Subject
From
Date
List
Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionHttp header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Scott Morgan
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Zc2ywygc0BkcWKaFvHz5r9YAAjM/
2282299
1162690
Re: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionRe: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Kari hurtta
2016-10-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/R79rIXNoqnIs2styMn1rHp0YLLw/
2282471
1162690
Re: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionRe: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Philipp Junghannß
2016-10-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/eUqIb1PBO7bgnajly9OX5jwdyG4/
2282506
1162690
The Downlink Client Hint | Re: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionThe Downlink Client Hint | Re: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Kari Hurtta
2016-10-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/-gV4iy3YV09e9Nn3wDvWovHtCaI/
2282530
1162690
Fwd: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionFwd: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Scott Morgan
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/-6xwcUe4vRlWgCkWDaLF6JS-U_k/
2285041
1162690
Re: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the versionRe: Http header including if ECMA (Javascript) is on and the version
Mark Nottingham
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/eXdRs-3oaOh-6a4-Nxz5k6hwP9k/
2285208
1162690
draft-ietf-httpbis-client-hints-02 nitsdraft-ietf-httpbis-client-hints-02 nits
Julian Reschke
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/o0aZb1Sh43pdsg_AVCGH7kzpdeU/
2282122
1162691
draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"
Julian Reschke
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/hDLH81l5IoAyOOzmvgUWXRSNG94/
2282116
1162692
Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"
Ilya Grigorik
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/sqMTJN5-K74wTcjsKF0GJMZFnoI/
2282300
1162692
Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"
Julian Reschke
2016-10-13
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/WoUitLU32ZiXHyHtCRfJjM-Bsvo/
2284217
1162692
Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"Re: draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "2.2.1 Advertising Support for Client Hints"
Ilya Grigorik
2016-10-13
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/OdVZWuccctjp31kbNyBHvk0iD10/
2284323
1162692
draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "11. References"draft-ietf-httpbis-client-hints-02, "11. References"
Julian Reschke
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/LAIdCMWaHFKRiwpaLWcZlN09F7Y/
2282111
1162693
draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextdraft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Julian Reschke
2016-10-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/FfEJonVlarERj1YjS5jd3mO5H8A/
2281716
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/sLaxwEf4SSqNpMUWxYpmGaFIJp0/
2281719
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Patrick McManus
2016-10-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/LFJhZNxFYFmphqlgy3Zs1v4Lnwg/
2281721
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Julian Reschke
2016-10-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/x218sSqwFobIPM_kLRXFBbVnUyA/
2281728
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Willy Tarreau
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/yQURwT0p5eSRTtxoAvPtamBl-dE/
2282047
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Ilya Grigorik
2016-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/mUbATOsO2-Esk1uR33ROOgJRU4Y/
2282293
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-08
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/BLXUYfzbIOEq0bTCOyzlk01mhY8/
2282474
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Ilya Grigorik
2016-10-12
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/lY0vVgQgR94P9rYewAbtzZHvtnc/
2283724
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Matt Menke
2016-10-14
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/yXoI0N2rk2Asi5I5uye_LYeHLQo/
2284833
1162694
draft-kamp-httpbis-structure | Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextdraft-kamp-httpbis-structure | Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Kari Hurtta
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/NQjdpGfCszy9XCCmeeOSciM-3_4/
2284963
1162694
Re: draft-kamp-httpbis-structure | Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-kamp-httpbis-structure | Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/LbdiDH8ylbYBl7pV9PjbYRtKmm4/
2284994
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/WnqaU47twWIYMOaHj-SpggXn5QE/
2284995
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Martin Thomson
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/J7Eolhs_x3iH4AHZQkww8oziWnc/
2284998
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/WaTgp3T_pWq4Pfmi28dsVgOJm0c/
2285029
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Willy Tarreau
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/JTo1hjDRK89REKNAk2K8RpNtNLE/
2285054
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-15
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/fgYf859-2lCc-FTIqkr5EebVrYg/
2285058
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Willy Tarreau
2016-10-16
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/UEdnp_KoKKPbRt5iKptTuU7rmgQ/
2285073
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-16
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/T7TrnVU22nTHv7g9q6BrdslbSkU/
2285074
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/eg51j6xjyozcr4Xda4p_qJ-OWE0/
2285532
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Willy Tarreau
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/oZabnMaWX8wHLtjSfMEI8wkK8e4/
2285539
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/jeU4as4uq-Sb-QdofFFJyqLbWmw/
2285535
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/-haNGyzfb2i3JZ5vrI_X5PYz8jQ/
2285540
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/x-kb5PNR48p_18JFM1p8KGLdG4g/
2285543
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Poul-Henning Kamp
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/xGoiD1fxEIQaZGv0CXQvhPGYh38/
2285548
1162694
RE: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRE: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Mike Bishop
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/uUB3GrD3DjGMdrmJfrUyDvDlR50/
2285552
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Daniel Stenberg
2016-10-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/cBCbCKjMKCwg-9TfmbIuKXrc-qg/
2285554
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Frederik Braun
2016-10-19
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/t71wwtKs12IwCBIDl3cEPISMpoA/
2286178
1162694
Re: draft-ietf-httpbis-jfv: what's nextRe: draft-ietf-httpbis-jfv: what's next
Matt Menke
2016-10-19
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/MdTD74rmqmwaV0jEUkmYvx1CTSs/
2286257
1162694
44 Messages