[httpstreaming] Raw notes[httpstreaming] Raw notes
David A. Bryan
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/0P-VmAifPpxfn089lJX6gloMaa0/
487841
1165861
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Mike Hammer (hmmr)
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/2jFk4CpDVC8GcxuuyLYnWyRymkc/
487867
1165865
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Toby Moncaster
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/Y8U6xq6Efr47Coxz7TKudr_dnjc/
487866
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] [conex] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] [conex] Q-HTTP
DIAZ VIZCAINO, LUIS MIGUEL (LUIS M…
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/VhhnAdWcedjB_v9v8bxAy9I0paY/
487865
1165865
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Xiangsong Cui
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/l0xE4W70nQdLognOfihC6zwiVrk/
487840
1165867
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Ali C. Begen (abegen)
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/aQHHvyOQ0XLYr8XHo15QGdEjtAA/
487839
1165867
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Mikael Abrahamsson
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/yr3SjDqSlJw3ehG7X-nRFYOlf08/
487864
1165865
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
GARCIA ARANDA, JOSE JAVIER (JOSE J…
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/QwsS9QgwEpSJBtQF3hNLpHf2PVs/
487863
1165865
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
Mark Watson
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/d22mo5tn8c7apmFTkcoT5kYYs3s/
487838
1165862
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Kathy McEwen
2010-11-11
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/VAqyW4_iMgr4W31BAhI_2ZqZfp8/
487837
1165867
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Mikael Abrahamsson
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/TRnhkXqcTMEI9AnLPleFUH3Kw-Q/
487862
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Kathy McEwen
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/6lE8H6jA1_7PHd9IXA71IAAzKMg/
487836
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Mike Hammer (hmmr)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/krjuNbYpQlk-NdYskByPFFKJaZY/
487861
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
DIAZ VIZCAINO, LUIS MIGUEL (LUIS M…
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/fGLqFtJITxhYaOEWWYIQ-W5EKVQ/
487860
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
David Singer
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/iIkZPXXJUY9acucd6AER9W_3bp4/
487835
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Mike Hammer (hmmr)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/DH-JD96I3DBLzycNOoExWNsWHAA/
487859
1165865
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
David R Oran
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/romOu9_U4cGydFM1urKPCTxRwIw/
487834
1165867
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
Ali C. Begen (abegen)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/r07BDtBJf8rsiWXnP5ZyY4fvMQQ/
487833
1165862
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
Gunnar Heikkilä
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/g0T8fM6hUyjOJ-KCgJ-p3nUFFmk/
487832
1165862
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
David Singer
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/ln8-wVuEnu_n-aX-B7V3ntWbMnw/
487831
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Mike Hammer (hmmr)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/ichVLg7gwounY5XMIu1ljkq8t2g/
487858
1165865
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
Ali C. Begen (abegen)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/n_V3C4m57qJLIIoEfkaPzFMFfes/
487830
1165862
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Van Caenegem, Tom (Tom)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/2GGMOiDrx4_Nj6LvsOqFT0vBaPk/
487829
1165865
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
David Singer
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/suNhtk3nF5ViQdt6IyASTYRJKks/
487828
1165862
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
David Singer
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/gmA5T9llWpHIupuwlvCMP7RXuNs/
487827
1165865
Re: [httpstreaming] QoE feedback supportRe: [httpstreaming] QoE feedback support
Ali C. Begen (abegen)
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/qTaG9tavTc1kuN6d_Pz83i2vtjc/
487826
1165862
[httpstreaming] QoE feedback support[httpstreaming] QoE feedback support
Ingemar Johansson S
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/Am9HZDQCB-tpCWShqG03Lg5HZsE/
487825
1165862
Re: [httpstreaming] jabber room for bar BoFRe: [httpstreaming] jabber room for bar BoF
Peter Saint-Andre
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/x2X_wjPI0sKfdIrv6ZyJVHr8eHU/
487824
1165863
[httpstreaming] jabber room for bar BoF[httpstreaming] jabber room for bar BoF
Ning Zong
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/O0uOradje_6n0NYqiDG_5KZ9CpI/
487823
1165863
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Dirk Kutscher
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/CFsRdyu4cF6CZRnlwrZsAZ82epY/
487822
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Ingemar Johansson S
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/firLk0hvrYI6LsHmQ44z-9fFm2A/
487821
1165865
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Roland Bless
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/gkqu6h0WrrpVJWXfiSEQQ8HcasM/
487857
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
GARCIA ARANDA, JOSE JAVIER (JOSE J…
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/Xiq2SWFPqRnwN_Y0WZDWS-gSRaI/
487820
1165865
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Ben Niven-Jenkins
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/b5s5kcY5zJyb6BerpoooFaGRkgc/
487819
1165865
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Xiangsong Cui
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/R7qibgRdR9-h2v9tD9yrn9Q7NXY/
487818
1165867
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Mark Watson
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/cWvpDRjkV6rFYHuNVXBedmDBlHU/
487817
1165867
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Mark Watson
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/3PLL7UyYCk5Gi31aDpsN3IF-IGM/
487816
1165865
Re: [httpstreaming] Agenda and SlidesRe: [httpstreaming] Agenda and Slides
Kathy McEwen
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/AUDp7AEbABhZaUmFxSKZzn-tz0Y/
487815
1165867
Re: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [dispatch] Q-HTTP
Kathy McEwen
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/EFeC66beDxhuLfphmtZj3X9j5d0/
487814
1165865
Re: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTPRe: [httpstreaming] [conex] [dispatch] Q-HTTP
Mcdysan, David E
2010-11-10
httpstreaming
/arch/msg/httpstreaming/lEUCi1U5nZ79B9FTIiAX6QW2Kuc/
487856
1165865
40 Messages