Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXqOxGRfvcwt0UqXKvdISPUwwbo
2339285
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Vod3c5FGIz1AFIUg9NYjMmdEyoU
2339279
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/T3WIP3TKyq8zYQTVCX82-fhl3fc
2339270
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/RZt6ly6Jn0EfWwnSrfV8yZMzQX4
2339180
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Fernando Gont
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sU4wYcZn2_zqhh0aQBQEs-Fm5oI
2339178
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qbUmPF8fKdRhmusGTUTcUMsB1-s
2339167
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/HYKhuxqw_Cijz1Bo5PjeRTTbex8
2339127
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/SbBA9xHNoQBOWUO8AcKE3G4wVJg
2338967
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXPGk4W2uvCzL_QHMuGkvvw3Dik
2338944
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xuDlWADSABcVI1ACYZNAiPbOcGc
2338449
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/3u1GXGF1V4Xk18Zp1nH06ZNXBrQ
2338436
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qI0SKj2kU5MK2bKZhwlRoaRXP50
2338367
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/OLZ2SgelwVAhOX6bnXTHCgUwYhA
2338366
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y6kJEQN-6CnuitY6QmQRJiQLJ5o
2338358
1689386
RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Susan Hares
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Kco74SBkZTnPgmHYd-3wyY_e7KU
2338335
1689235
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xnDIEW3pXU1UvnuvvRF45D0VbxI
2338333
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Fred Baker
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/BJRpLRAobJNejXrn7dohX8N-v8I
2338329
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Dm6zCvCCflDNNcd-oGpDpAaDAsY
2338308
1689386
Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Bob Hinden
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sgfmm2p3-YnHahDnn54c1jrZErU
2338264
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/zQX_KMeQ7yRF6TRVFqhthMSOXvI
2338248
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/_dII9tcNPQ4F-o-Gh5tuBStdieo
2338222
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/XhJJJR2zGIBAyta3BvTYmQO9s30
2338218
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZiALgsu7FAT8Ltk5Uqf1-AhlAPo
2338210
1688957
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
Timothy Winters
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y2MTr0waiwSPFhKpCIYF-_0WdY8
2338202
1689419
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NVxfS_CbWH5RFBiMOeqV6_AKkTg
2338148
1689419
prefix length ban for RFC4861 (Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)prefix length ban for RFC4861 (Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
神明達哉
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/DDx144pZif6wkSmc51l_LY1mpgU
2338146
1689419
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/d_JAfBgHAyV0lg6CDEEigtpkmAU
2338105
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/lEOJoaWmTzv1HzEv3JkEp_Ai8lA
2338097
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Brian E Carpenter
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/fPaNl84Hx0axvgfE9XWrPKRoSUg
2338064
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/jdViZHwb73JMIdbSmOUX4LHjhN8
2338052
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Job Snijders
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NHr8NsZ0aeQ7L9Vmafsz13BIxxY
2338050
1689386
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Philip Homburg
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/OuufIdhrQkxh1Aya8MDj31esCdk
2338048
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/v7sG_DOVqmfYbydCkEDFWtDD4Qs
2338045
1689386
A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/ni3riWR23H92QR-YjkEDl0i9n8A
2338034
1689386
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/v6Z5iuckMKUf_drmfeW8uCx-5uk
2338024
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Christian Huitema
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/WGzBL5Df50UJLQ6RVceNANUaCTA
2337774
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Alexandre Petrescu
2017-03-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/fA5cG7cAz4TBRve5KjJF9BZQArk
2337718
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Brian E Carpenter
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/RaYWClHXMvlZ4wL36KkWiMsQrf8
2337668
1687913
Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Susan Hares
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/WFRS5FShkwdvVzUGeVrHO98ADEM
2337656
1689235
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Philip Homburg
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/9o9nC-7LJVv9JdgDfdHUtBJK7K0
2337634
1688957
34436 Messages