
3186828
2013553
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Ian Goldberg
2022-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/8yHBnjnccVdM5wBI0dxmQvQ8tJI/
3186197
2013553
Re: [CFRG] HKDF - difference in counter between original paper and RFC 5869Re: [CFRG] HKDF - difference in counter between original paper and RFC 5869
Hugo Krawczyk
2022-06-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/mA5KlWBCkOuYp6Z8m3b6vHa2Llw/
3185172
2014056
Re: [CFRG] HKDF - difference in counter between original paper and RFC 5869Re: [CFRG] HKDF - difference in counter between original paper and RFC 5869
Peter Gutmann
2022-06-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/EbybtdXr8VV6bRHNhE07EEm_SgM/
3184932
2014056
Re: [CFRG] HPKE and Key WrappingRe: [CFRG] HPKE and Key Wrapping
Dan Harkins
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/nDEybiTu0_cqfsGp99SucRQ3nUU/
3184452
2005508
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blindingRe: [CFRG] Call for adoption for draft-dew-cfrg-signature-key-blinding
Christopher Patton
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/hpzVnhg5a5dbqKjU9IR6dOoN7Z4/
3184389
2013553
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-frost-05.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-frost-05.txt
internet-drafts
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/Oq7glX-CrRyBupWZAk-CalpmBr0/
3184340
2014112
Re: [CFRG] HPKE and Key WrappingRe: [CFRG] HPKE and Key Wrapping
Shay Gueron
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/CHZ_TQZbz0QsmdE16vynvEIZZL8/
3184289
2005508
Re: [CFRG] HPKE and Key WrappingRe: [CFRG] HPKE and Key Wrapping
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/C--KSsq-t0fyFMS7X8uFFo3PgCw/
3184276
2005508
Re: [CFRG] HPKE and Key WrappingRe: [CFRG] HPKE and Key Wrapping
Dan Harkins
2022-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/3H_NzU0HEqzewetj-peKj68vLuI/
3184272
2005508
669 Messages