Re: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txtRe: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txt
David Schinazi
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/IkeOHvgdtA_-d2dsjomGCvNRoTY/
3426246
2118983
Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)
David Schinazi
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/x4hfCKwZ9RBAMHZ_INQje55TJTg/
3426242
2108987
Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)
Toerless Eckert
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/fRyKJ1QCEh3r6VA9Yy1WT9ZOJRQ/
3426239
2108987
Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)Re: [IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)
Brian E Carpenter
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/CU-wSHG58DezHTdp-Cunu30V6ow/
3426234
2108987
[IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)[IPv6] zone oops interface selection should not only exist for LLA (was: Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt)
Toerless Eckert
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/S0CqSyoF38yCZD-fEmCxvkT_4Nw/
3426229
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/YIGCSwhmL7CxrVV8N174_igMnU0/
3426227
2108987
Re: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txtRe: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/CRN9xZW5rr7GQFusP6ZDRiJ3Wgo/
3426222
2118983
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/LUH9zbD7ipAaR6NgAo7_ITBxHAg/
3426219
2108987
Re: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txtRe: [IPv6] I-D Action: draft-schinazi-httpbis-link-local-uri-bcp-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/EryOs-idPAikag9yVJ_HJyBe0rw/
3426218
2118983
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/gUVE7ZVbTAbp2-4huSpQwCqm8ys/
3426198
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Michael Sweet
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/FRNQ_aPEBnm0SJ4oLp9iieQlRo8/
3426165
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
David Farmer
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/pCdRkdUUDhsksNMTu0WMppEuQDY/
3426156
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Michael Sweet
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/luGWocsdE5QxTXtYz-2OmtVKb3M/
3426142
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Michael Richardson
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/BR3bUO88UoDIVhDP1Y2Dgu9cCr0/
3426136
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Michael Richardson
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/MRgItA77ZtvwUrCmXwqcUVlyOWE/
3426134
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
David Farmer
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/kXm2yjJ42jnhIjU3d_G3iwB6aL4/
3426104
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/HVuNWQSz9SpfZbCew3RBe26J-ZI/
3426086
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Eric Rescorla
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/IHYAl4wZBG_gXHDU-UdsfK6h100/
3426078
2108987
Re: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
David Farmer
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/1DtvJEaoP8GxI77q0JfdgbWrdD8/
3426067
2108987
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/tqdfcCZHCJWDnPf_6qv5296d028/
3426051
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/kL4AP193XhO-kvrZ3oXWSy6iGYY/
3426043
2108987
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Eric Rescorla
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/kpKNxFriG4N5diUJZMOl3Y0WYxg/
3426034
2108987
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/9lf2bCAcv9gxt6vNE1A6rAUYWRU/
3426033
2108987
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/FSKNjuOdI1KhfqBymWimqYbyTN0/
3426024
2108987
[IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt[IPv6] Not about I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/6qns7DT9EpyWtGqG5VxP_RtI0QI/
3426006
2108987
[IPv6] 6MAN@IETF119: Call for Agenda[IPv6] 6MAN@IETF119: Call for Agenda
Bob Hinden
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/y_jyzhmkZglhCaTQJs9R90bxcyE/
3425870
2118850
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Eric Rescorla
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/OxTgZMRcPIzVbK6a8xDdGQXXjAA/
3425809
2108987
Re: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Soni "They/Them" L.
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/Ak1FImVtnL-VWeEjCA36jaE3Bcs/
3425807
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Eric Rescorla
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/p_LtIOPZYURNvE3v-VdFxg1C-k8/
3425806
2108987
[IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt[IPv6] URL solution for identifying scopes ? Re: Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/reReSGdX8VlwkxWe5BMOOlyjdac/
3425797
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
David Farmer
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/xsGeSBTo2JHxgXyGbAU9kXNhQrI/
3425767
2108987
Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?
Alexandre Petrescu
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/zAKl_lz2xUvsHidAdIssRLMmLhY/
3425759
2118045
Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?
Alexandre Petrescu
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/3sq_6WIu9u0fKwU4mnaqLV4P68E/
3425757
2118045
Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?Re: [IPv6] satcom link KPIs in IPv6 RAs for application notification?
Alexandre Petrescu
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/HkKEYoJIhPC5LBdQwRDMeVvlTWM/
3425751
2118045
Re: [IPv6] I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-06.txtRe: [IPv6] I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-06.txt
Dongjie (Jimmy)
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/82Eal1r08UQTL1g3olISfcP1sPQ/
3425700
2118766
[IPv6] I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-06.txt[IPv6] I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-06.txt
internet-drafts
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/jMVQuvo7xbdE-j3S1m9JljjKhAs/
3425691
2118766
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/zHE-Qw1JcCEILYA0GEkPEIm5PIk/
3425620
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Eric Rescorla
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/idjydUMtNK3JvCz_5emPD_CRdU0/
3425612
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Toerless Eckert
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/my6sK4ceHfIrZpKEyjhQpGWYcUw/
3425611
2108987
Re: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txtRe: [IPv6] Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-zone-ui-00.txt
Brian E Carpenter
2024-02-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/3LXBUTPkwImhM7TYR3y442oD5G8/
3425610
2108987
45492 Messages