Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
james woodyatt
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/PGefA0ka2cc5H_omecCpOoO2H1E/
2506485
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/TPcZILy1oPsXmHXatQTdupTmbog/
2506482
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/SIZIgggbsVOxchsrXqu0N8i3l5A/
2506479
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
David Farmer
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/FK1M6cRS-TlQg9Q8AQGPgk5kf7A/
2506475
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/m2Isr1nGYLdgqKm9Oh6od6c8zEA/
2506468
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/dd8f0Dx1DldgCAsA6KI5mxvBar4/
2506466
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/jYErgLj_Juoz4Z77uFOCkP_PJ3A/
2506462
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/pyHxr52NdsooZJ22Ks7JqvZCykU/
2506461
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/fFTSb19AIPTPpft9obgOJ97-lPY/
2506457
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
joel jaeggli
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/xEBRuEL9zM0zMmw-TrDBmfOXK0U/
2506301
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/pqk48MY5x1I3WelohNscIFvh1Q4/
2506283
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Joe Touch
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/f6oxsnpvzg_WVA010VHZ8GNNP3s/
2506280
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fred Baker
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/xeg4pnZXJStmopjNsJDrlhmvzFs/
2506278
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fred Baker
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/QZAg8lBn0kCdb7wu9m9mvPH1YaE/
2506275
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/ipfIsgAbPsViKnDsUTgIHnReYyI/
2506229
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
james woodyatt
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZbaOaRBpnhe3VpPWaSvRDD-6d1Y/
2506197
1754968
RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Mark Smith
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/L-V-Qm8TwHJas_cs1CnnRpBWDo0/
2506168
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/gzKERnnFY_EI1E7bOUKjfHGzdRg/
2506159
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/8i7Tqs6nov36hrBkaXFsAb3WVpU/
2506136
1754968
RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Templin, Fred L
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/OG9erAC5ZPWdsz3KUTO4BVqbT5Y/
2506131
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/PB9qEJSM8uaUTj0YNrk-9ZCgnqk/
2506117
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/0hwILrVezwsQ-qCcGyKuew49DGs/
2506109
1754968
Slides for 6MAN WGSlides for 6MAN WG
Ole Troan
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/cHe9KT5o-_kGFgRBoILIbQwOKpA/
2506064
1755282
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Warren Kumari
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/cpkA0fhUVCSbceiysuOa3UM9kFo/
2505978
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Erik Kline
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/TofMvnpJ9LjgBV1nZ9kkBEzhHiI/
2505966
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/7RoJa1s8ImfsEH3EYBWZ7Bb6AQk/
2505948
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Erik Kline
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/jldYtKPEjRdRImdd_RskheU_AnI/
2505938
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/_84icAPMA0lfbfTiQZdBzomcico/
2505933
1754968
FYI: draft-ietf-spring-* coming to the IESG soonFYI: draft-ietf-spring-* coming to the IESG soon
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/at1NL1I_Wj2ZCCfJx63134qSPZ8/
2505900
1755238
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
DY Kim
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/_jboMuNqhOnHfSq3wOM6aballno/
2505879
1754968
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Brian E Carpenter
2017-11-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/1Z1ArsR2qiyAbFRqpgQa2pTE68k/
2505764
1753613
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Michael Richardson
2017-11-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/cz9HvfLRsSq5QWZVC9OdokOhyWU/
2505651
1753613
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Fernando Gont
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ezhjhe2EZwUykmOYH2WXb1o414o/
2505405
1753613
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Brian E Carpenter
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/lbWXg7z-mnlPSPmhsFIfaczAuRk/
2505374
1753613
Re: RFC6434bis open issue - RFC4191 textRe: RFC6434bis open issue - RFC4191 text
Tim Chown
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/1g9V5Q0wcOBt8Rx-w5jUAM9VLVc/
2505372
1755051
Re: RFC6434bis open issue - IPv6 EH protectionRe: RFC6434bis open issue - IPv6 EH protection
Brian E Carpenter
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Jp1xVoEZTRn3aeD08GgWNOYRpvs/
2505370
1755054
Re: RFC6434bis open issue - RFC4191 textRe: RFC6434bis open issue - RFC4191 text
Brian E Carpenter
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/bpjumFlJO8k5D70CG9AIx0QVdbM/
2505368
1755051
Re: RFC6434bis open issue - RFC4191 textRe: RFC6434bis open issue - RFC4191 text
Fernando Gont
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/fCw7BGjTMYP-FdEEYyoFWvj2WcY/
2505191
1755051
Re: RFC6434bis open issue - IPv6 EH protectionRe: RFC6434bis open issue - IPv6 EH protection
Fernando Gont
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/rZ3e2qsc9ABbB5IfsEvD3hNZjrM/
2505187
1755054
Re: RFC6434bis open issue - RFC4191 textRe: RFC6434bis open issue - RFC4191 text
Tim Chown
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/8CFARUQIm3medZSoi5Llkyi-m2Q/
2505185
1755051
39739 Messages