Subject
From
Date
List
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Henderson, Thomas R
2009-04-08
hiprg
/arch/msg/hiprg/jTd0GqO00z5JxfV1Ae3KGejsTDs/
454880
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Gyu Myoung Lee
2009-04-08
hiprg
/arch/msg/hiprg/iYy0QtoovEK4SVj0vYHWP19zDuU/
454879
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Henderson, Thomas R
2009-04-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/DUt7S8CdPyHVZnqeQEqypajxwms/
454877
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Miika Komu
2009-04-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/VwEP5rSsHFdGg2jMqWsUWHx7gvo/
454876
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Andrei Gurtov
2009-04-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/f9Xkc-rq3E2OqI_7Y297CebRApA/
454875
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Gyu Myoung Lee
2009-04-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/wgWssf_kISP0zCep5KrD_2uXRH8/
454873
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Tobias Heer
2009-04-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/i1sQq9RYw7753FiadEEBWsHtt5E/
454872
1158507
[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP[Hipsec-rg] future work on naming objects in HIP
Robert Moskowitz
2009-04-08
hiprg
/arch/msg/hiprg/DSywObI0UrJzf4kRQa9jsz4hlkQ/
454878
1158507
[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted
Henderson, Thomas R
2009-04-02
hiprg
/arch/msg/hiprg/zhknlN-9XCdYxd3S5tnJ8kM0O0M/
454887
1158509
[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted
Oleg Ponomarev
2009-04-07
hiprg
/arch/msg/hiprg/PdeLfA9zFNi1AtHlR_qESlKQwEY/
454884
1158509
[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted
Xu Xiaohu
2009-04-07
hiprg
/arch/msg/hiprg/YZuhJIQLXmItdBwSH924An7vD9Q/
454883
1158509
[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted
Oleg Ponomarev
2009-04-07
hiprg
/arch/msg/hiprg/xg9-tkKP-r2HKjjVg-uXpS1q9KM/
454882
1158509
[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted[Hipsec-rg] HIPRG meeting minutes posted
Xu Xiaohu
2009-04-08
hiprg
/arch/msg/hiprg/6xk2Ik9crYA8EQoDiMiOsIHD71k/
454881
1158509
[Hipsec-rg] HIT-to-IP mapping presentation follow-up[Hipsec-rg] HIT-to-IP mapping presentation follow-up
Oleg Ponomarev
2009-03-26
hiprg
/arch/msg/hiprg/RSb6sjNxSicERs3AxSbMiMPFMH4/
454868
1158510
[Hipsec-rg] HIT-to-IP mapping presentation follow-up[Hipsec-rg] HIT-to-IP mapping presentation follow-up
Oleg Ponomarev
2009-04-01
hiprg
/arch/msg/hiprg/AmdCokySuPQhFfhbNxg1KQVTNm8/
454888
1158510
[Hipsec] SRP and IPR[Hipsec] SRP and IPR
Daniel
2009-03-23
hiprg
/arch/msg/hiprg/YHn-87Uev3WpsAw4KvM7QPaJ8tI/
454886
1158508
[Hipsec-rg] FW: [Hipsec] SRP and IPR[Hipsec-rg] FW: [Hipsec] SRP and IPR
Henderson, Thomas R
2009-04-02
hiprg
/arch/msg/hiprg/CE0Gf4vnNqNrEIvAjXpng1CLz28/
454885
1158508
[Hipsec-rg] HIPRG agenda posted[Hipsec-rg] HIPRG agenda posted
Henderson, Thomas R
2009-03-13
hiprg
/arch/msg/hiprg/RqPk6Dn44z62_L7Nb7pzueM3FKA/
454869
1158511
[Hipsec-rg] CFP: IEEE ICNP 2009 (submission deadline in 6 weeks: April 17, 2009 -- HARD!)[Hipsec-rg] CFP: IEEE ICNP 2009 (submission deadline in 6 weeks: April 17, 2009 -- HARD!)
