Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/UFzNRmQ8LInb6ivdMKoxbijO30Y/
2339728
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/SU8wSaQ7JRBDBFTbGp3sXDy7c18/
2339694
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/pIpU6-4bqP_Onnzz39gRy2n4ZW0/
2339690
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/FDN1tfbt-iX5Tu8PcambX0SV2HQ/
2339685
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/YnMMclaWJ8p5cWGFghqD8xiiw1A/
2339682
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/O4vhONtw-5oqiLMypqk9GADshYE/
2339678
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/qfsJILz-08FZA0eiYY-LT7yNCok/
2339658
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/xNvFhtwgQH3SUdNtFYnhXgkc7j0/
2339653
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - LL notationRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - LL notation
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/gWcoUCyiuJbY9EUYPYlrcbeomw4/
2339617
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/OalkBlsRXiLdwkA0f9PKP6eQWQk/
2339605
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/PvY8CfFChrFbP-T7MgBkI33dCwA/
2339571
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Andrews
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/MSDVvggZ4x904XPTvr5pJbvAlXA/
2339528
1688957
Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Suresh Krishnan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/1m_KTO-moKL-zwl7sml9LY9cR5Y/
2339477
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/l7Ou3H1xCQJjHNwchr1ZqaI4_84/
2339388
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/2MkmRbLQ6-hYiaQ2lQ0RmAqhHWY/
2339387
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Mark Smith
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/dF315ooacAGwzXLuXXLQCCAzRXY/
2339386
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/oZ3dnjn3-tl8y1Gypgo3Eycco6g/
2339382
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/L7G4Eql90ZjjH4I8yKoqNHdE0vA/
2339380
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/JDgICUsJKoJXvSi7quLNYjFd2Z8/
2339330
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Qv7IMwt61qj8SsT198Bic9j5Ksc/
2339322
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/faOMF5ZMd9bHLbnr-iSvkvp9c6c/
2339321
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/yQRfXJZn_Fu5pFxcoXmpNI8Fv30/
2339313
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/k1uwgRBVY9MTrwE3PuFvliFoiAY/
2339306
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ke7LjAb6btCNvtcxoTJiJuBmUPo/
2339304
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/-nX1cPeyD2qVfJtlDyNmjqJ51vo/
2339300
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/rXOgeCPXnsvXe4oZrYwFpmwHiO0/
2339291
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/gYg1bLGcvUQwsrvTZCdSHwMZ2Lc/
2339286
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXqOxGRfvcwt0UqXKvdISPUwwbo/
2339285
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Vod3c5FGIz1AFIUg9NYjMmdEyoU/
2339279
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/T3WIP3TKyq8zYQTVCX82-fhl3fc/
2339270
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/RZt6ly6Jn0EfWwnSrfV8yZMzQX4/
2339180
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Fernando Gont
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sU4wYcZn2_zqhh0aQBQEs-Fm5oI/
2339178
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qbUmPF8fKdRhmusGTUTcUMsB1-s/
2339167
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/HYKhuxqw_Cijz1Bo5PjeRTTbex8/
2339127
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/SbBA9xHNoQBOWUO8AcKE3G4wVJg/
2338967
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXPGk4W2uvCzL_QHMuGkvvw3Dik/
2338944
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xuDlWADSABcVI1ACYZNAiPbOcGc/
2338449
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/3u1GXGF1V4Xk18Zp1nH06ZNXBrQ/
2338436
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qI0SKj2kU5MK2bKZhwlRoaRXP50/
2338367
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/OLZ2SgelwVAhOX6bnXTHCgUwYhA/
2338366
1689386
40464 Messages