Subject
From
Date
List
[dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19[dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Liang Xia via Datatracker
2019-05-17
dnssd
/arch/msg/dnssd/xIu_YQLLyjSFGglyH1FBhILU_mo/
2732896
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Tom Pusateri
2019-05-17
dnssd
/arch/msg/dnssd/UEXN4mCs91ak4mG9jR-i_3o8rDs/
2733093
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Tom Pusateri
2019-06-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/WjVtsKOrcXoGsjsVcVao0tjCEm8/
2742312
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Ted Lemon
2019-06-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/lfb77NZ-5CpPQCNZUqUmNDa-XrY/
2742320
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Tom Pusateri
2019-06-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/GhwhbRHcaT1P0jm38aP5ftr0FtM/
2742326
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Tom Pusateri
2019-06-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/ENaxtffMj1BRdRpk3k1c-aK4xZA/
2742329
1841359
Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19Re: [dnssd] Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Ted Lemon
2019-06-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/Thx4RlwjtGiZ9j673TbJbwLVLF8/
2742332
1841359
[dnssd] 答复: Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19[dnssd] 答复: Secdir telechat review of draft-ietf-dnssd-push-19
Xialiang (Frank, Network Standard …
2019-06-24
dnssd
/arch/msg/dnssd/S_PDX2V5ijrKWkDQtXy7PuV5ukE/
2744743
1841359
[dnssd] Publication has been requested for draft-ietf-dnssd-push-19[dnssd] Publication has been requested for draft-ietf-dnssd-push-19
David Schinazi via Datatracker
2019-05-10
dnssd
/arch/msg/dnssd/3FcZUs3deWSSCnHd4zUENgATpns/
2730122
1840292
[dnssd] dnssd - New Meeting Session Request for IETF 105[dnssd] dnssd - New Meeting Session Request for IETF 105
IETF Meeting Session Request Tool
2019-04-25
dnssd
/arch/msg/dnssd/ZwF6toJWblz1-A0fbOLmyE8n930/
2724543
1838370
[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srp[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srp
David Schinazi
2019-04-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/gN6p9c4layuWZQ6RXvzf9qzTAhA/
2720933
1837111
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srpRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srp
Tom Pusateri
2019-05-03
dnssd
/arch/msg/dnssd/w3Q-2mAnadGOq_nOgVm6-hgB9PY/
2727059
1837111
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srpRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-srp
David Schinazi
2019-05-07
dnssd
/arch/msg/dnssd/pElzP8U1ekPTIipwBDRP4iT1Phw/
2728348
1837111
[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-mdns-relay[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-mdns-relay
David Schinazi
2019-04-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/-ROuBZqQPYYEAPWQXEsXHQdwVqU/
2720932
1837110
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-mdns-relayRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-mdns-relay
David Schinazi
2019-05-07
dnssd
/arch/msg/dnssd/sA6zEAbr2-yz6cbRwO4xKD6wW8Y/
2728347
1837110
[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push[dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push
David Schinazi
2019-04-15
dnssd
/arch/msg/dnssd/NAsM0Kejf16o37xPcGyGMmwpcH4/
2720931
1837109
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-pushRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push
Stuart Cheshire
2019-04-26
dnssd
/arch/msg/dnssd/uJguPjQWrAl4178z_OgwpsuTv60/
2724752
1837109
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-pushRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push
David Schinazi
2019-04-29
dnssd
/arch/msg/dnssd/t4c8OIoFcFtmfaf4SY-WS1yZ71Y/
2725310
1837109
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-pushRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push
Jan Komissar (jkomissa)
2019-04-29
dnssd
/arch/msg/dnssd/dRXtmn1DsNJFSAPiK45Pfw77UAg/
2725503
1837109
Re: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-pushRe: [dnssd] WGLC for draft-ietf-dnssd-push
David Schinazi
2019-05-07
dnssd
/arch/msg/dnssd/KjLFLt_xjUx2I1e5KQ6HXVZDBW0/
2728344
1837109
[dnssd] Minutes Uploaded for IETF 104 Prague[dnssd] Minutes Uploaded for IETF 104 Prague
David Schinazi
2019-03-28
dnssd