Xiaoming Fu
2009-03-05
hiprg
/arch/msg/hiprg/54V1dJFExXAn8tg9sNCImLXNqeU/
454870
1158512
[Hipsec-rg] Fwd: New Version Notification for draft-heer-hip-service-00[Hipsec-rg] Fwd: New Version Notification for draft-heer-hip-service-00
Tobias Heer
2009-02-28
hiprg
/arch/msg/hiprg/Qv8xfjamrxCifqV7wyqmid3K1Ik/
454862
1158513
[Hipsec-rg] draft-varjonen-hip-srp-00.txt[Hipsec-rg] draft-varjonen-hip-srp-00.txt
Varjonen Samu
2009-02-28
hiprg
/arch/msg/hiprg/r2nEdDJ1tSboQ-tcjuIBNjB3Tug/
454863
1158514
[Hipsec-rg] HIP research group meeting: call for agenda items[Hipsec-rg] HIP research group meeting: call for agenda items
Henderson, Thomas R
2009-02-27
hiprg
/arch/msg/hiprg/cZpOQBXV1o_vNxGetv7C0-NAuIA/
454864
1158515
[Hipsec-rg] Fwd: New Version Notification for draft-heer-hip-middle-auth-02[Hipsec-rg] Fwd: New Version Notification for draft-heer-hip-middle-auth-02
Tobias Heer
2009-02-27
hiprg
/arch/msg/hiprg/VGKct6SwJRuQ2q7-TbCMtPVI6Vk/
454865
1158516
[Hipsec-rg] Call for papers: ICNP 2009[Hipsec-rg] Call for papers: ICNP 2009
Xiaoming Fu
2009-01-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/Qoj9PElijp0bd_HwTtGVeB4ueCQ/
454803
1158518
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Xu Xiaohu
2009-01-16
hiprg
/arch/msg/hiprg/Jox-OvoNympa8DwIIyQZDpXLefE/
454824
1158517
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Xu Xiaohu
2009-01-22
hiprg
/arch/msg/hiprg/zCTfDlbCaVKq2uKWi2_rupWC5gM/
454800
1158517
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Andrew McGregor
2009-01-22
hiprg
/arch/msg/hiprg/P5dLpzX7wqwhoM2BNzRq4m6AJfc/
454799
1158517
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Samu Varjonen
2009-01-22
hiprg
/arch/msg/hiprg/2uI2lbgc9WNK9t35hL7ELOpOk3A/
454798
1158517
[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs
Zhang Dacheng
2009-01-23
hiprg
/arch/msg/hiprg/GDBiHoJeDLo_0Gbl_EZBBPQGG50/
454796
1158517
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs (Was: reverse DNS lookups of HITs)[Hipsec-rg] Hierarchical HITs (Was: reverse DNS lookups of HITs)
JiangSheng 66104
2009-01-15
hiprg
/arch/msg/hiprg/IF1GybH8hx2tI9TGVUdtGLkQMic/
454827
1158519
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Oleg Ponomarev
2009-01-15
hiprg
/arch/msg/hiprg/-b14KUG8FSby8OchbhI_oH1RFGk/
454826
1158519
[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs
Sheng Jiang
2009-01-16
hiprg
/arch/msg/hiprg/X25OW9_RsMq1iCEqDK720ug_kHA/
454823
1158519
[Hipsec-rg] 答复: 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: 答复: Hierarchical HITs
Sheng Jiang
2009-01-16
hiprg
/arch/msg/hiprg/l4DRTT6NMs1zcV7UVq5t5iERe4c/
454822
1158519
[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs
Sheng Jiang
2009-01-16
hiprg
/arch/msg/hiprg/Hrwxl70p_ppHbqmrJhk4L3F529I/
454821
1158519
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Oleg Ponomarev
2009-01-16
hiprg
/arch/msg/hiprg/oViIYKyegfgUO1PCx33QHOI0w1c/
454820
1158519
[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs
Zhang Dacheng
2009-01-20
hiprg
/arch/msg/hiprg/w6S5P_gyEAdbMcZVFyTXIIeV_wI/
454815
1158519
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
Oleg Ponomarev
2009-01-20
hiprg
/arch/msg/hiprg/SPsNuvnQETQRsFuwEg8ojsqiVbA/
454814
1158519
[Hipsec-rg] Hierarchical HITs[Hipsec-rg] Hierarchical HITs
JiangSheng 66104
2009-01-20
hiprg
/arch/msg/hiprg/zWicYbKdqDTJBLD8CB60oaVa6bk/
454813
1158519
[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs[Hipsec-rg] 答复: Hierarchical HITs
Zhang Dacheng
2009-01-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/Athh5-RWxo1GuBD163jrR86QOm0/
454811
1158519
[Hipsec-rg] Key Revocation Issue[Hipsec-rg] Key Revocation Issue
Zhang Dacheng
2009-01-21
hiprg
/arch/msg/hiprg/rxqDbEEAbGImNRRHjqBa1ZdF4kI/
454810
1158519
61 Messages