Subject
From
Date
List
[dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)[dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Paul Wouters via Datatracker
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/duiWYSs-_hojETOH_fHq5e0zeIM/
3341388
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/jxrlaMWEeXLa5Dhmeo-TeanH7TI/
3341450
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Paul Wouters
2024-02-23
dnssd
/arch/msg/dnssd/g-cXZr2fG5650AzPZ3NgYGWAjb4/
3427650
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2024-02-27
dnssd
/arch/msg/dnssd/LWQS3w3XO3FX9zJ7uhoRzx_x4Ds/
3429460
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2024-03-04
dnssd
/arch/msg/dnssd/djhTwb2oCAavxswvf0P8hewVGZY/
3432590
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Paul Wouters
2024-03-04
dnssd
/arch/msg/dnssd/CqK3uQvazXg12CE8UDpUM_ZPauY/
3432705
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2024-03-04
dnssd
/arch/msg/dnssd/Zxd5-xe_4j3tGdA5_k62-QV1Zkw/
3432764
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Paul Wouters
2024-03-04
dnssd
/arch/msg/dnssd/5NrpWfXhmmcEopkvoICIAzIfedY/
3432954
2078305
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2024-03-05
dnssd
/arch/msg/dnssd/0czykxfINnd73o4e2-nACqWTqDQ/
3433201
2078305
[dnssd] Warren Kumari's No Objection on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with COMMENT)[dnssd] Warren Kumari's No Objection on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with COMMENT)
Warren Kumari via Datatracker
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/FdlOufIAlvX0KoKCgjW_h_w78io/
3341365
2078291
[dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with DISCUSS and COMMENT)[dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with DISCUSS and COMMENT)
Paul Wouters via Datatracker
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/Gp42x8a1nrzdc04-aLiFz5cxZNg/
3341225
2078224
Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [dnssd] Paul Wouters' Discuss on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with DISCUSS and COMMENT)
Ted Lemon
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/v1bFFmy2PVNsuBciEne7z8P3bsA/
3341254
2078224
[dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)[dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)
Martin Duke via Datatracker
2023-08-09
dnssd
/arch/msg/dnssd/0Ciqs8hnk9Z5jkEZfZtdoJeILeg/
3340975
2078129
Re: [dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)Re: [dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)
Ted Lemon
2024-01-29
dnssd
/arch/msg/dnssd/COFLlJ5uW7Hpb6JARs04gOG-N84/
3416581
2078129
Re: [dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)Re: [dnssd] Martin Duke's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)
Martin Duke
2024-01-31
dnssd
/arch/msg/dnssd/InN1Zytpb4jzjUlADtcmYiTEvEE/
3417458
2078129
[dnssd] Erik Kline's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)[dnssd] Erik Kline's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)
Erik Kline via Datatracker
2023-08-08
dnssd
/arch/msg/dnssd/vq8aTkB6e9V0WibTo7xaKs2NVWw/
3340890
2078081
Re: [dnssd] Erik Kline's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)Re: [dnssd] Erik Kline's No Objection on draft-ietf-dnssd-srp-23: (with COMMENT)
Ted Lemon
2024-01-29
dnssd
/arch/msg/dnssd/KDRJnWu5K9ohndAc8xpBgR0CB5s/
3416534
2078081
[dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23[dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23
Joey Salazar via Datatracker
2023-08-08
dnssd
/arch/msg/dnssd/BLVmfAj8F8rI554HOgAksDHfeBk/
3340821
2078053
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23
Ted Lemon
2024-01-29
dnssd
/arch/msg/dnssd/7NUHwo5zw3YglAvMw_U2fo5sPrI/
3416510
2078053
[dnssd] Erik Kline's Yes on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with COMMENT)[dnssd] Erik Kline's Yes on draft-ietf-dnssd-update-lease-08: (with COMMENT)
Erik Kline via Datatracker
2023-08-07
dnssd
/arch/msg/dnssd/q_twr_dfGcA1wcr9JWzC4tkw81s/
3340402
2077887
[dnssd] Dnsdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23[dnssd] Dnsdir telechat review of draft-ietf-dnssd-srp-23
Anthony Somerset via Datatracker
2023-08-07
dnssd
/arch/msg/dnssd/6RL9VInFy9si3kxJbfyZxgXl2Pw/
3339979
2077759
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
internet-drafts
2023-08-04
dnssd
/arch/msg/dnssd/eU_dfXJnBVWhyqQkwT3PTGEg_CU/
3339488
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/7PDQYdQFwzwDT8pqNVxV5DB38gY/
3363159
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/juctqqXqpXW4qSXjiYO-rrnD6Gs/
3363169
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/MDLRoxFA2IzTHuT39kSOFp3jWzA/
3363252
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/qk_vAfuG5nedU1c-uU31XyPxaBQ/
3363261
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/mIVq458Py4mxZVcEeyEkV0DAv8Y/
3363262
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/tiA9iUhiY-pvfaMBbHCURfsZ9_M/
3363273
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Esko Dijk
2023-10-10
dnssd
/arch/msg/dnssd/ZON9XMWaXNO7RopiqW1hOZg_T0w/
3365955
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-10
dnssd
/arch/msg/dnssd/Z2_NKX9LzYiwzxZ1wu2Hvjj6fuw/
3365964
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-10
dnssd
/arch/msg/dnssd/y2kk3Jx0JOMZyKHgDlxjxY3R4Ng/
3365976
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Esko Dijk
2023-10-10
dnssd
/arch/msg/dnssd/ctPObUP-cfgwCF8px94QWIq1Rxk/
3366055
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/2vJdEigByJXGOixKKpYKzE4kFD8/
3366972
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/r6pCDbRtXqVbfBRyiIdDJPwwckE/
3367028
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/rTiKKMLYbpvPfYrtIMD4IRiuEFQ/
3367045
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/-d_2eGRIFHTOAO6oLNbY8zs_-Lk/
3367046
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Esko Dijk
2023-10-13
dnssd
/arch/msg/dnssd/73U6Ci2N-bcRn23fPD6R0dphE8w/
3367406
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-10-31
dnssd
/arch/msg/dnssd/RXUiWIRiz71pRmtyeTw3_VEBFcY/
3376834
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Ted Lemon
2023-10-31
dnssd
/arch/msg/dnssd/XaTdJVWXj_VO2uEAealBdR61PO4/
3376961
2077600
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-23.txt
Alexander Clouter
2023-11-01
dnssd
/arch/msg/dnssd/tGLWlkxs-6-IWQv6P8h3cMMGOgE/
3377244
2077600
41 Messages