Subject
From
Date
List
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-09-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Bnlc9Rt-Wo8_dmzGu2ZRnLNols0/
2932932
1914272
Spec v Practice, URI wildcardSpec v Practice, URI wildcard
Eric J Bowman
2020-09-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/ai19OCGBD6Z22DjocHKiYXpYoH0/
2931024
1913582
Re: Spec v Practice, URI wildcardRe: Spec v Practice, URI wildcard
Willy Tarreau
2020-09-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/mCyn9Gh_0i9RQT1luzzDSI-bumM/
2931053
1913582
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-09-13
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/jgO9Z3WiaSUhKb-RrPpkdX8laX0/
2930518
1913394
HTTP/2 GREASE experiment resultsHTTP/2 GREASE experiment results
Bence Béky
2020-09-11
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/98sEBdXqaAjzYnKCeFOQu_B16hk/
2930113
1913241
Re: HTTP/2 GREASE experiment resultsRe: HTTP/2 GREASE experiment results
Willy Tarreau
2020-09-11
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/aWW9fPFk7SJK6vixfz1lSlkdtAA/
2930174
1913241
Notice_752417YM199728Notice_752417YM199728
Jasmine Save
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/4Q65s8CKTr9fxOl4p_8x2OAuixM/
2927833
1912331
I-D Action: draft-ietf-httpbis-digest-headers-03.txtI-D Action: draft-ietf-httpbis-digest-headers-03.txt
internet-drafts
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/IG8CEhWE9AfJSFcdPJf-w-pet9M/
2927825
1912327
"Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06"Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06
Paolo Argentieri
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/wPHI2yl_WEXd3jcxFtfWBH1r4RU/
2927709
1912285
Re: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06Re: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06
Mark Nottingham
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/x17fEnqeEh_d1qhUrXsSL0_yli8/
2927714
1912285
RE: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06RE: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06
Paolo Argentieri
2020-09-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/T8uHkGgOFbnAdLrsBTZ3WYx-juE/
2927912
1912285
Re: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06Re: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06
Martin Thomson
2020-09-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/xWuuN7751b2NKgFtomnM_6J_fds/
2927929
1912285
RE: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06RE: "Origin locked" cookie prefix - draft-ietf-httpbis-rfc6265bis-06
Paolo Argentieri
2020-09-10
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/0mpkJc0PmFZTP2bNQnyaL8Tf-eI/
2929106
1912285
New precondition fields and cachingNew precondition fields and caching
Martin Thomson
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/YZzwKscJLeNZMJ_c_s62z2NYny0/
2927677
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Mark Nottingham
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Uwvi5U6SXzU20WuVUgC_N3WuC7U/
2927685
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Martin Thomson
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/bgehcRVaEDDLXMeTcdEMvr05jLc/
2927686
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Mark Nottingham
2020-09-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/zTIexf61ZOUZ0ubG457o6fJGFBc/
2927959
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Martin Thomson
2020-09-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/q3lqlku0ixu8cHXduxRglMjuHpI/
2928048
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Poul-Henning Kamp
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/SzvZzxHeu2JY1gqdn3MwDeHzFTM/
2927704
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Martin Thomson
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/ikqmJteRJYH1t9bEUvFn7iZLnUI/
2927708
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Poul-Henning Kamp
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/ICp7PhhBXLrI9qmFwoOlHPA5icI/
2927711
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Julian Reschke
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/MrFyhHJBDfO2eIHbF0eBmL6QPWI/
2927726
1912269
Re: New precondition fields and cachingRe: New precondition fields and caching
Martin Thomson
2020-09-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/3HZyyrMg1gFwOly7SBJhcQ6FJIw/
2927887
1912269
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-09-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/y7hh7SE4nOXLVee57oXdTvU7dlw/
2927531
1912200
Is HTTP/1.0 still relevant?Is HTTP/1.0 still relevant?
Eric J Bowman
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/-k-wlviB4yhEnCtU1C07JIdwdRw/
2927067
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Willy Tarreau
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/TIhtwisbCf348caaIMVIO_wwJMY/
2927076
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Eric J Bowman
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/etb0boJkWnKlifVJYb1nP9eA6-8/
2927088
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Willy Tarreau
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/AxTgGEw5nSzDvedkrFhhYHR2BVU/
2927089
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Stefan Eissing
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/TemceiHt_5gyta2BqS6zshWBeMg/
2927090
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Daniel Stenberg
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/YoSKoaABKkpEIMGge0zcpLX6Z_0/
2927093
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Sergey Ponomarev
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/RiF3jznY6JsTWptDXZB9AHe26YE/
2927098
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Eric J Bowman
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/d9BN_fVvjD9reTCWZh5S-iSAsS8/
2927106
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Willy Tarreau
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/WPELMV8jvzXUkFL2vTj6IPhVl5c/
2927107
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Daniel Stenberg
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Z1YC2aflbHvjNu680bob8cy6vCg/
2927114
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Willy Tarreau
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/4V3QdtNOqf9_EUTW0uU13CFqFFc/
2927115
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Daniel Stenberg
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Qh3oaec9CqHTnIQojLSozb2s7qA/
2927116
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Willy Tarreau
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/2nFz5eSe-souUp0zroYXPwVvbDI/
2927118
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Stefan Eissing
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/c_8UbmlokREcgurNBPCEWoQYHhI/
2927125
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Eric J Bowman
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/fjjRsi8tJPXF-PTajejOM_XsvfM/
2927129
1912019
Re: Is HTTP/1.0 still relevant?Re: Is HTTP/1.0 still relevant?
Matthew Kerwin
2020-09-04
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/i1Zs9StOB45hL9yOYQaiOgkmmZA/
2927091
1912019
34004 Messages