Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Suresh Krishnan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/1m_KTO-moKL-zwl7sml9LY9cR5Y/
2339477
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/l7Ou3H1xCQJjHNwchr1ZqaI4_84/
2339388
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/2MkmRbLQ6-hYiaQ2lQ0RmAqhHWY/
2339387
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Mark Smith
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/dF315ooacAGwzXLuXXLQCCAzRXY/
2339386
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/oZ3dnjn3-tl8y1Gypgo3Eycco6g/
2339382
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/L7G4Eql90ZjjH4I8yKoqNHdE0vA/
2339380
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/JDgICUsJKoJXvSi7quLNYjFd2Z8/
2339330
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Qv7IMwt61qj8SsT198Bic9j5Ksc/
2339322
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/faOMF5ZMd9bHLbnr-iSvkvp9c6c/
2339321
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/yQRfXJZn_Fu5pFxcoXmpNI8Fv30/
2339313
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/k1uwgRBVY9MTrwE3PuFvliFoiAY/
2339306
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ke7LjAb6btCNvtcxoTJiJuBmUPo/
2339304
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/-nX1cPeyD2qVfJtlDyNmjqJ51vo/
2339300
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/rXOgeCPXnsvXe4oZrYwFpmwHiO0/
2339291
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/gYg1bLGcvUQwsrvTZCdSHwMZ2Lc/
2339286
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXqOxGRfvcwt0UqXKvdISPUwwbo/
2339285
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Vod3c5FGIz1AFIUg9NYjMmdEyoU/
2339279
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/T3WIP3TKyq8zYQTVCX82-fhl3fc/
2339270
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/RZt6ly6Jn0EfWwnSrfV8yZMzQX4/
2339180
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Fernando Gont
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sU4wYcZn2_zqhh0aQBQEs-Fm5oI/
2339178
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qbUmPF8fKdRhmusGTUTcUMsB1-s/
2339167
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/HYKhuxqw_Cijz1Bo5PjeRTTbex8/
2339127
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/SbBA9xHNoQBOWUO8AcKE3G4wVJg/
2338967
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXPGk4W2uvCzL_QHMuGkvvw3Dik/
2338944
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xuDlWADSABcVI1ACYZNAiPbOcGc/
2338449
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/3u1GXGF1V4Xk18Zp1nH06ZNXBrQ/
2338436
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qI0SKj2kU5MK2bKZhwlRoaRXP50/
2338367
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/OLZ2SgelwVAhOX6bnXTHCgUwYhA/
2338366
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y6kJEQN-6CnuitY6QmQRJiQLJ5o/
2338358
1689386
RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Susan Hares
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Kco74SBkZTnPgmHYd-3wyY_e7KU/
2338335
1689235
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xnDIEW3pXU1UvnuvvRF45D0VbxI/
2338333
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Fred Baker
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/BJRpLRAobJNejXrn7dohX8N-v8I/
2338329
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Dm6zCvCCflDNNcd-oGpDpAaDAsY/
2338308
1689386
Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Bob Hinden
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sgfmm2p3-YnHahDnn54c1jrZErU/
2338264
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/zQX_KMeQ7yRF6TRVFqhthMSOXvI/
2338248
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/_dII9tcNPQ4F-o-Gh5tuBStdieo/
2338222
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/XhJJJR2zGIBAyta3BvTYmQO9s30/
2338218
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZiALgsu7FAT8Ltk5Uqf1-AhlAPo/
2338210
1688957
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
Timothy Winters
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y2MTr0waiwSPFhKpCIYF-_0WdY8/
2338202
1689419
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NVxfS_CbWH5RFBiMOeqV6_AKkTg/
2338148
1689419
40 Messages