What do you think about 5G Sticky services that utilizes the signaling from the App at the customer end to 5G RAN xHaul 5G gateway edgeWhat do you think about 5G Sticky services that utilizes the signaling from the App at the customer end to 5G RAN xHaul 5G gateway edge
Linda Dunbar
2021-01-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/VBeq4sqXXCadwW8NXnnpevYIWCc/
2987506
1934910
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-01-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/9WByPaaILDJLu3fTH_dN0LdiAoE/
2987311
1934300
I-D Action: draft-ietf-6man-slaac-renum-02.txtI-D Action: draft-ietf-6man-slaac-renum-02.txt
internet-drafts
2021-01-20
ipv6
/arch/msg/ipv6/opTq5muE59qguHkVij1GU_ORnM8/
2987251
1934794
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Mikael Abrahamsson
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/GSDaJBo5fNaj2G2Z_0YM2DrK7kA/
2986981
1934300
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Jan Zorz - Go6
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/OYqeC5wIESEYoOW-ZooHKMShDyg/
2986943
1934300
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/F2bhKxZu6t8Qc9vdiR2KuF4j02A/
2986773
1934300
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/SMWnFvfEm0fDV8pes8Qls1VcJcc/
2986770
1934300
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Mark Andrews
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/6N8Mn32hLLylw3y6DMmxq5UcdKc/
2986726
1934300
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Fernando Gont
2021-01-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/Uy-NDQ7mHm2fnhlLY4TYZQn0KNo/
2986629
1934300
Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GInformed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-01-18
ipv6
/arch/msg/ipv6/X3VWGIWGYwwpufsUDFBLjLWb2oc/
2986320
1934300
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Simon Hobson
2021-01-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/E7cJly4rHQ5P_NkH5U1EWoczOn8/
2986084
1933225
Review of draft-templin-duid-ipv6-01.txtReview of draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Fernando Gont
2021-01-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/8XqjasSrmbjPgXVA1OtA3xZBqaQ/
2986076
1934167
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/wgEXQ9236TwpfkPIASatJsBbn9k/
2985994
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/KLb8aEe5HFjiyq10rsnXOv9p0eQ/
2985961
1933225
Re: [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bob Hinden
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/qDNcHr6XhYrv9Dlg2oZv0S09aBY/
2985955
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/hlvjcvjaOn7RRGiYvs2r1D_NsRU/
2985953
1933225
RE: [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/EjLydKnPooafzLY9E9d0oPHEHEQ/
2985952
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/glvuUioAmcBrxX-7Jqz_Ddm2o5w/
2985949
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/JXuYmoigouMstJXHgsjksDuzIEY/
2985947
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bob Hinden
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y6UI-9BhkVvN_r7A6_1XBlXreHk/
2985945
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/V_aG2k8OHnj8IFCnQnx4P_ifcNk/
2985942
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Ted Lemon
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/p1CeKmkGo10OypCMLoGLtOOExes/
2985939
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/4cokckuwZLFAkmVgOHuSKc9-f1A/
2985934
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Ted Lemon
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/U7ZE9rGAjEsvLWveb1xU6Q4LWjE/
2985930
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/xo0bviWyh69JKQ8O--KhnhHnThw/
2985925
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/szkWwDiX3I7xqUnfygigVFh02WM/
2985922
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/_PMiyy0amkWh96nVkfsjW3Ohvxo/
2985920
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/zo62i94jSb3yZenr_PKZjtxZToY/
2985903
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/PbTbYw2qRisY8LmuKZrYS_FjtC0/
2985896
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/6WAXvWdtOdR3Oxahf2blOzsSvX8/
2985837
1933225
RE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/6N8yaOYQQ7ohUcE9ExXVywwyxD8/
2985834
1933225
Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/fXjPO7MSrqpanIe8TQ3Qj9OHvFU/
2985829
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bernie Volz (volz)
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/QTVTJsOVCF9FhwTjuoJ7PKJs97M/
2985795
1933225
Re: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Ted Lemon
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/JskwKUgwY1Ok5a_a8Y86LQO5P2c/
2985791
1933225
Re: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Simon Hobson
2021-01-15
ipv6
/arch/msg/ipv6/1ZZkAeXDzSk6BqiCrJ4Ek7awQxs/
2985787
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Manfredi (US), Albert E
2021-01-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/lG6LghjIl53urQcWkXwQdU0579E/
2985553
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/_TLCu4Idpwoe85ABQAcEI3H44Jk/
2985546
1933225
Re: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Ole Troan
2021-01-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/g7fuLaK--Hr0OouGNShQtpOqigo/
2985540
1933225
RE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRE: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Templin (US), Fred L
2021-01-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/oKg-6PpAPy8WM8IVo5hV3QRnJ5A/
2985523
1933225
Re: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txtRe: [dhcwg] [EXTERNAL] Re: I-D Action: draft-templin-duid-ipv6-01.txt
Bob Hinden
2021-01-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/4kKQoGM9BXY_6W6FNitoLkIWTDM/
2985503
1933225
40 Messages