Re: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRe: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-02-16
entmib
/arch/msg/entmib/7vsz_wkOJZo6CWNGkKIlTHZCcGA/
415545
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/yGps5J5hax8MAXHQP5HHM0QsDoM/
415544
1143894
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/fPwzsglPs_mnuTauD7TC2BPU1h8/
415543
1143898
RE: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Name s and ConceptsRE: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Name s and Concepts
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/55TAhPmpYxpAkHia0DjyD2V1mcM/
415542
1143899
RE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/cSxB2gft5GYwOvZUcmVAE5X8zSI/
415541
1143900
RE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/tZZvzZmN5hBiqIOpcQCsVIM2q0c/
415540
1143900
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/Qkjsxul76YPo6t0mwpakzPG3Nc8/
415539
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical ContainedinRE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical Containedin
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/i6O7JEG_sW0jYe7JJ8YZQgwWiVE/
415538
1143907
RE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/KhhOq2vGbGjNjYLbjlIS6IErY8A/
415537
1143920
[Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Status Issues[Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Status Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/HnoGJoBRuAHQ3E8eqUoW9ZG0nHU/
415536
1143902
[Entmib] FW: [psg.com #333] AutoReply: Relationship with Alarm MIB[Entmib] FW: [psg.com #333] AutoReply: Relationship with Alarm MIB
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/ENolEI8nSahjkJLiuvuaIioyJ58/
415535
1143903
[Entmib] FW: [psg.com #334] AutoReply: Table, Index Descriptions[Entmib] FW: [psg.com #334] AutoReply: Table, Index Descriptions
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/NZg4Ur6AY8y2znN6Qw658LK6vxc/
415534
1143904
Re: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRe: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/qNHh86qVu2WM3CueTfhyu9utpg4/
415533
1143920
[Entmib] RE: More on Standby #332[Entmib] RE: More on Standby #332
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3pai2oj14qFhNsfaunfrbtPDquw/
415532
1143905
[Entmib] RE: More on Standby #322[Entmib] RE: More on Standby #322
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/rijfrrNTRI6VJXDKkCEaLd8S7-E/
415531
1143906
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/LQpq6JEhmQy0HVvQ2rrSIXcWdYM/
415530
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/YAxaesNZyCdJC1nTAKWPwnj2nQU/
415529
1143920
RE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical ContainedinRE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical Containedin
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/yur--VEHkMGi3pNc1Q2IF8GBuHc/
415528
1143907
RE: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/pBkY_Th-SeDm35jmYKxtz6F--jI/
415527
1143922
RE: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Nam es (Prefix)RE: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Nam es (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/WvJjmuOl4TKPz5C7fxfm8aR9Oas/
415526
1143908
RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/zyIM6u6e4v5_9DohKY4w1cfZz5Y/
415525
1143923
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/YVn6hWR5A4f4dqhchICNUTEGWJk/
415524
1143898
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/cy_3uG8sofSeBrRCXd1ZeQRXRnc/
415523
1143898
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/O1ZIl08c1IxbswEjJbUHpIdbxvw/
415522
1143917
[Entmib] RE: Index for table entStateTable[Entmib] RE: Index for table entStateTable
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/5ssHHqq1VApB4_4sBeLBtsOp1t8/
415521
1143909
[Entmib] FW: [psg.com #335] AutoReply: Notification Comments[Entmib] FW: [psg.com #335] AutoReply: Notification Comments
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/XGvVmtJpQX-fR8hrsy_Z02UgrD8/
415520
1143910
RE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last CallRE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last Call
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/9oJVrXHoYsK8UHsaTBGXksnipAg/
415519
1143911
RE: [Entmib] RE: Examples in entity State MIB documentRE: [Entmib] RE: Examples in entity State MIB document
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/XtZZjYhw1pVGlwdkCvkO2Cb9WWk/
415518
1143912
[Entmib] RE: Relationship with Alarm MIB[Entmib] RE: Relationship with Alarm MIB
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/JbiWbBGgm6DiEDyNbbnM6XLWfRQ/
415517
1143915
Re: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRe: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/vPO_6vHccw8WFp28aec5deO86mY/
415516
1143917
Re: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial IssuesRe: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/upmeJYkhAjWH3uKxmx8OYWeiVv8/
415513
1143922
Re: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRe: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/iYxLBwEQjsmrX0HEzv9Ird-OV6Y/
415514
1143920
Re: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical ContainedinRe: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical Containedin
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/5ULThLDf6A2MJ-Q6YagfrkylpdM/
415515
1143921
[Entmib] RE: Examples in entity State MIB document[Entmib] RE: Examples in entity State MIB document
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/Ifkwv_5GOMqkJEe-gGJg8Fd1vJM/
415512
1143912
[Entmib] Ent state Notifications[Entmib] Ent state Notifications
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3XWcTqiBR0MBw6rMSiSNONrhdVE/
415508
1143913
[Entmib] Examples in entity State MIB document[Entmib] Examples in entity State MIB document
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/a1xaKXsMxJj_fdfe9-zEap24q38/
415510
1143912
[Entmib] More on Standby[Entmib] More on Standby
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/dt2G-dntMD210tPMX7O5QO93ic8/
415511
1143914
[Entmib] Index for table entStateTable[Entmib] Index for table entStateTable
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/BRxRdGvzetsCprxStJnjRUqQ95E/
415509
1143909
[Entmib] Relationship with Alarm MIB[Entmib] Relationship with Alarm MIB
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/tf4RIFSsERvFbDz9mo4rOz3FsWk/
415507
1143915
[Entmib] Standby[Entmib] Standby
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/i_Iqvgcd15fE9B-PX9sUnnNW1Mc/
415506
1143916
40 Messages