/arch/msg/dnssd/t8RwvLIp0VP3ElPaB8a11nHseOE/
2713443
1834555
[dnssd] Private DNSSD Side-Meeting in Prague[dnssd] Private DNSSD Side-Meeting in Prague
David Schinazi
2019-03-25
dnssd
/arch/msg/dnssd/wpjI0JyRHLcdbsQ2W0l45edJiJQ/
2711268
1833810
Re: [dnssd] Private DNSSD Side-Meeting in PragueRe: [dnssd] Private DNSSD Side-Meeting in Prague
Ashutosh Singh
2019-03-26
dnssd
/arch/msg/dnssd/2Xnfur6JZoSF87-onYLV7fjU764/
2711312
1833810
[dnssd] draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-01[dnssd] draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-01
Tim Wattenberg
2019-03-24
dnssd
/arch/msg/dnssd/RfdCIGbjtQWPJ5Go2ibimj1c1x4/
2710362
1833466
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-hybrid-10.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-hybrid-10.txt
internet-drafts
2019-03-24
dnssd
/arch/msg/dnssd/EwsSjhtzq7RQ75irbNvb-Kpmfc4/
2710178
1833389
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-19.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-19.txt
internet-drafts
2019-03-24
dnssd
/arch/msg/dnssd/EdmeLW4XRHpGNEhVmdvWJRT8QPw/
2710176
1833387
[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txt[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txt
Tom Pusateri
2019-03-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/31kuEEFpDaO4CEIUEZzWmHbOenA/
2704863
1831908
Re: [dnssd] New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txtRe: [dnssd] New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txt
Tom Pusateri
2019-03-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/-sqGLj5zMQSt3GZzV__iIt_l_sQ/
2704960
1831908
Re: [dnssd] New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txtRe: [dnssd] New Version Notification for draft-pusateri-dnsop-private-subdomains-00.txt
Tom Pusateri
2019-03-12
dnssd
/arch/msg/dnssd/oIozoINvz72M08VtYPEN3tCCzI0/
2704971
1831908
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-hybrid-09.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-hybrid-09.txt
internet-drafts
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/RWbwHXvD28d-yo4Wn29mu3sRKUw/
2704824
1831883
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txt
internet-drafts
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/9POcf1bUuc24FLaW4zaevi5883I/
2704771
1831847
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txt
Jan Komissar (jkomissa)
2019-03-22
dnssd
/arch/msg/dnssd/Nh_QquXLa4x3b7U92w5eChaLT2k/
2709537
1831847
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-push-18.txt
Stuart Cheshire
2019-03-23
dnssd
/arch/msg/dnssd/BUVNRD8ZQYMA7YZx1iO1mzimLE4/
2709835
1831847
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-01.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-srp-01.txt
internet-drafts
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/JSCw0hHSdOAU-S4fxXpkf6FrZtk/
2704646
1831760
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-mdns-relay-02.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-mdns-relay-02.txt
internet-drafts
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/KR111SEVxHv2uQkHE2J5j0jZvyk/
2704634
1831753
Re: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-mdns-relay-02.txtRe: [dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-mdns-relay-02.txt
Jan Komissar (jkomissa)
2019-03-22
dnssd
/arch/msg/dnssd/H5g67sQvCb5PIKf9P4IFaZHznuI/
2709563
1831753
[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-01.txt[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-01.txt
Christian Huitema
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/DdkzAMYpZAQ8-A6WWxyo6kPa-ds/
2704500
1831655
[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txt[dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txt
Christian Huitema
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/sRFjAaR0BGnyxA7afrMaB610q9M/
2703777
1831222
Re: [dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txtRe: [dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txt
Bob Bradley
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/dsKemUVJtOBAJ1JOH8tDAQ1DFbo/
2703794
1831222
Re: [dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txtRe: [dnssd] Fwd: New Version Notification for draft-huitema-dnssd-tls-privacy-00.txt
Christian Huitema
2019-03-11
dnssd
/arch/msg/dnssd/eOamEtPX-CqNkhUoQ5CHHLdaK4E/
2703815
1831222
44 Messages