Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ted Lemon
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/a_8eOf2ocH-vR4OQVpbdxiGHqro
2506566
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
DY Kim
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/Wj5AyiQ-FF4cwYMtPRjUXr8dfKw
2506563
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
DY Kim
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/JHL7xZiXf3wtZcy6fGBLDeKmWIM
2506559
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Joe Touch
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/I71IYcbAffnsvZXTQ3Yj-E9Xq7I
2506531
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Joe Touch
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/YDkrDtzTes8N0KC-9rvw30xsT3A
2506528
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Joe Touch
2017-11-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/1XD-6VPLNgRLtiohY2hmmvu0z6w
2506525
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Brian E Carpenter
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/qhNev-4vWQ-giFatkWZm7vpX-K0
2506489
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
james woodyatt
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/PGefA0ka2cc5H_omecCpOoO2H1E
2506485
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/TPcZILy1oPsXmHXatQTdupTmbog
2506482
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/SIZIgggbsVOxchsrXqu0N8i3l5A
2506479
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
David Farmer
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/FK1M6cRS-TlQg9Q8AQGPgk5kf7A
2506475
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/m2Isr1nGYLdgqKm9Oh6od6c8zEA
2506468
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Ole Troan
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/dd8f0Dx1DldgCAsA6KI5mxvBar4
2506466
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/jYErgLj_Juoz4Z77uFOCkP_PJ3A
2506462
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/pyHxr52NdsooZJ22Ks7JqvZCykU
2506461
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/fFTSb19AIPTPpft9obgOJ97-lPY
2506457
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
joel jaeggli
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/xEBRuEL9zM0zMmw-TrDBmfOXK0U
2506301
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/pqk48MY5x1I3WelohNscIFvh1Q4
2506283
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Joe Touch
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/f6oxsnpvzg_WVA010VHZ8GNNP3s
2506280
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fred Baker
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/xeg4pnZXJStmopjNsJDrlhmvzFs
2506278
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fred Baker
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/QZAg8lBn0kCdb7wu9m9mvPH1YaE
2506275
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/ipfIsgAbPsViKnDsUTgIHnReYyI
2506229
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
james woodyatt
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZbaOaRBpnhe3VpPWaSvRDD-6d1Y
2506197
1754968
RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Mark Smith
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/L-V-Qm8TwHJas_cs1CnnRpBWDo0
2506168
1754968
Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/gzKERnnFY_EI1E7bOUKjfHGzdRg
2506159
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/8i7Tqs6nov36hrBkaXFsAb3WVpU
2506136
1754968
RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)RE: [v6ops] Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Templin, Fred L
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/OG9erAC5ZPWdsz3KUTO4BVqbT5Y
2506131
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/PB9qEJSM8uaUTj0YNrk-9ZCgnqk
2506117
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Fernando Gont
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/0hwILrVezwsQ-qCcGyKuew49DGs
2506109
1754968
Slides for 6MAN WGSlides for 6MAN WG
Ole Troan
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/cHe9KT5o-_kGFgRBoILIbQwOKpA
2506064
1755282
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Warren Kumari
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/cpkA0fhUVCSbceiysuOa3UM9kFo
2505978
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Erik Kline
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/TofMvnpJ9LjgBV1nZ9kkBEzhHiI
2505966
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/7RoJa1s8ImfsEH3EYBWZ7Bb6AQk
2505948
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Erik Kline
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/jldYtKPEjRdRImdd_RskheU_AnI
2505938
1754968
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
Lorenzo Colitti
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/_84icAPMA0lfbfTiQZdBzomcico
2505933
1754968
FYI: draft-ietf-spring-* coming to the IESG soonFYI: draft-ietf-spring-* coming to the IESG soon
Brian E Carpenter
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/at1NL1I_Wj2ZCCfJx63134qSPZ8
2505900
1755238
Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)Re: Stateful SLAAC (draft-ietf-v6ops-unique-ipv6-prefix-per-host)
DY Kim
2017-11-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/_jboMuNqhOnHfSq3wOM6aballno
2505879
1754968
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Brian E Carpenter
2017-11-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/1Z1ArsR2qiyAbFRqpgQa2pTE68k
2505764
1753613
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Michael Richardson
2017-11-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/cz9HvfLRsSq5QWZVC9OdokOhyWU
2505651
1753613
Re: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIPRe: Updating to RFC6434 to deal with 8200-style header insertion by IPIP
Fernando Gont
2017-11-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ezhjhe2EZwUykmOYH2WXb1o414o
2505405
1753613
35023 Messages