RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Manfredi, Albert E
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/Eut_hnGVBLUUyaRvnLN2pSnybXg/
2336970
1688957
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/_CJJHueEozi48bd3zIY1NQ6Po7c/
2336966
1688957
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/qqFoBkBnbuapKijEcy1hTqRh3sg/
2336958
1688957
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Brian E Carpenter
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/fMhYYdb_Nz-793ZDfPypLjRiaeM/
2336953
1688957
RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Manfredi, Albert E
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/cEvqcxJQeWCUcQIrz0DcHxUqh1E/
2336941
1688957
RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Manfredi, Albert E
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/I3ae9a2n1msHCM1M0T_W7M_ZR3k/
2336928
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Mark Andrews
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/brVSJVSsWj73tKiPbfp1s2jUfaI/
2336884
1687913
A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/1FxU4oqsFEghtwdqaGyronpJQT8/
2336871
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Nick Hilliard
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/drZo7jDDA3hU7nLt-_o5MvQny28/
2336857
1687913
Re: Hop-by-hop options [Re: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bis]Re: Hop-by-hop options [Re: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bis]
Tom Herbert
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/gZemQyxecAbzH9zrlZIuIvYQa2M/
2336837
1688939
Hop-by-hop options [Re: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bis]Hop-by-hop options [Re: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bis]
Brian E Carpenter
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/gtf2xOihjmdR-k07_E3zgZ_4-VE/
2336830
1688939
RE: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bisRE: Routing directorate review of draft-ietf-6man-rfc2460bis
Papadimitriou, Dimitri (Nokia - BE)
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/lM_bkQ0SbXvhXlnZVZGTRSg0n3Q/
2336817
1688939
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/-b26IMHs9R80N1Yynx3xMaQ9Eno/
2336808
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
JORDI PALET MARTINEZ
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/T5SchKhbsfDoJ7CAEGzWLTZ7yFk/
2336783
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/KnSK0hR6iO6B7cdXi_I3LWJYIdM/
2336778
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
JORDI PALET MARTINEZ
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/Sof8-zpfEGrVE_I51JAmqfzTddw/
2336775
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/5oxrgTGnJHGa_WcmQM_g7ig77lU/
2336773
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/H3Mrzr6NenwsQgrULbiqyziHMXg/
2336772
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
JORDI PALET MARTINEZ
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/erzSfNR9JvSO2WmfAfov8JmoH2Q/
2336769
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Mikael Abrahamsson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/ldmo2_zZFsN81SHuS0KSCfmPHt0/
2336763
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/LXZwCQtW80s1HmalqKcrSSd9Xi4/
2336757
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/Qz7qC1O3eG2AWCWgd-3yl9j_rGw/
2336753
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Mikael Abrahamsson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/nGl-jGYwKVgFR8kUWkdCBsHIn1w/
2336746
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Sander Steffann
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/_J57aPSWSEMhPBJY9LnxraGva3M/
2336737
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/GBwueixrmgaF3Mr5pinou50_4vg/
2336679
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Lorenzo Colitti
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/HHfFRilpIE7z3ZGc62Lmt58xLdA/
2336641
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Tore Anderson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/SwwTTEspogyTjRilzkEoZ1zBZz0/
2336589
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Lorenzo Colitti
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/2BEBgMIFJBQkhMihukrOjKLvoBY/
2336566
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/NDeF7DK5N9ymsfbTMvt1mzh6e3o/
2336549
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Mikael Abrahamsson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/m27c-MwfuxA5YJpyW0YBYnISE5Q/
2336537
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/P0nfr_TSF7NIhNCr1UCGoSqrll8/
2336534
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/Xwugz6qEKUmDOh8zafbDaH6mHyw/
2336531
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Mikael Abrahamsson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/kwr_TSSd94yqxSTKI9lNLaoLh0k/
2336525
1687913
Consensus? (was Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux)Consensus? (was Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux)
Wilco Baan Hofman
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/zZ7TI7A3a_3a0MqInersriDkQRc/
2336515
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Tore Anderson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/3TkcC6dwlc6eCt5YG7L7ebhZIpI/
2336512
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linuxRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - /63 and /65 RAs on linux
Alexandre Petrescu
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/v6YjkvTXdv6OcZz7A-hsZXflLEo/
2336508
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Iván Arce
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/4C94CYYuM9Km-n7X30cDmGmmppQ/
2336501
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Lorenzo Colitti
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/3uTyhOtn-BAagIxlyVOjT6JejX4/
2336494
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Tore Anderson
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/v0XvA5IYPLXuV8zlfwRhHLe_97s/
2336491
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txtRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt
Fernando Gont
2017-03-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/8k0Wv-TyWJt9VEZWe0sH2GD7b-w/
2336489
1687913
40464 Messages